सप्तमी बहुवचनम्


 
रामेषु (राम)  सर्वेषु (सर्व-पुं)  विश्वपासु (विश्वपा)  हाहासु (हाहा)  हरिषु (हरि)  सखिषु (सखि)  पतिषु (पति)  कतिषु (कति)  त्रिषु (त्रि-पुं)  प्रधीषु (प्रधी-पुं-प्रध्यायति)  शम्भुषु (शम्भु)  हूहूषु (हूहू)  अतिचमूषु (अतिचमू)  खलपूषु (खलपू-पुं)  लूषु (लू)  उल्लूषु (उल्लू)  कटप्रूषु (कटप्रू)  स्वभूषु (स्वभू)  धातृषु (धातृ)  गोषु (गो)  सुद्योषु (सुद्यो)  स्मृतोषु (स्मृतो)  रासु (रै-पुं)  ग्लौषु (ग्लौ)  रमासु (रमा)  सर्वासु (सर्वा)  द्वितीयासु (द्वितीया)  जरासु (जरा)  नःसु / नस्सु / नासिकासु (नासिका)  निट्त्सु / निट्सु / निशासु (निशा)  मतिषु (मति)  तिसृषु (त्रि-स्त्री)  गौरीषु (गौरी)  लक्ष्मीषु (लक्ष्मी)  धेनुषु (धेनु)  वधूषु (वधू)  सुभ्रूषु (सुभ्रू)  खलपूषु (खलपू-स्त्री)  स्वसृषु (स्वसृ)  रासु (रै-स्त्री)  द्योषु (द्यो)  नौषु (नौ)  ज्ञानेषु (ज्ञान)  सर्वेषु (सर्व-नपुं)  कतरेषु (कतर)  श्रीपेषु (श्रीपा)  वारिषु (वारि)  मधुषु (मधु)  धातृषु (धातृ-नपुं)  प्ररासु (प्ररै)  प्रद्युषु (प्रद्यो)  सुनुषु (सुनौ)  लिट्त्सु / लिट्सु (लिह्)  तुराषाट्त्सु / तुराषाट्सु (तुरासाह्)  चतुर्षु (चतुर्-पुं)  कमल्षु (कमल्)  केषु (किम्-पुं)  राजसु (राजन्)  यज्वसु (यज्वन्)  गुणिषु (गुणिन्)  पथिषु (पथिन्)  पञ्चसु (पञ्चन्)  भुत्सु (बुध्)  युक्षु (युज्-क्विप्-प्रत्ययान्तः)  त्येषु (त्यद्-पुं)  युष्मासु (युष्मद्)  अस्मासु (अस्मद्)  अग्निमत्सु (अग्निमथ्)  प्राक्षु (प्राच्)  क्रुङ्ख्षु / क्रुङ्क्षु / क्रुङ्षु (क्रुञ्च्)  पयोमुक्षु (पयोमुच्)  धीमत्सु (धीमत्)  भवत्सु (भवत्)  पठत्सु (पठत्)  ददत्सु (ददत्)  गुप्सु (गुप्)  तादृक्षु (तादृश्)  विट्त्सु / विट्सु (विश्)  घृतस्पृक्षु (घृतस्पृश्)  दधृक्षु (दधृष्)  रत्नमुट्त्सु / रत्नमुट्सु (रत्नमुष्)  षट्त्सु / षट्सु (षष्)  परमषट्त्सु / परमषट्सु (परमषष्)  प्रियषट्त्सु / प्रियषट्सु (प्रियषष्)  सुपीःषु / सुपीष्षु (सुपिस्)  विद्वत्सु (विद्वस्)  सेदिवत्सु (सेदिवस्)  ध्वत्सु (ध्वस्)  पुंसु (पुंस्)  वेधःसु / वेधस्सु (वेधस्)  अमीषु (अदस्-पुं)  उपानत्सु (उपानह्)  उष्णिक्षु (उष्णिह्)  द्युषु (दिव्)  गीर्षु (गिर्)  चतसृषु (चतुर्-स्त्री)  कासु (किम्-स्त्री)  स्रक्षु (स्रज्)  त्यासु (त्यद्-स्त्री)  वाक्षु (वाच्)  दिक्षु (दिश्)  दृक्षु (दृश्)  त्विट्त्सु / त्विट्सु (त्विष्)  अमूषु (अदस्-स्त्री)  वार्षु (वार्)  चतुर्षु (चतुर्-नपुं)  केषु (किम्-नपुं)  ब्रह्मसु (ब्रह्मन्-नपुं)  त्येषु (त्यद्-नपुं)  स्वप्सु (स्वप्)  धनुःषु / धनुष्षु (धनुष्)  पयःसु / पयस्सु (पयस्)  अमीषु (अदस्-नपुं)  त्रिषु (त्रि-नपुं)