तिङ् प्रत्ययाः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम् मध्यम पुरुषः द्विवचनम्


 
अकारान्त
गर्वयेतम् / गर्वेतम् (गर्व-चुरादिः-ग॑र्व॒-माने [चुरादिः])  पतयेतम् / पतेतम् (पत-चुरादिः-प॑त॑-देवशब्दे-गतौ-वा-वादन्त-इत्येके [चुरादिः])  सूत्रयेतम् (सूत्र [चुरादिः]) 
 
आकारान्त
गायातम् (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ [भ्वादिः])  जिघ्रेतम् (घ्रा [भ्वादिः])  यच्छेतम् (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने [भ्वादिः])  धमेतम् (ध्मा [भ्वादिः])  पिबेतम् (पा [भ्वादिः])  मनेतम् (म्ना-भ्वादिः-म्ना॒-अभ्यासे [भ्वादिः])  तिष्ठेतम् (स्था [भ्वादिः])  दरिद्रियातम् (दरिद्रा [अदादिः])  वायातम् (वा [अदादिः])  जिगीयातम् (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ [जुहोत्यादिः])  दद्यातम् (दा [जुहोत्यादिः])  दध्यातम् (धा [जुहोत्यादिः])  जिहीयातम् (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ [जुहोत्यादिः])  जह्यातम् (हा [जुहोत्यादिः])  मायेतम् (मा-दिवादिः-मा॒ङ्-माने [दिवादिः])  जानीयातम् (ज्ञा [क्र्यादिः])  ज्ञापयेतम् / ज्ञपयेतम् (ज्ञा-चुरादिः-ज्ञा॑-नियोगे [चुरादिः]) 
 
इकारान्त
कामयेयाथाम् (कामि [भ्वादिः])  जयेतम् (जि [भ्वादिः])  इयातम् (इ-अदादिः-इ॒ण्-गतौ [अदादिः])  चिकियातम् (कि-जुहोत्यादिः-कि॒-ज्ञाने [जुहोत्यादिः])  क्षिणुयातम् (क्षि-स्वादिः-क्षि॑-क्षीऽ-हिंसायाम्-क्षिर्भाषायामित्येके [स्वादिः])  रियेतम् (रि-तुदादिः-रि॒-गतौ [तुदादिः])  चपयेतम् / चययेतम् (चि-चुरादिः-चि॑ञ्-चयने [चुरादिः])  चाययेतम् / चयेतम् (चि-चुरादिः-चि॑-भाषार्थः-च [चुरादिः]) 
 
ईकारान्त
नयेतम् (नी [भ्वादिः])  दीध्यातम् (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः [अदादिः])  वीयातम् (वी-अदादिः-वी॒-गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु [अदादिः])  शेयातम् (शी [अदादिः])  बिभियातम् / बिभीयातम् (भी [जुहोत्यादिः])  जिह्रीयातम् (ह्री [जुहोत्यादिः])  क्रीणीयातम् (क्री [क्र्यादिः])  क्षीणीयातम् (क्षी-क्र्यादिः-क्षी॒ष्-हिंसायाम् [क्र्यादिः])  प्लिनीयातम् (प्ली-क्र्यादिः-प्ली॒-गतौ [क्र्यादिः]) 
 
उकारान्त
अवेतम् (उ-भ्वादिः-उ॒ङ्-शब्दे [भ्वादिः])  शृणुयातम् (श्रु [भ्वादिः])  ऊर्णुयातम् (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने [अदादिः])  युयातम् (यु-अदादिः-यु॑-मिश्रेणेऽभिश्रणे-च [अदादिः])  रुवीयातम् / रुयातम् (रु-अदादिः-रु॑-शब्दे [अदादिः])  स्तुवीयातम् / स्तुयातम् (स्तु [अदादिः])  ह्नुयातम् (ह्नु [अदादिः])  जुहुयातम् (हु [जुहोत्यादिः])  दुनुयातम् (दु [स्वादिः])  सुनुयातम् (सु-स्वादिः-षु॒ञ्-अभिषवे [स्वादिः])  गुवेतम् (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे [तुदादिः])  युनीयातम् (यु-क्र्यादिः-यु॒ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  यावयेतम् (यु-चुरादिः-यु॑-जुगुप्सायाम् [चुरादिः]) 
 
ऊकारान्त
ब्रूयातम् (ब्रू [अदादिः])  सूयातम् (सू [अदादिः])  धूनुयातम् (धू-स्वादिः-धू॑ञ्-कम्पने-इत्येके [स्वादिः])  कुवेतम् (कू-तुदादिः-कू॑ङ्-शब्दे-इत्येके [तुदादिः])  मूनीयातम् (मू-क्र्यादिः-मू॑ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  लुनीयातम् (लू [क्र्यादिः])  भावयेतम् / भवेतम् (भू-चुरादिः-भू॑-प्राप्तौ [चुरादिः])  भावयेतम् / भवेतम् (भू-चुरादिः-भू॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः]) 
 
ऋकारान्त
ऋच्छेतम् (ऋ [भ्वादिः])  धावेतम् / सरेतम् (सृ [भ्वादिः])  हरेतम् (हृ [भ्वादिः])  इयृयातम् (ऋ-जुहोत्यादिः-ऋ॒-गतौ [जुहोत्यादिः])  बिभृयातम् (भृ-जुहोत्यादिः-डुभृ॒ञ्-धारणपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  दृणुयातम् (दृ-स्वादिः-दृ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  प्रियेतम् (पृ-तुदादिः-पृ॒ङ्-व्यायामे [तुदादिः])  कुर्यातम् (कृ [तनादिः])  वृणीयातम् (वृ-क्र्यादिः-वृ॑ङ्-सम्भक्तौ [क्र्यादिः])  घारयेतम् (घृ-चुरादिः-घृ॑-प्रस्रवणे-स्रावण-इत्येके [चुरादिः]) 
 
ॠकारान्त
तरेतम् (तॄ [भ्वादिः])  पिपूर्यातम् (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः [जुहोत्यादिः])  जीर्येतम् (जॄ [दिवादिः])  किरेतम् (कॄ [तुदादिः])  गृणीयातम् (गॄ-क्र्यादिः-गॄ॑-शब्दे [क्र्यादिः])  पारयेतम् (पॄ [चुरादिः]) 
 
एकारान्त
वयेतम् (वे [भ्वादिः]) 
 
ऐकारान्त
ध्यायेतम् (ध्यै [भ्वादिः]) 
 
ओकारान्त
श्येतम् (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे [दिवादिः]) 
 
घकारान्त
स्तिघ्नुयातम् (स्तिघ्-स्वादिः-ष्टि॑घँ॒-आस्कन्दने [स्वादिः]) 
 
चकारान्त
अञ्चेतम् (अञ्च् [भ्वादिः])  पचेतम् (पच् [भ्वादिः])  पृच्यातम् (पृच्-अदादिः-पृ॑चीँ॒-सम्पर्चने-सम्पर्के [अदादिः])  वच्यातम् (वच् [अदादिः])  मुञ्चेतम् (मुच् [तुदादिः])  विचेतम् (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे [तुदादिः])  विञ्च्यातम् (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे [रुधादिः]) 
 
छकारान्त
स्फूर्छेतम् (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फु॑र्छाँ॑-विस्तृतौ [भ्वादिः])  उच्छेतम् (उछ्-तुदादिः-उ॑छीँ॑-विवासे [तुदादिः])  ऋच्छेतम् (ऋछ्-तुदादिः-ऋ॑छँ॑-गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु [तुदादिः])  विच्छेतम् (विछ्-तुदादिः-वि॑छँ॑-गतौ [तुदादिः]) 
 
जकारान्त
अर्जेतम् (ऋज्-भ्वादिः-ऋ॑जँ॒-गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु [भ्वादिः])  रजेतम् (रञ्ज् [भ्वादिः])  सज्जेतम् (सस्ज्-भ्वादिः-ष॑स्जँ॑-गतौ [भ्वादिः])  स्वजेतम् (स्वञ्ज्-भ्वादिः-ष्व॒ञ्जँ॒-परिष्वङ्गे [भ्वादिः])  सजेतम् (सञ्ज्-भ्वादिः-ष॒ञ्जँ॑-सङ्गे [भ्वादिः])  निञ्ज्यातम् (निन्ज्-अदादिः-णि॑जिँ॒-शुद्धौ [अदादिः])  पिञ्ज्यातम् (पिन्ज्-अदादिः-पि॑जिँ॒-वर्णे-सम्पर्चन-इत्येके-उभयन्नेत्यन्ये-अवयव-इत्यपरे-अव्यक्ते-शब्द-इतीतरे [अदादिः])  मृज्यातम् (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ [अदादिः])  वृज्यातम् (वृज्-अदादिः-वृ॑जीँ॒-वर्जने [अदादिः])  शिञ्ज्यातम् (शिन्ज्-अदादिः-शि॑जिँ॒-अव्यक्ते-शब्दे [अदादिः])  नेनिज्यातम् (निज्-जुहोत्यादिः-णि॒जिँ॒॑र्-शौचपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  रज्येतम् (रञ्ज्-दिवादिः-र॒ञ्जँ॒॑-रागे-मित्-१९४० [दिवादिः])  मज्जेतम् (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ [तुदादिः])  लज्जेतम् (लस्ज्-तुदादिः-ओँ॑ल॑स्जीँ॒-व्रीडायाम्-व्रीडे [तुदादिः])  भञ्ज्यातम् (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने [रुधादिः])  युञ्ज्यातम् (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे [रुधादिः])  योजयेतम् / योजेतम् (युज्-चुरादिः-यु॑जँ॑-संयमने [चुरादिः]) 
 
टकारान्त
स्फोटेतम् (स्फुट्-भ्वादिः-स्फु॑टिँ॑र्-विशरणे [भ्वादिः]) 
 
ठकारान्त
पठेतम् (पठ् [भ्वादिः]) 
 
डकारान्त
ईड्यातम् (ईड्-अदादिः-ई॑डँ॒-स्तुतौ [अदादिः])  मृड्णीयातम् (मृड्-क्र्यादिः-मृ॑डँ॑-क्षोदे-सुखे-च [क्र्यादिः])  कुण्डयेतम् / कुण्डेतम् (कुन्ड्-चुरादिः-कु॑डिँ॑-अनृतभाषणे-इत्यपरे [चुरादिः])  ताडयेतम् (तड् [चुरादिः]) 
 
णकारान्त
पणायेतम् (पण् [भ्वादिः])  अर्णुयातम् (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ [तनादिः])  क्षणुयातम् (क्षण्-तनादिः-क्ष॑णुँ॒॑-हिंसायाम् [तनादिः])  क्षेणुयातम् (क्षिण्-तनादिः-क्षि॑णुँ॒॑-हिंसायाम्-च [तनादिः]) 
 
तकारान्त
संस्त्यातम् (सन्स्त्-अदादिः-ष॑स्तिँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  कृन्त्यातम् (कृत्-रुधादिः-कृ॑तीँ॑-वेष्टने [रुधादिः])  कीर्तयेतम् (कॄत् [चुरादिः])  चेतयेतम् (चित्-चुरादिः-चि॑तँ॒-सञ्चेतने [चुरादिः])  पुस्तयेतम् (पुस्त्-चुरादिः-पु॑स्तँ॑-आदरानादरयोः [चुरादिः]) 
 
थकारान्त
पर्थयेतम् (पृथ्-चुरादिः-पृ॑थँ॑-प्रक्षेपे [चुरादिः]) 
 
दकारान्त
ऊर्देतम् (ऊर्द्-भ्वादिः-उ॑र्दँ॒-माने-क्रीडायां-च [भ्वादिः])  क्रन्देतम् (क्रन्द् [भ्वादिः])  क्ष्वेदेतम् (क्ष्विद्-भ्वादिः-ञिक्ष्वि॑दाँ॑-अव्यक्ते-शब्दे [भ्वादिः])  मोदेतम् (मुद् [भ्वादिः])  मेदेतम् (मिद् [भ्वादिः])  वन्देतम् (वन्द् [भ्वादिः])  शीयेतम् (शद्-भ्वादिः-श॒दॢँ॑-शातने [भ्वादिः])  सीदेतम् (सद्-भ्वादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [भ्वादिः])  अद्यातम् (अद् [अदादिः])  रुद्यातम् (रुद् [अदादिः])  विद्यातम् (विद् [अदादिः])  मेद्येतम् (मिद्-दिवादिः-ञिमि॑दाँ॑-स्नेहने [दिवादिः])  तुदेतम् (तुद् [तुदादिः])  शीयेतम् (शद्-तुदादिः-श॒दॢँ॑-शातने [तुदादिः])  सीदेतम् (सद्-तुदादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [तुदादिः])  भिन्द्यातम् (भिद् [रुधादिः]) 
 
धकारान्त
विध्येतम् (व्यध्-दिवादिः-व्य॒धँ॑-ताडने [दिवादिः])  ऋध्नुयातम् (ऋध्-स्वादिः-ऋ॑धुँ॑-वृद्धौ [स्वादिः])  इन्ध्यातम् (इन्ध्-रुधादिः-ञिइ॒न्धीँ॑-दीप्तौ [रुधादिः])  रुन्ध्यातम् (रुध्-रुधादिः-रु॒धिँ॒॑र्-आवरणे [रुधादिः])  बध्नीयातम् (बन्ध् [क्र्यादिः]) 
 
नकारान्त
पनायेतम् (पन्-भ्वादिः-प॑नँ॒-च-व्यवहारे-स्तुतौ-च [भ्वादिः])  हन्यातम् (हन् [अदादिः])  जजायातम् / जजन्यातम् (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७ [जुहोत्यादिः])  दधन्यातम् (धन्-जुहोत्यादिः-ध॑नँ॑-धान्ये [जुहोत्यादिः])  जायेतम् (जन् [दिवादिः])  तनुयातम् (तन् [तनादिः]) 
 
पकारान्त
कल्पेतम् (कृप् [भ्वादिः])  गोपायेतम् (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे [भ्वादिः])  धूपायेतम् (धूप्-भ्वादिः-धू॑पँ॑-सन्तापे [भ्वादिः])  पुष्प्येतम् (पुष्प् [दिवादिः])  कल्पयेतम् / कल्पेतम् (कृप्-चुरादिः-कृपँ॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः])  ज्ञपयेतम् (ज्ञप्-चुरादिः-ज्ञ॑पँ॑-ज्ञपँ-ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशामनेषु [चुरादिः]) 
 
फकारान्त
तृफेतम् (तृफ्-तुदादिः-तृ॑फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  तृम्फेतम् (तृम्फ्-तुदादिः-तृ॑म्फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  दृम्फेतम् (दृम्फ्-तुदादिः-दृ॑म्फँ॑-उत्क्लेशे-इत्येके [तुदादिः]) 
 
भकारान्त
जम्भेतम् (जभ्-भ्वादिः-ज॑भीँ॒-गात्रविनामे [भ्वादिः])  दभ्नुयातम् (दम्भ्-स्वादिः-द॑म्भुँ॑-दम्भने-दम्भे [स्वादिः])  तुभ्नीयातम् (तुभ्-क्र्यादिः-तु॑भँ॑-हिंसायाम् [क्र्यादिः]) 
 
मकारान्त
क्राम्येतम् / क्रामेतम् (क्रम् [भ्वादिः])  गच्छेतम् (गम् [भ्वादिः])  भ्राम्येतम् / भ्रमेतम् (भ्रम् [भ्वादिः])  यच्छेतम् (यम् [भ्वादिः])  क्लाम्येतम् / क्लामेतम् (क्लम् [दिवादिः])  शाम्येतम् (शम् [दिवादिः])  चम्नुयातम् (चम्-स्वादिः-च॑मुँ॑-भक्षणे-न-मित्-१९५१ [स्वादिः]) 
 
रेफान्त
ईर्यातम् (ईर्-अदादिः-ई॑रँ॒-गतौ-कम्पने-च [अदादिः])  तुतूर्यातम् (तुर्-जुहोत्यादिः-तु॑रँ॑-त्वरणे [जुहोत्यादिः])  चोरयेतम् (चुर् [चुरादिः])  पूरयेतम् / पूरेतम् (पूर्-चुरादिः-पू॑रीँ॑-आप्यायने [चुरादिः])  यन्त्रयेतम् (यन्त्र् [चुरादिः]) 
 
लकारान्त
चलेतम् (चल्-तुदादिः-च॑लँ॑-विलसने [तुदादिः]) 
 
वकारान्त
कृणुयातम् (कृन्व्-भ्वादिः-कृ॑विँ॑-हिंसाकरणयोश्च [भ्वादिः])  धिनुयातम् (धिन्व्-भ्वादिः-धि॑विँ॑-प्रीणनार्थः [भ्वादिः])  ष्ठीवेतम् (ष्ठिव् [भ्वादिः])  दीव्येतम् (दिव् [दिवादिः])  ष्ठीव्येतम् (ष्ठिव्-दिवादिः-ष्ठि॑वुँ॑-निरसने-केचिदिहेमं-न-पठन्ति [दिवादिः])  खौनीयातम् (खव्-क्र्यादिः-ख॑वँ॑-भूतप्रादुर्भावे-इत्येके [क्र्यादिः]) 
 
शकारान्त
पश्येतम् (दृश् [भ्वादिः])  दशेतम् (दंश् [भ्वादिः])  भ्राश्येतम् / भ्राशेतम् (भ्राश्-भ्वादिः-टुभ्रा॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  भ्लाश्येतम् / भ्लाशेतम् (भ्लाश्-भ्वादिः-टुभ्ला॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  ईश्यातम् (ईश्-अदादिः-ई॑शँ॒-ऐश्वर्ये [अदादिः])  उश्यातम् (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ [अदादिः])  भ्रश्येतम् (भ्रंश् [दिवादिः])  दाश्नुयातम् (दाश्-स्वादिः-दा॑शँ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  दिशेतम् (दिश् [तुदादिः]) 
 
षकारान्त
अक्ष्णुयातम् / अक्षेतम् (अक्ष्-भ्वादिः-अ॑क्षूँ॑-व्याप्तौ [भ्वादिः])  लष्येतम् / लषेतम् (लष्-भ्वादिः-ल॑षँ॒॑-कान्तौ [भ्वादिः])  चक्ष्यातम् (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि [अदादिः])  जक्ष्यातम् (जक्ष्-अदादिः-ज॑क्षँ॑-भक्ष्यहसनयोः [अदादिः])  द्विष्यातम् (द्विष् [अदादिः])  दिधिष्यातम् (धिष्-जुहोत्यादिः-धि॑षँ॑-शब्दे [जुहोत्यादिः])  वेविष्यातम् (विष्-जुहोत्यादिः-वि॒षॢँ॒॑॑-व्याप्तौ [जुहोत्यादिः])  इच्छेतम् (इष् [तुदादिः])  पिंष्यातम् (पिष् [रुधादिः])  मुष्णीयातम् (मुष् [क्र्यादिः])  विष्णीयातम् (विष्-क्र्यादिः-वि॒षँ॑-विप्रयोगे [क्र्यादिः])  पोषयेतम् / पोषेतम् (पुष्-चुरादिः-पु॑षँ॑-धारणे [चुरादिः]) 
 
सकारान्त
स्यातम् (अस् [अदादिः])  चकास्यातम् (चकास्-अदादिः-च॑का॑सृँ॑-दीप्तौ [अदादिः])  वस्यातम् (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने [अदादिः])  शिष्यातम् (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ [अदादिः])  सस्यातम् (सस्-अदादिः-ष॑सँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  त्रस्येतम् / त्रसेतम् (त्रस् [दिवादिः])  यस्येतम् / यसेतम् (यस्-दिवादिः-य॑सुँ॑-प्रयत्ने [दिवादिः])  हिंस्यातम् (हिन्स्-रुधादिः-हि॑सिँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  ग्रासयेतम् / ग्रसेतम् (ग्रस्-चुरादिः-ग्र॑सँ॑-ग्रहणे [चुरादिः])  जासयेतम् / जसेतम् (जस्-चुरादिः-ज॑सुँ॑-ताडने [चुरादिः]) 
 
हकारान्त
गूहेतम् (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे [भ्वादिः])  दुह्यातम् (दुह् [अदादिः])  दिह्यातम् (दिह्-अदादिः-दि॒हँ॒॑-उपचये [अदादिः])  लिह्यातम् (लिह् [अदादिः])  तृंह्यातम् (तृह्-रुधादिः-तृ॑हँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  गृह्णीयातम् (ग्रह् [क्र्यादिः])