संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


स्यः - नपुंसकलिङ्गम्
त्याभ्याम् - चतुर्थी एकवचनम्
त्यौ - त्रिषु लिङ्गेषु समानम्
त्येषु - षष्ठी बहुवचनम्
त्ययोः - सप्तमी द्विवचनम्