तृतीया बहुवचनम्


 
रामैः (राम)  सर्वैः (सर्व-पुं)  विश्वपाभिः (विश्वपा)  हाहाभिः (हाहा)  हरिभिः (हरि)  सखिभिः (सखि)  पतिभिः (पति)  कतिभिः (कति)  त्रिभिः (त्रि-पुं)  प्रधीभिः (प्रधी-पुं-प्रध्यायति)  शम्भुभिः (शम्भु)  हूहूभिः (हूहू)  अतिचमूभिः (अतिचमू)  खलपूभिः (खलपू-पुं)  लूभिः (लू)  उल्लूभिः (उल्लू)  कटप्रूभिः (कटप्रू)  स्वभूभिः (स्वभू)  धातृभिः (धातृ)  गोभिः (गो)  सुद्योभिः (सुद्यो)  स्मृतोभिः (स्मृतो)  राभिः (रै-पुं)  ग्लौभिः (ग्लौ)  रमाभिः (रमा)  सर्वाभिः (सर्वा)  द्वितीयाभिः (द्वितीया)  जराभिः (जरा)  नोभिः / नासिकाभिः (नासिका)  निड्भिः / निशाभिः (निशा)  मतिभिः (मति)  तिसृभिः (त्रि-स्त्री)  गौरीभिः (गौरी)  लक्ष्मीभिः (लक्ष्मी)  धेनुभिः (धेनु)  वधूभिः (वधू)  सुभ्रूभिः (सुभ्रू)  खलपूभिः (खलपू-स्त्री)  स्वसृभिः (स्वसृ)  राभिः (रै-स्त्री)  द्योभिः (द्यो)  नौभिः (नौ)  ज्ञानैः (ज्ञान)  सर्वैः (सर्व-नपुं)  कतरैः (कतर)  श्रीपैः (श्रीपा)  वारिभिः (वारि)  मधुभिः (मधु)  धातृभिः (धातृ-नपुं)  प्रराभिः (प्ररै)  प्रद्युभिः (प्रद्यो)  सुनुभिः (सुनौ)  लिड्भिः (लिह्)  तुराषाड्भिः (तुरासाह्)  चतुर्भिः (चतुर्-पुं)  कमल्भिः (कमल्)  कैः (किम्-पुं)  राजभिः (राजन्)  यज्वभिः (यज्वन्)  गुणिभिः (गुणिन्)  पथिभिः (पथिन्)  पञ्चभिः (पञ्चन्)  भुद्भिः (बुध्)  युग्भिः (युज्-क्विप्-प्रत्ययान्तः)  त्यैः (त्यद्-पुं)  युष्माभिः (युष्मद्)  अस्माभिः (अस्मद्)  अग्निमद्भिः (अग्निमथ्)  प्राग्भिः (प्राच्)  क्रुङ्भिः (क्रुञ्च्)  पयोमुग्भिः (पयोमुच्)  धीमद्भिः (धीमत्)  भवद्भिः (भवत्)  पठद्भिः (पठत्)  ददद्भिः (ददत्)  गुब्भिः (गुप्)  तादृग्भिः (तादृश्)  विड्भिः (विश्)  घृतस्पृग्भिः (घृतस्पृश्)  दधृग्भिः (दधृष्)  रत्नमुड्भिः (रत्नमुष्)  षड्भिः (षष्)  परमषड्भिः (परमषष्)  प्रियषड्भिः (प्रियषष्)  सुपीर्भिः (सुपिस्)  विद्वद्भिः (विद्वस्)  सेदिवद्भिः (सेदिवस्)  ध्वद्भिः (ध्वस्)  पुम्भिः / पुंभिः (पुंस्)  वेधोभिः (वेधस्)  अमीभिः (अदस्-पुं)  उपानद्भिः (उपानह्)  उष्णिग्भिः (उष्णिह्)  द्युभिः (दिव्)  गीर्भिः (गिर्)  चतसृभिः (चतुर्-स्त्री)  काभिः (किम्-स्त्री)  स्रग्भिः (स्रज्)  त्याभिः (त्यद्-स्त्री)  वाग्भिः (वाच्)  दिग्भिः (दिश्)  दृग्भिः (दृश्)  त्विड्भिः (त्विष्)  अमूभिः (अदस्-स्त्री)  वार्भिः (वार्)  चतुर्भिः (चतुर्-नपुं)  कैः (किम्-नपुं)  ब्रह्मभिः (ब्रह्मन्-नपुं)  त्यैः (त्यद्-नपुं)  स्वब्भिः (स्वप्)  धनुर्भिः (धनुष्)  पयोभिः (पयस्)  अमीभिः (अदस्-नपुं)  त्रिभिः (त्रि-नपुं)