संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


त्येषु - द्वितीया एकवचनम्
त्ये - प्रथमा बहुवचनम्
त्यस्य - त्रिषु लिङ्गेषु समानम्
त्ययोः - चतुर्थी एकवचनम्
स्यः - पुंलिङ्गम्