संस्कृत तद्धित् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

गो + मतुप् = गोमती
निज + णिनि = नैजवान्
आयुष् + मतुप् = अयुषिक्
मन्त्र + णिनि = मन्त्रि
पिनाक + णिनि = पैनाकत्वम्