संस्कृत तद्धित् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

इह + ठक् = ऐहिक्
प्राण + णिनि = प्राणिनी
गुण + णिनि = गौणवत्
श्री + मतुप् = श्रीमान्
स्निग्ध + तल् = स्निग्धता