कख् - भ्वादिः - क॑खेँ॑ हसने शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
कखति
कखतात् / कखताद् / कखतु
अकखत् / अकखद्
कखेत् / कखेद्
प्रथम  द्विवचनम्
कखतः
कखताम्
अकखताम्
कखेताम्
प्रथम  बहुवचनम्
कखन्ति
कखन्तु
अकखन्
कखेयुः
मध्यम  एकवचनम्
कखसि
कखतात् / कखताद् / कख
अकखः
कखेः
मध्यम  द्विवचनम्
कखथः
कखतम्
अकखतम्
कखेतम्
मध्यम  बहुवचनम्
कखथ
कखत
अकखत
कखेत
उत्तम  एकवचनम्
कखामि
कखानि
अकखम्
कखेयम्
उत्तम  द्विवचनम्
कखावः
कखाव
अकखाव
कखेव
उत्तम  बहुवचनम्
कखामः
कखाम
अकखाम
कखेम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
कखतात् / कखताद् / कखतु
अकखत् / अकखद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
कखतात् / कखताद् / कख
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्