कर्ज् - भ्वादिः - क॑र्जँ॑ व्यथने शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
कर्जति
कर्जतात् / कर्जताद् / कर्जतु
अकर्जत् / अकर्जद्
कर्जेत् / कर्जेद्
प्रथम  द्विवचनम्
कर्जतः
कर्जताम्
अकर्जताम्
कर्जेताम्
प्रथम  बहुवचनम्
कर्जन्ति
कर्जन्तु
अकर्जन्
कर्जेयुः
मध्यम  एकवचनम्
कर्जसि
कर्जतात् / कर्जताद् / कर्ज
अकर्जः
कर्जेः
मध्यम  द्विवचनम्
कर्जथः
कर्जतम्
अकर्जतम्
कर्जेतम्
मध्यम  बहुवचनम्
कर्जथ
कर्जत
अकर्जत
कर्जेत
उत्तम  एकवचनम्
कर्जामि
कर्जानि
अकर्जम्
कर्जेयम्
उत्तम  द्विवचनम्
कर्जावः
कर्जाव
अकर्जाव
कर्जेव
उत्तम  बहुवचनम्
कर्जामः
कर्जाम
अकर्जाम
कर्जेम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
कर्जतात् / कर्जताद् / कर्जतु
अकर्जत् / अकर्जद्
कर्जेत् / कर्जेद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
कर्जतात् / कर्जताद् / कर्ज
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्