भवती शब्दरूपाणि - स्त्रीलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
भवती
भवत्यौ
भवत्यः
सम्बोधन
भवति
भवत्यौ
भवत्यः
द्वितीया
भवतीम्
भवत्यौ
भवतीः
तृतीया
भवत्या
भवतीभ्याम्
भवतीभिः
चतुर्थी
भवत्यै
भवतीभ्याम्
भवतीभ्यः
पञ्चमी
भवत्याः
भवतीभ्याम्
भवतीभ्यः
षष्ठी
भवत्याः
भवत्योः
भवतीनाम्
सप्तमी
भवत्याम्
भवत्योः
भवतीषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
भवती
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
भवत्यौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
भवत्यः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
भवति
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
भवत्यौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
भवत्यः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
भवतीम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
भवत्यौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
भवतीः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
भवत्या
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
भवतीभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
भवतीभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
भवत्यै
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
भवतीभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
भवतीभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
भवत्याः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
भवतीभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
भवतीभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
भवत्याः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
भवत्योः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
भवतीनाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
भवत्याम्
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
भवत्योः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
भवतीषु