अम् - भ्वादिः - अ॑मँ॑ गत्यादिषु गतौ शब्दे सम्भक्तौ च शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
अमति
अमतात् / अमताद् / अमतु
आमत् / आमद्
अमेत् / अमेद्
प्रथम  द्विवचनम्
अमतः
अमताम्
आमताम्
अमेताम्
प्रथम  बहुवचनम्
अमन्ति
अमन्तु
आमन्
अमेयुः
मध्यम  एकवचनम्
अमसि
अमतात् / अमताद् / अम
आमः
अमेः
मध्यम  द्विवचनम्
अमथः
अमतम्
आमतम्
अमेतम्
मध्यम  बहुवचनम्
अमथ
अमत
आमत
अमेत
उत्तम  एकवचनम्
अमामि
अमानि
आमम्
अमेयम्
उत्तम  द्विवचनम्
अमावः
अमाव
आमाव
अमेव
उत्तम  बहुवचनम्
अमामः
अमाम
आमाम
अमेम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अमतात् / अमताद् / अमतु
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अमतात् / अमताद् / अम
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्