पञ्चमी एकवचनम्


 
रामात् / रामाद् (राम)  सर्वस्मात् / सर्वस्माद् (सर्व-पुं)  विश्वपः (विश्वपा)  हाहाः (हाहा)  हरेः (हरि)  सख्युः (सखि)  पत्युः (पति)  प्रध्यः (प्रधी-पुं-प्रध्यायति)  शम्भोः (शम्भु)  हूह्वः (हूहू)  अतिचम्वाः (अतिचमू)  खलप्वः (खलपू-पुं)  लुवः (लू)  उल्ल्वः (उल्लू)  कटप्रुवः (कटप्रू)  स्वभुवः (स्वभू)  धातुः (धातृ)  गोः (गो)  सुद्योः (सुद्यो)  स्मृतोः (स्मृतो)  रायः (रै-पुं)  ग्लावः (ग्लौ)  रमायाः (रमा)  सर्वस्याः (सर्वा)  द्वितीयस्याः / द्वितीयायाः (द्वितीया)  जरसः / जरायाः (जरा)  नसः / नासिकायाः (नासिका)  निशः / निशायाः (निशा)  मत्याः / मतेः (मति)  गौर्याः (गौरी)  लक्ष्म्याः (लक्ष्मी)  धेन्वाः / धेनोः (धेनु)  वध्वाः (वधू)  सुभ्रुवाः / सुभ्रुवः (सुभ्रू)  खलप्वः (खलपू-स्त्री)  स्वसुः (स्वसृ)  रायः (रै-स्त्री)  द्योः (द्यो)  नावः (नौ)  ज्ञानात् / ज्ञानाद् (ज्ञान)  सर्वस्मात् / सर्वस्माद् (सर्व-नपुं)  कतरात् / कतराद् (कतर)  श्रीपात् / श्रीपाद् (श्रीपा)  वारिणः (वारि)  मधुनः (मधु)  धातुः / धातृणः (धातृ-नपुं)  प्ररिणः (प्ररै)  प्रद्युनः (प्रद्यो)  सुनुनः (सुनौ)  लिहः (लिह्)  तुरासाहः (तुरासाह्)  कमलः (कमल्)  कस्मात् / कस्माद् (किम्-पुं)  राज्ञः (राजन्)  यज्वनः (यज्वन्)  गुणिनः (गुणिन्)  पथः (पथिन्)  बुधः (बुध्)  युजः (युज्-क्विप्-प्रत्ययान्तः)  त्यस्मात् / त्यस्माद् (त्यद्-पुं)  त्वत् / त्वद् (युष्मद्)  मत् / मद् (अस्मद्)  अग्निमथः (अग्निमथ्)  प्राचः (प्राच्)  क्रुञ्चः (क्रुञ्च्)  पयोमुचः (पयोमुच्)  धीमतः (धीमत्)  भवतः (भवत्)  पठतः (पठत्)  ददतः (ददत्)  गुपः (गुप्)  तादृशः (तादृश्)  विशः (विश्)  घृतस्पृशः (घृतस्पृश्)  दधृषः (दधृष्)  रत्नमुषः (रत्नमुष्)  प्रियषषः (प्रियषष्)  सुपिसः (सुपिस्)  विदुषः (विद्वस्)  सेदुषः (सेदिवस्)  ध्वसः (ध्वस्)  पुंसः (पुंस्)  वेधसः (वेधस्)  अमुष्मात् / अमुष्माद् (अदस्-पुं)  उपानहः (उपानह्)  उष्णिहः (उष्णिह्)  दिवः (दिव्)  गिरः (गिर्)  कस्याः (किम्-स्त्री)  स्रजः (स्रज्)  त्यस्याः (त्यद्-स्त्री)  वाचः (वाच्)  दिशः (दिश्)  दृशः (दृश्)  त्विषः (त्विष्)  अमुष्याः (अदस्-स्त्री)  वारः (वार्)  कस्मात् / कस्माद् (किम्-नपुं)  ब्रह्मणः (ब्रह्मन्-नपुं)  त्यस्मात् / त्यस्माद् (त्यद्-नपुं)  स्वपः (स्वप्)  धनुषः (धनुष्)  पयसः (पयस्)  अमुष्मात् / अमुष्माद् (अदस्-नपुं)  एकस्मात् / एकस्माद् (एक-पुं)  एकस्याः (एक-स्त्री)  एकस्मात् / एकस्माद् (एक-नपुं)  त्रिंशतः (त्रिंशत्)