कर्ज् - भ्वादिः - क॑र्जँ॑ व्यथने शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
कर्जति
कर्जिता
कर्जिष्यति
कर्जतात् / कर्जताद् / कर्जतु
अकर्जत् / अकर्जद्
कर्जेत् / कर्जेद्
कर्ज्यात् / कर्ज्याद्
अकर्जिष्यत् / अकर्जिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
कर्जतः
कर्जितारौ
कर्जिष्यतः
कर्जताम्
अकर्जताम्
कर्जेताम्
कर्ज्यास्ताम्
अकर्जिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
कर्जन्ति
कर्जितारः
कर्जिष्यन्ति
कर्जन्तु
अकर्जन्
कर्जेयुः
कर्ज्यासुः
अकर्जिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
कर्जसि
कर्जितासि
कर्जिष्यसि
कर्जतात् / कर्जताद् / कर्ज
अकर्जः
कर्जेः
कर्ज्याः
अकर्जिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
कर्जथः
कर्जितास्थः
कर्जिष्यथः
कर्जतम्
अकर्जतम्
कर्जेतम्
कर्ज्यास्तम्
अकर्जिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
कर्जथ
कर्जितास्थ
कर्जिष्यथ
कर्जत
अकर्जत
कर्जेत
कर्ज्यास्त
अकर्जिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
कर्जामि
कर्जितास्मि
कर्जिष्यामि
कर्जानि
अकर्जम्
कर्जेयम्
कर्ज्यासम्
अकर्जिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
कर्जावः
कर्जितास्वः
कर्जिष्यावः
कर्जाव
अकर्जाव
कर्जेव
कर्ज्यास्व
अकर्जिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
कर्जामः
कर्जितास्मः
कर्जिष्यामः
कर्जाम
अकर्जाम
कर्जेम
कर्ज्यास्म
अकर्जिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
कर्जतात् / कर्जताद् / कर्जतु
अकर्जत् / अकर्जद्
कर्जेत् / कर्जेद्
कर्ज्यात् / कर्ज्याद्
अकर्जिष्यत् / अकर्जिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
अकर्जिष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
कर्जिष्यन्ति
अकर्जिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
कर्जतात् / कर्जताद् / कर्ज
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
कर्जितास्थः
अकर्जिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
कर्जितास्मि
कर्जिष्यामि
अकर्जिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
कर्जितास्वः
कर्जिष्यावः
अकर्जिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
कर्जितास्मः
कर्जिष्यामः
अकर्जिष्याम