द्वितीया एकवचनम्


 
रामम् (राम)  सर्वम् (सर्व-पुं)  विश्वपाम् (विश्वपा)  हाहाम् (हाहा)  हरिम् (हरि)  सखायम् (सखि)  पतिम् (पति)  प्रध्यम् (प्रधी-पुं-प्रध्यायति)  शम्भुम् (शम्भु)  हूहूम् (हूहू)  अतिचमूम् (अतिचमू)  खलप्वम् (खलपू-पुं)  लुवम् (लू)  उल्ल्वम् (उल्लू)  कटप्रुवम् (कटप्रू)  स्वभुवम् (स्वभू)  धातारम् (धातृ)  गाम् (गो)  सुद्याम् (सुद्यो)  स्मृताम् (स्मृतो)  रायम् (रै-पुं)  ग्लावम् (ग्लौ)  रमाम् (रमा)  सर्वाम् (सर्वा)  द्वितीयाम् (द्वितीया)  जरसम् / जराम् (जरा)  नासिकाम् (नासिका)  निशाम् (निशा)  मतिम् (मति)  गौरीम् (गौरी)  लक्ष्मीम् (लक्ष्मी)  धेनुम् (धेनु)  वधूम् (वधू)  सुभ्रुवम् (सुभ्रू)  खलप्वम् (खलपू-स्त्री)  स्वसारम् (स्वसृ)  रायम् (रै-स्त्री)  द्याम् (द्यो)  नावम् (नौ)  ज्ञानम् (ज्ञान)  सर्वम् (सर्व-नपुं)  कतरत् / कतरद् (कतर)  श्रीपम् (श्रीपा)  वारि (वारि)  मधु (मधु)  धातृ (धातृ-नपुं)  प्ररि (प्ररै)  प्रद्यु (प्रद्यो)  सुनु (सुनौ)  लिहम् (लिह्)  तुरासाहम् (तुरासाह्)  कमलम् (कमल्)  कम् (किम्-पुं)  राजानम् (राजन्)  यज्वानम् (यज्वन्)  गुणिनम् (गुणिन्)  पन्थानम् (पथिन्)  बुधम् (बुध्)  युजम् (युज्-क्विप्-प्रत्ययान्तः)  त्यम् (त्यद्-पुं)  त्वाम् / त्वा (युष्मद्)  माम् / मा (अस्मद्)  अग्निमथम् (अग्निमथ्)  प्राञ्चम् (प्राच्)  क्रुञ्चम् (क्रुञ्च्)  पयोमुचम् (पयोमुच्)  धीमन्तम् (धीमत्)  भवन्तम् (भवत्)  पठन्तम् (पठत्)  ददतम् (ददत्)  गुपम् (गुप्)  तादृशम् (तादृश्)  विशम् (विश्)  घृतस्पृशम् (घृतस्पृश्)  दधृषम् (दधृष्)  रत्नमुषम् (रत्नमुष्)  प्रियषषम् (प्रियषष्)  सुपिसम् (सुपिस्)  विद्वांसम् (विद्वस्)  सेदिवांसम् (सेदिवस्)  ध्वसम् (ध्वस्)  पुमांसम् (पुंस्)  वेधसम् (वेधस्)  अमुम् (अदस्-पुं)  उपानहम् (उपानह्)  उष्णिहम् (उष्णिह्)  दिवम् (दिव्)  गिरम् (गिर्)  काम् (किम्-स्त्री)  स्रजम् (स्रज्)  त्याम् (त्यद्-स्त्री)  वाचम् (वाच्)  दिशम् (दिश्)  दृशम् (दृश्)  त्विषम् (त्विष्)  अमूम् (अदस्-स्त्री)  वाः (वार्)  किम् (किम्-नपुं)  ब्रह्म (ब्रह्मन्-नपुं)  त्यत् / त्यद् (त्यद्-नपुं)  स्वप् / स्वब् (स्वप्)  धनुः (धनुष्)  पयः (पयस्)  अदः (अदस्-नपुं)  एकम् (एक-पुं)  एकाम् (एक-स्त्री)  एकम् (एक-नपुं)  त्रिंशतम् (त्रिंशत्)