इख् - भ्वादिः - इ॑खँ॑ गत्यर्थः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
एखति
एखिता
एखिष्यति
एखतात् / एखताद् / एखतु
ऐखत् / ऐखद्
एखेत् / एखेद्
इख्यात् / इख्याद्
ऐखिष्यत् / ऐखिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
एखतः
एखितारौ
एखिष्यतः
एखताम्
ऐखताम्
एखेताम्
इख्यास्ताम्
ऐखिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
एखन्ति
एखितारः
एखिष्यन्ति
एखन्तु
ऐखन्
एखेयुः
इख्यासुः
ऐखिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
एखसि
एखितासि
एखिष्यसि
एखतात् / एखताद् / एख
ऐखः
एखेः
इख्याः
ऐखिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
एखथः
एखितास्थः
एखिष्यथः
एखतम्
ऐखतम्
एखेतम्
इख्यास्तम्
ऐखिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
एखथ
एखितास्थ
एखिष्यथ
एखत
ऐखत
एखेत
इख्यास्त
ऐखिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
एखामि
एखितास्मि
एखिष्यामि
एखानि
ऐखम्
एखेयम्
इख्यासम्
ऐखिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
एखावः
एखितास्वः
एखिष्यावः
एखाव
ऐखाव
एखेव
इख्यास्व
ऐखिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
एखामः
एखितास्मः
एखिष्यामः
एखाम
ऐखाम
एखेम
इख्यास्म
ऐखिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
एखतात् / एखताद् / एखतु
इख्यात् / इख्याद्
ऐखिष्यत् / ऐखिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
एखतात् / एखताद् / एख
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्