इदकम् शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अयकम्
इमकौ
इमके
द्वितीया
एनम् / इमकम्
एनौ / इमकौ
एनान् / इमकान्
तृतीया
एनेन / इमकेन
आभ्याम् / इमकाभ्याम्
एभिः / इमकेभिः
चतुर्थी
अस्मै / इमकस्मै
आभ्याम् / इमकाभ्याम्
एभ्यः / इमकेभ्यः
पञ्चमी
अस्मात् / अस्माद् / इमकस्मात् / इमकस्माद्
आभ्याम् / इमकाभ्याम्
एभ्यः / इमकेभ्यः
षष्ठी
अस्य / इमकस्य
एनयोः / इमकयोः
एषाम् / इमकेषाम्
सप्तमी
अस्मिन् / इमकस्मिन्
एनयोः / इमकयोः
एषु / इमकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अयकम्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
इमकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
इमके
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एनम् / इमकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
एनौ / इमकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
एनान् / इमकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एनेन / इमकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आभ्याम् / इमकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
एभिः / इमकेभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अस्मै / इमकस्मै
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आभ्याम् / इमकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
एभ्यः / इमकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अस्मात् / अस्माद् / इमकस्मात् / इमकस्माद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आभ्याम् / इमकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
एभ्यः / इमकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अस्य / इमकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
एनयोः / इमकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
एषाम् / इमकेषाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अस्मिन् / इमकस्मिन्
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
एनयोः / इमकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
एषु / इमकेषु