संस्कृत तद्धित् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

दीर्घ + त्व = दीर्घत्वम्
दर्शन + तल् = दर्शनमान्
त्याग + मतुप् = त्यगि
मनस् + ठक् = मानसिक्
नास्ति + ठक् = नास्तिक्