एतद् शब्दरूपाणि - स्त्रीलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एषा
एते
एताः
द्वितीया
एनाम् / एताम्
एने / एते
एनाः / एताः
तृतीया
एनया / एतया
एताभ्याम्
एताभिः
चतुर्थी
एतस्यै
एताभ्याम्
एताभ्यः
पञ्चमी
एतस्याः
एताभ्याम्
एताभ्यः
षष्ठी
एतस्याः
एनयोः / एतयोः
एतासाम्
सप्तमी
एतस्याम्
एनयोः / एतयोः
एतासु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एषा
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
एते
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
एताः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एनाम् / एताम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
एने / एते
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
एनाः / एताः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एनया / एतया
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
एताभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
एताभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एतस्यै
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
एताभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
एताभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एतस्याः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
एताभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
एताभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एतस्याः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
एनयोः / एतयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
एतासाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एतस्याम्
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
एनयोः / एतयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
एतासु


अन्याः