इट् - इ॑टँ॑ गतौ शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
एटेत् / एटेद्
भवेत् / भवेद्
स्फूर्छेत् / स्फूर्छेद्
स्फोटेत् / स्फोटेद्
अञ्चेत् / अञ्चेद्
हरेत् / हरेद्
नयेत् / नयेद्
ध्यायेत् / ध्यायेद्
जयेत् / जयेद्
तरेत् / तरेद्
क्ष्वेदेत् / क्ष्वेदेद्
पचेत् / पचेद्
वयेत् / वयेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
एटेताम्
भवेताम्
स्फूर्छेताम्
स्फोटेताम्
अञ्चेताम्
हरेताम्
नयेताम्
ध्यायेताम्
जयेताम्
तरेताम्
क्ष्वेदेताम्
पचेताम्
वयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
एटेयुः
भवेयुः
स्फूर्छेयुः
स्फोटेयुः
अञ्चेयुः
हरेयुः
नयेयुः
ध्यायेयुः
जयेयुः
तरेयुः
क्ष्वेदेयुः
पचेयुः
वयेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
एटेः
भवेः
स्फूर्छेः
स्फोटेः
अञ्चेः
हरेः
नयेः
ध्यायेः
जयेः
तरेः
क्ष्वेदेः
पचेः
वयेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
एटेतम्
भवेतम्
स्फूर्छेतम्
स्फोटेतम्
अञ्चेतम्
हरेतम्
नयेतम्
ध्यायेतम्
जयेतम्
तरेतम्
क्ष्वेदेतम्
पचेतम्
वयेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
एटेत
भवेत
स्फूर्छेत
स्फोटेत
अञ्चेत
हरेत
नयेत
ध्यायेत
जयेत
तरेत
क्ष्वेदेत
पचेत
वयेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
एटेयम्
भवेयम्
स्फूर्छेयम्
स्फोटेयम्
अञ्चेयम्
हरेयम्
नयेयम्
ध्यायेयम्
जयेयम्
तरेयम्
क्ष्वेदेयम्
पचेयम्
वयेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
एटेव
भवेव
स्फूर्छेव
स्फोटेव
अञ्चेव
हरेव
नयेव
ध्यायेव
जयेव
तरेव
क्ष्वेदेव
पचेव
वयेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
एटेम
भवेम
स्फूर्छेम
स्फोटेम
अञ्चेम
हरेम
नयेम
ध्यायेम
जयेम
तरेम
क्ष्वेदेम
पचेम
वयेम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
एटेत् / एटेद्
भवेत् / भवेद्
स्फूर्छेत् / स्फूर्छेद्
स्फोटेत् / स्फोटेद्
हरेत् / हरेद्
नयेत् / नयेद्
ध्यायेत् / ध्यायेद्
जयेत् / जयेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
जयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
जयेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
जयेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
जयेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्