इख् - इ॑खँ॑ गत्यर्थः शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


भ्वादिः सेट् खकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
एखति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
एखतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
एखन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
एखसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
एखथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
एखथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
एखामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
एखावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
एखामः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्