तद् - (पुं) शब्दस्य तुलना


 
प्रथमा  एकवचनम्
सः
सा
तत् / तद्
स्यः
त्वम्
अहम्
स्या
त्यत् / त्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
तौ
ते
ते
त्यौ
युवाम्
आवाम्
त्ये
त्ये
प्रथमा  बहुवचनम्
ते
ताः
तानि
त्ये
यूयम्
वयम्
त्याः
त्यानि
सम्बोधन  एकवचनम्
सम्बोधन  द्विवचनम्
सम्बोधन  बहुवचनम्
द्वितीया  एकवचनम्
तम्
ताम्
तत् / तद्
त्यम्
त्वाम् / त्वा
माम् / मा
त्याम्
त्यत् / त्यद्
द्वितीया  द्विवचनम्
तौ
ते
ते
त्यौ
युवाम् / वाम्
आवाम् / नौ
त्ये
त्ये
द्वितीया  बहुवचनम्
तान्
ताः
तानि
त्यान्
युष्मान् / वः
अस्मान् / नः
त्याः
त्यानि
तृतीया  एकवचनम्
तेन
तया
तेन
त्येन
त्वया
मया
त्यया
त्येन
तृतीया  द्विवचनम्
ताभ्याम्
ताभ्याम्
ताभ्याम्
त्याभ्याम्
युवाभ्याम्
आवाभ्याम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम्
तैः
ताभिः
तैः
त्यैः
युष्माभिः
अस्माभिः
त्याभिः
त्यैः
चतुर्थी  एकवचनम्
तस्मै
तस्यै
तस्मै
त्यस्मै
तुभ्यम् / ते
मह्यम् / मे
त्यस्यै
त्यस्मै
चतुर्थी  द्विवचनम्
ताभ्याम्
ताभ्याम्
ताभ्याम्
त्याभ्याम्
युवाभ्याम् / वाम्
आवाभ्याम् / नौ
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम्
तेभ्यः
ताभ्यः
तेभ्यः
त्येभ्यः
युष्मभ्यम् / वः
अस्मभ्यम् / नः
त्याभ्यः
त्येभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम्
तस्मात् / तस्माद्
तस्याः
तस्मात् / तस्माद्
त्यस्मात् / त्यस्माद्
त्वत् / त्वद्
मत् / मद्
त्यस्याः
त्यस्मात् / त्यस्माद्
पञ्चमी  द्विवचनम्
ताभ्याम्
ताभ्याम्
ताभ्याम्
त्याभ्याम्
युवाभ्याम्
आवाभ्याम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम्
तेभ्यः
ताभ्यः
तेभ्यः
त्येभ्यः
युष्मत् / युष्मद्
अस्मत् / अस्मद्
त्याभ्यः
त्येभ्यः
षष्ठी  एकवचनम्
तस्य
तस्याः
तस्य
त्यस्य
तव / ते
मम / मे
त्यस्याः
त्यस्य
षष्ठी  द्विवचनम्
तयोः
तयोः
तयोः
त्ययोः
युवयोः / वाम्
आवयोः / नौ
त्ययोः
त्ययोः
षष्ठी  बहुवचनम्
तेषाम्
तासाम्
तेषाम्
त्येषाम्
युष्माकम् / वः
अस्माकम् / नः
त्यासाम्
त्येषाम्
सप्तमी  एकवचनम्
तस्मिन्
तस्याम्
तस्मिन्
त्यस्मिन्
त्वयि
मयि
त्यस्याम्
त्यस्मिन्
सप्तमी  द्विवचनम्
तयोः
तयोः
तयोः
त्ययोः
युवयोः
आवयोः
त्ययोः
त्ययोः
सप्तमी  बहुवचनम्
तेषु
तासु
तेषु
त्येषु
युष्मासु
अस्मासु
त्यासु
त्येषु
प्रथमा  एकवचनम्
तत् / तद्
त्यत् / त्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
सम्बोधन  एकवचनम्
सम्बोधन  द्विवचनम्
सम्बोधन  बहुवचनम्
द्वितीया  एकवचनम्
तत् / तद्
त्वाम् / त्वा
माम् / मा
त्यत् / त्यद्
द्वितीया  द्विवचनम्
युवाम् / वाम्
आवाम् / नौ
द्वितीया  बहुवचनम्
त्यान्
युष्मान् / वः
अस्मान् / नः
तृतीया  एकवचनम्
तृतीया  द्विवचनम्
ताभ्याम्
ताभ्याम्
ताभ्याम्
त्याभ्याम्
युवाभ्याम्
आवाभ्याम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम्
युष्माभिः
अस्माभिः
चतुर्थी  एकवचनम्
तस्मै
तस्मै
त्यस्मै
तुभ्यम् / ते
मह्यम् / मे
त्यस्मै
चतुर्थी  द्विवचनम्
ताभ्याम्
ताभ्याम्
ताभ्याम्
त्याभ्याम्
युवाभ्याम् / वाम्
आवाभ्याम् / नौ
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम्
तेभ्यः
तेभ्यः
त्येभ्यः
युष्मभ्यम् / वः
अस्मभ्यम् / नः
त्याभ्यः
त्येभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम्
तस्मात् / तस्माद्
तस्मात् / तस्माद्
त्यस्मात् / त्यस्माद्
त्वत् / त्वद्
मत् / मद्
त्यस्याः
त्यस्मात् / त्यस्माद्
पञ्चमी  द्विवचनम्
ताभ्याम्
ताभ्याम्
ताभ्याम्
त्याभ्याम्
युवाभ्याम्
आवाभ्याम्
त्याभ्याम्
त्याभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम्
तेभ्यः
तेभ्यः
त्येभ्यः
युष्मत् / युष्मद्
अस्मत् / अस्मद्
त्याभ्यः
त्येभ्यः
षष्ठी  एकवचनम्
त्यस्य
त्यस्याः
षष्ठी  द्विवचनम्
त्ययोः
युवयोः / वाम्
आवयोः / नौ
षष्ठी  बहुवचनम्
तेषाम्
तेषाम्
त्येषाम्
युष्माकम् / वः
अस्माकम् / नः
त्यासाम्
त्येषाम्
सप्तमी  एकवचनम्
तस्मिन्
तस्याम्
तस्मिन्
त्यस्मिन्
त्यस्याम्
त्यस्मिन्
सप्तमी  द्विवचनम्
त्ययोः
सप्तमी  बहुवचनम्
त्येषु
युष्मासु
अस्मासु