कन्च् - भ्वादिः - क॑चिँ॒ दीप्तिबन्धनयोः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
कञ्चते
कञ्चताम्
अकञ्चत
कञ्चेत
प्रथम  द्विवचनम्
कञ्चेते
कञ्चेताम्
अकञ्चेताम्
कञ्चेयाताम्
प्रथम  बहुवचनम्
कञ्चन्ते
कञ्चन्ताम्
अकञ्चन्त
कञ्चेरन्
मध्यम  एकवचनम्
कञ्चसे
कञ्चस्व
अकञ्चथाः
कञ्चेथाः
मध्यम  द्विवचनम्
कञ्चेथे
कञ्चेथाम्
अकञ्चेथाम्
कञ्चेयाथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
कञ्चध्वे
कञ्चध्वम्
अकञ्चध्वम्
कञ्चेध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
कञ्चे
कञ्चै
अकञ्चे
कञ्चेय
उत्तम  द्विवचनम्
कञ्चावहे
कञ्चावहै
अकञ्चावहि
कञ्चेवहि
उत्तम  बहुवचनम्
कञ्चामहे
कञ्चामहै
अकञ्चामहि
कञ्चेमहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथमा  द्विवचनम्
अकञ्चेताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अकञ्चेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अकञ्चध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्