तृतीया एकवचनम्


 
रामेण (राम)  सर्वेण (सर्व-पुं)  विश्वपा (विश्वपा)  हाहा (हाहा)  हरिणा (हरि)  सख्या (सखि)  पत्या (पति)  प्रध्या (प्रधी-पुं-प्रध्यायति)  शम्भुना (शम्भु)  हूह्वा (हूहू)  अतिचम्वा (अतिचमू)  खलप्वा (खलपू-पुं)  लुवा (लू)  उल्ल्वा (उल्लू)  कटप्रुवा (कटप्रू)  स्वभुवा (स्वभू)  धात्रा (धातृ)  गवा (गो)  सुद्यवा (सुद्यो)  स्मृतवा (स्मृतो)  राया (रै-पुं)  ग्लावा (ग्लौ)  रमया (रमा)  सर्वया (सर्वा)  द्वितीयया (द्वितीया)  जरसा / जरया (जरा)  नसा / नासिकया (नासिका)  निशा / निशया (निशा)  मत्या (मति)  गौर्या (गौरी)  लक्ष्म्या (लक्ष्मी)  धेन्वा (धेनु)  वध्वा (वधू)  सुभ्रुवा (सुभ्रू)  खलप्वा (खलपू-स्त्री)  स्वस्रा (स्वसृ)  राया (रै-स्त्री)  द्यवा (द्यो)  नावा (नौ)  ज्ञानेन (ज्ञान)  सर्वेण (सर्व-नपुं)  कतरेण (कतर)  श्रीपेण (श्रीपा)  वारिणा (वारि)  मधुना (मधु)  धात्रा / धातृणा (धातृ-नपुं)  प्ररिणा (प्ररै)  प्रद्युना (प्रद्यो)  सुनुना (सुनौ)  लिहा (लिह्)  तुरासाहा (तुरासाह्)  कमला (कमल्)  केन (किम्-पुं)  राज्ञा (राजन्)  यज्वना (यज्वन्)  गुणिना (गुणिन्)  पथा (पथिन्)  बुधा (बुध्)  युजा (युज्-क्विप्-प्रत्ययान्तः)  त्येन (त्यद्-पुं)  त्वया (युष्मद्)  मया (अस्मद्)  अग्निमथा (अग्निमथ्)  प्राचा (प्राच्)  क्रुञ्चा (क्रुञ्च्)  पयोमुचा (पयोमुच्)  धीमता (धीमत्)  भवता (भवत्)  पठता (पठत्)  ददता (ददत्)  गुपा (गुप्)  तादृशा (तादृश्)  विशा (विश्)  घृतस्पृशा (घृतस्पृश्)  दधृषा (दधृष्)  रत्नमुषा (रत्नमुष्)  प्रियषषा (प्रियषष्)  सुपिसा (सुपिस्)  विदुषा (विद्वस्)  सेदुषा (सेदिवस्)  ध्वसा (ध्वस्)  पुंसा (पुंस्)  वेधसा (वेधस्)  अमुना (अदस्-पुं)  उपानहा (उपानह्)  उष्णिहा (उष्णिह्)  दिवा (दिव्)  गिरा (गिर्)  कया (किम्-स्त्री)  स्रजा (स्रज्)  त्यया (त्यद्-स्त्री)  वाचा (वाच्)  दिशा (दिश्)  दृशा (दृश्)  त्विषा (त्विष्)  अमुया (अदस्-स्त्री)  वारा (वार्)  केन (किम्-नपुं)  ब्रह्मणा (ब्रह्मन्-नपुं)  त्येन (त्यद्-नपुं)  स्वपा (स्वप्)  धनुषा (धनुष्)  पयसा (पयस्)  अमुना (अदस्-नपुं)  एकेन (एक-पुं)  एकया (एक-स्त्री)  एकेन (एक-नपुं)  त्रिंशता (त्रिंशत्)