आस् - अदादिः - आ॑सँ॒ उपवेशने शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
आस्ते
आस्ताम्
आस्त
आसीत
प्रथम  द्विवचनम्
आसाते
आसाताम्
आसाताम्
आसीयाताम्
प्रथम  बहुवचनम्
आसते
आसताम्
आसत
आसीरन्
मध्यम  एकवचनम्
आस्से
आस्स्व
आस्थाः
आसीथाः
मध्यम  द्विवचनम्
आसाथे
आसाथाम्
आसाथाम्
आसीयाथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
आध्वे
आध्वम्
आध्वम्
आसीध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
आसे
आसै
आसि
आसीय
उत्तम  द्विवचनम्
आस्वहे
आसावहै
आस्वहि
आसीवहि
उत्तम  बहुवचनम्
आस्महे
आसामहै
आस्महि
आसीमहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्