ईह् - भ्वादिः - ई॑हँ॒ चेष्टायाम् शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
ईहते
ईहिता
ईहिष्यते
ईहताम्
ऐहत
ईहेत
ईहिषीष्ट
ऐहिष्यत
प्रथम  द्विवचनम्
ईहेते
ईहितारौ
ईहिष्येते
ईहेताम्
ऐहेताम्
ईहेयाताम्
ईहिषीयास्ताम्
ऐहिष्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
ईहन्ते
ईहितारः
ईहिष्यन्ते
ईहन्ताम्
ऐहन्त
ईहेरन्
ईहिषीरन्
ऐहिष्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
ईहसे
ईहितासे
ईहिष्यसे
ईहस्व
ऐहथाः
ईहेथाः
ईहिषीष्ठाः
ऐहिष्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
ईहेथे
ईहितासाथे
ईहिष्येथे
ईहेथाम्
ऐहेथाम्
ईहेयाथाम्
ईहिषीयास्थाम्
ऐहिष्येथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
ईहध्वे
ईहिताध्वे
ईहिष्यध्वे
ईहध्वम्
ऐहध्वम्
ईहेध्वम्
ईहिषीध्वम् / ईहिषीढ्वम्
ऐहिष्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
ईहे
ईहिताहे
ईहिष्ये
ईहै
ऐहे
ईहेय
ईहिषीय
ऐहिष्ये
उत्तम  द्विवचनम्
ईहावहे
ईहितास्वहे
ईहिष्यावहे
ईहावहै
ऐहावहि
ईहेवहि
ईहिषीवहि
ऐहिष्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
ईहामहे
ईहितास्महे
ईहिष्यामहे
ईहामहै
ऐहामहि
ईहेमहि
ईहिषीमहि
ऐहिष्यामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथमा  द्विवचनम्
ऐहिष्येताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
ऐहिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
ईहिषीध्वम् / ईहिषीढ्वम्
ऐहिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्