संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


त्ययोः - नपुंसकलिङ्गम्
त्येन - पुंलिङ्गम्
त्यस्मात् - नपुंसकलिङ्गम्
त्येषाम् - षष्ठी बहुवचनम्
त्येभ्यः - नपुंसकलिङ्गम्