इख् - इ॑खँ॑ गत्यर्थः शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
एखति
भवति
स्फूर्छति
स्फोटति
अञ्चति
हरति
नयति
ध्यायति
जयति
तरति
क्ष्वेदति
पचति
वयति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
एखतः
भवतः
स्फूर्छतः
स्फोटतः
अञ्चतः
हरतः
नयतः
ध्यायतः
जयतः
तरतः
क्ष्वेदतः
पचतः
वयतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
एखन्ति
भवन्ति
स्फूर्छन्ति
स्फोटन्ति
अञ्चन्ति
हरन्ति
नयन्ति
ध्यायन्ति
जयन्ति
तरन्ति
क्ष्वेदन्ति
पचन्ति
वयन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
एखसि
भवसि
स्फूर्छसि
स्फोटसि
अञ्चसि
हरसि
नयसि
ध्यायसि
जयसि
तरसि
क्ष्वेदसि
पचसि
वयसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
एखथः
भवथः
स्फूर्छथः
स्फोटथः
अञ्चथः
हरथः
नयथः
ध्यायथः
जयथः
तरथः
क्ष्वेदथः
पचथः
वयथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
एखथ
भवथ
स्फूर्छथ
स्फोटथ
अञ्चथ
हरथ
नयथ
ध्यायथ
जयथ
तरथ
क्ष्वेदथ
पचथ
वयथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
एखामि
भवामि
स्फूर्छामि
स्फोटामि
अञ्चामि
हरामि
नयामि
ध्यायामि
जयामि
तरामि
क्ष्वेदामि
पचामि
वयामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
एखावः
भवावः
स्फूर्छावः
स्फोटावः
अञ्चावः
हरावः
नयावः
ध्यायावः
जयावः
तरावः
क्ष्वेदावः
पचावः
वयावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
एखामः
भवामः
स्फूर्छामः
स्फोटामः
अञ्चामः
हरामः
नयामः
ध्यायामः
जयामः
तरामः
क्ष्वेदामः
पचामः
वयामः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
जयन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्