एतद् शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एषः
एतौ
एते
द्वितीया
एनम् / एतम्
एनौ / एतौ
एनान् / एतान्
तृतीया
एनेन / एतेन
एताभ्याम्
एतैः
चतुर्थी
एतस्मै
एताभ्याम्
एतेभ्यः
पञ्चमी
एतस्मात् / एतस्माद्
एताभ्याम्
एतेभ्यः
षष्ठी
एतस्य
एनयोः / एतयोः
एतेषाम्
सप्तमी
एतस्मिन्
एनयोः / एतयोः
एतेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एषः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
एतौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
एते
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एनम् / एतम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
एनौ / एतौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
एनान् / एतान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एनेन / एतेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
एताभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
एतैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एतस्मै
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
एताभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
एतेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एतस्मात् / एतस्माद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
एताभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
एतेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एतस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
एनयोः / एतयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
एतेषाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एतस्मिन्
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
एनयोः / एतयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
एतेषु


अन्याः