कख् - भ्वादिः - क॑खेँ॑ हसने शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
कखति
कखिता
कखिष्यति
कखतात् / कखताद् / कखतु
अकखत् / अकखद्
कखेत् / कखेद्
कख्यात् / कख्याद्
अकखिष्यत् / अकखिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
कखतः
कखितारौ
कखिष्यतः
कखताम्
अकखताम्
कखेताम्
कख्यास्ताम्
अकखिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
कखन्ति
कखितारः
कखिष्यन्ति
कखन्तु
अकखन्
कखेयुः
कख्यासुः
अकखिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
कखसि
कखितासि
कखिष्यसि
कखतात् / कखताद् / कख
अकखः
कखेः
कख्याः
अकखिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
कखथः
कखितास्थः
कखिष्यथः
कखतम्
अकखतम्
कखेतम्
कख्यास्तम्
अकखिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
कखथ
कखितास्थ
कखिष्यथ
कखत
अकखत
कखेत
कख्यास्त
अकखिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
कखामि
कखितास्मि
कखिष्यामि
कखानि
अकखम्
कखेयम्
कख्यासम्
अकखिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
कखावः
कखितास्वः
कखिष्यावः
कखाव
अकखाव
कखेव
कख्यास्व
अकखिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
कखामः
कखितास्मः
कखिष्यामः
कखाम
अकखाम
कखेम
कख्यास्म
अकखिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
कखतात् / कखताद् / कखतु
अकखत् / अकखद्
कख्यात् / कख्याद्
अकखिष्यत् / अकखिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
अकखिष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
कखतात् / कखताद् / कख
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्