उठ् - भ्वादिः - उ॑ठँ॒ उपघाते प्रतिघाते शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
ओठति
ओठतात् / ओठताद् / ओठतु
औठत् / औठद्
ओठेत् / ओठेद्
प्रथम  द्विवचनम्
ओठतः
ओठताम्
औठताम्
ओठेताम्
प्रथम  बहुवचनम्
ओठन्ति
ओठन्तु
औठन्
ओठेयुः
मध्यम  एकवचनम्
ओठसि
ओठतात् / ओठताद् / ओठ
औठः
ओठेः
मध्यम  द्विवचनम्
ओठथः
ओठतम्
औठतम्
ओठेतम्
मध्यम  बहुवचनम्
ओठथ
ओठत
औठत
ओठेत
उत्तम  एकवचनम्
ओठामि
ओठानि
औठम्
ओठेयम्
उत्तम  द्विवचनम्
ओठावः
ओठाव
औठाव
ओठेव
उत्तम  बहुवचनम्
ओठामः
ओठाम
औठाम
ओठेम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
ओठतात् / ओठताद् / ओठतु
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
ओठतात् / ओठताद् / ओठ
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्