संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


त्याभ्याम् - पञ्चमी द्विवचनम्
त्याः - द्वितीया बहुवचनम्
त्यस्यै - प्रथमा बहुवचनम्
त्याभ्यः - स्त्रीलिङ्गम्
त्याभिः - पञ्चमी बहुवचनम्