सप्तमी एकवचनम्


 
रामे (राम)  सर्वस्मिन् (सर्व-पुं)  विश्वपि (विश्वपा)  हाहे (हाहा)  हरौ (हरि)  सख्यौ (सखि)  पत्यौ (पति)  प्रध्यि (प्रधी-पुं-प्रध्यायति)  शम्भौ (शम्भु)  हूह्वि (हूहू)  अतिचम्वाम् (अतिचमू)  खलप्वि (खलपू-पुं)  लुवि (लू)  उल्ल्वि (उल्लू)  कटप्रुवि (कटप्रू)  स्वभुवि (स्वभू)  धातरि (धातृ)  गवि (गो)  सुद्यवि (सुद्यो)  स्मृतवि (स्मृतो)  रायि (रै-पुं)  ग्लावि (ग्लौ)  रमायाम् (रमा)  सर्वस्याम् (सर्वा)  द्वितीयस्याम् / द्वितीयायाम् (द्वितीया)  जरसि / जरायाम् (जरा)  नसि / नासिकायाम् (नासिका)  निशि / निशायाम् (निशा)  मत्याम् / मतौ (मति)  गौर्याम् (गौरी)  लक्ष्म्याम् (लक्ष्मी)  धेन्वाम् / धेनौ (धेनु)  वध्वाम् (वधू)  सुभ्रुवाम् / सुभ्रुवि (सुभ्रू)  खलप्वि (खलपू-स्त्री)  स्वसरि (स्वसृ)  रायि (रै-स्त्री)  द्यवि (द्यो)  नावि (नौ)  ज्ञाने (ज्ञान)  सर्वस्मिन् (सर्व-नपुं)  कतरे (कतर)  श्रीपे (श्रीपा)  वारिणि (वारि)  मधुनि (मधु)  धातरि / धातृणि (धातृ-नपुं)  प्ररिणि (प्ररै)  प्रद्युनि (प्रद्यो)  सुनुनि (सुनौ)  लिहि (लिह्)  तुरासाहि (तुरासाह्)  कमलि (कमल्)  कस्मिन् (किम्-पुं)  राज्ञि / राजनि (राजन्)  यज्वनि (यज्वन्)  गुणिनि (गुणिन्)  पथि (पथिन्)  बुधि (बुध्)  युजि (युज्-क्विप्-प्रत्ययान्तः)  त्यस्मिन् (त्यद्-पुं)  त्वयि (युष्मद्)  मयि (अस्मद्)  अग्निमथि (अग्निमथ्)  प्राचि (प्राच्)  क्रुञ्चि (क्रुञ्च्)  पयोमुचि (पयोमुच्)  धीमति (धीमत्)  भवति (भवत्)  पठति (पठत्)  ददति (ददत्)  गुपि (गुप्)  तादृशि (तादृश्)  विशि (विश्)  घृतस्पृशि (घृतस्पृश्)  दधृषि (दधृष्)  रत्नमुषि (रत्नमुष्)  प्रियषषि (प्रियषष्)  सुपिसि (सुपिस्)  विदुषि (विद्वस्)  सेदुषि (सेदिवस्)  ध्वसि (ध्वस्)  पुंसि (पुंस्)  वेधसि (वेधस्)  अमुष्मिन् (अदस्-पुं)  उपानहि (उपानह्)  उष्णिहि (उष्णिह्)  दिवि (दिव्)  गिरि (गिर्)  कस्याम् (किम्-स्त्री)  स्रजि (स्रज्)  त्यस्याम् (त्यद्-स्त्री)  वाचि (वाच्)  दिशि (दिश्)  दृशि (दृश्)  त्विषि (त्विष्)  अमुष्याम् (अदस्-स्त्री)  वारि (वार्)  कस्मिन् (किम्-नपुं)  ब्रह्मणि (ब्रह्मन्-नपुं)  त्यस्मिन् (त्यद्-नपुं)  स्वपि (स्वप्)  धनुषि (धनुष्)  पयसि (पयस्)  अमुष्मिन् (अदस्-नपुं)  एकस्मिन् (एक-पुं)  एकस्याम् (एक-स्त्री)  एकस्मिन् (एक-नपुं)  त्रिंशति (त्रिंशत्)