त्यद् - (स्त्री) शब्दस्य तुलना


 
प्रथमा  एकवचनम्
स्या
स्यः
त्यत् / त्यद्
त्वम्
अहम्
प्रथमा  द्विवचनम्
त्ये
त्यौ
त्ये
युवाम्
आवाम्
प्रथमा  बहुवचनम्
त्याः
त्ये
त्यानि
यूयम्
वयम्
सम्बोधन  एकवचनम्
सम्बोधन  द्विवचनम्
सम्बोधन  बहुवचनम्
द्वितीया  एकवचनम्
त्याम्
त्यम्
त्यत् / त्यद्
त्वाम् / त्वा
माम् / मा
द्वितीया  द्विवचनम्
त्ये
त्यौ
त्ये
युवाम् / वाम्
आवाम् / नौ
द्वितीया  बहुवचनम्
त्याः
त्यान्
त्यानि
युष्मान् / वः
अस्मान् / नः
तृतीया  एकवचनम्
त्यया
त्येन
त्येन
त्वया
मया
तृतीया  द्विवचनम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
युवाभ्याम्
आवाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम्
त्याभिः
त्यैः
त्यैः
युष्माभिः
अस्माभिः
चतुर्थी  एकवचनम्
त्यस्यै
त्यस्मै
त्यस्मै
तुभ्यम् / ते
मह्यम् / मे
चतुर्थी  द्विवचनम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
युवाभ्याम् / वाम्
आवाभ्याम् / नौ
चतुर्थी  बहुवचनम्
त्याभ्यः
त्येभ्यः
त्येभ्यः
युष्मभ्यम् / वः
अस्मभ्यम् / नः
पञ्चमी  एकवचनम्
त्यस्याः
त्यस्मात् / त्यस्माद्
त्यस्मात् / त्यस्माद्
त्वत् / त्वद्
मत् / मद्
पञ्चमी  द्विवचनम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
युवाभ्याम्
आवाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम्
त्याभ्यः
त्येभ्यः
त्येभ्यः
युष्मत् / युष्मद्
अस्मत् / अस्मद्
षष्ठी  एकवचनम्
त्यस्याः
त्यस्य
त्यस्य
तव / ते
मम / मे
षष्ठी  द्विवचनम्
त्ययोः
त्ययोः
त्ययोः
युवयोः / वाम्
आवयोः / नौ
षष्ठी  बहुवचनम्
त्यासाम्
त्येषाम्
त्येषाम्
युष्माकम् / वः
अस्माकम् / नः
सप्तमी  एकवचनम्
त्यस्याम्
त्यस्मिन्
त्यस्मिन्
त्वयि
मयि
सप्तमी  द्विवचनम्
त्ययोः
त्ययोः
त्ययोः
युवयोः
आवयोः
सप्तमी  बहुवचनम्
त्यासु
त्येषु
त्येषु
युष्मासु
अस्मासु
प्रथमा  एकवचनम्
त्यत् / त्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
सम्बोधन  एकवचनम्
सम्बोधन  द्विवचनम्
सम्बोधन  बहुवचनम्
द्वितीया  एकवचनम्
त्यत् / त्यद्
त्वाम् / त्वा
माम् / मा
द्वितीया  द्विवचनम्
युवाम् / वाम्
आवाम् / नौ
द्वितीया  बहुवचनम्
त्यान्
युष्मान् / वः
अस्मान् / नः
तृतीया  एकवचनम्
तृतीया  द्विवचनम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
युवाभ्याम्
आवाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम्
युष्माभिः
अस्माभिः
चतुर्थी  एकवचनम्
त्यस्मै
त्यस्मै
तुभ्यम् / ते
मह्यम् / मे
चतुर्थी  द्विवचनम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
युवाभ्याम् / वाम्
आवाभ्याम् / नौ
चतुर्थी  बहुवचनम्
त्याभ्यः
त्येभ्यः
त्येभ्यः
युष्मभ्यम् / वः
अस्मभ्यम् / नः
पञ्चमी  एकवचनम्
त्यस्याः
त्यस्मात् / त्यस्माद्
त्यस्मात् / त्यस्माद्
त्वत् / त्वद्
मत् / मद्
पञ्चमी  द्विवचनम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
युवाभ्याम्
आवाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम्
त्याभ्यः
त्येभ्यः
त्येभ्यः
युष्मत् / युष्मद्
अस्मत् / अस्मद्
षष्ठी  एकवचनम्
त्यस्याः
त्यस्य
षष्ठी  द्विवचनम्
त्ययोः
युवयोः / वाम्
आवयोः / नौ
षष्ठी  बहुवचनम्
त्यासाम्
त्येषाम्
त्येषाम्
युष्माकम् / वः
अस्माकम् / नः
सप्तमी  एकवचनम्
त्यस्याम्
त्यस्मिन्
त्यस्मिन्
सप्तमी  द्विवचनम्
त्ययोः
सप्तमी  बहुवचनम्
त्येषु
युष्मासु
अस्मासु