तिङ् प्रत्ययाः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम् मध्यम पुरुषः एकवचनम्


 
अकारान्त
गर्वयेः / गर्वेः (गर्व-चुरादिः-ग॑र्व॒-माने [चुरादिः])  पतयेः / पतेः (पत-चुरादिः-प॑त॑-देवशब्दे-गतौ-वा-वादन्त-इत्येके [चुरादिः])  सूत्रयेः (सूत्र [चुरादिः]) 
 
आकारान्त
गायाः (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ [भ्वादिः])  जिघ्रेः (घ्रा [भ्वादिः])  यच्छेः (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने [भ्वादिः])  धमेः (ध्मा [भ्वादिः])  पिबेः (पा [भ्वादिः])  मनेः (म्ना-भ्वादिः-म्ना॒-अभ्यासे [भ्वादिः])  तिष्ठेः (स्था [भ्वादिः])  दरिद्रियाः (दरिद्रा [अदादिः])  वायाः (वा [अदादिः])  जिगीयाः (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ [जुहोत्यादिः])  दद्याः (दा [जुहोत्यादिः])  दध्याः (धा [जुहोत्यादिः])  जिहीयाः (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ [जुहोत्यादिः])  जह्याः (हा [जुहोत्यादिः])  मायेः (मा-दिवादिः-मा॒ङ्-माने [दिवादिः])  जानीयाः (ज्ञा [क्र्यादिः])  ज्ञापयेः / ज्ञपयेः (ज्ञा-चुरादिः-ज्ञा॑-नियोगे [चुरादिः]) 
 
इकारान्त
कामयेथाः (कामि [भ्वादिः])  जयेः (जि [भ्वादिः])  इयाः (इ-अदादिः-इ॒ण्-गतौ [अदादिः])  चिकियाः (कि-जुहोत्यादिः-कि॒-ज्ञाने [जुहोत्यादिः])  क्षिणुयाः (क्षि-स्वादिः-क्षि॑-क्षीऽ-हिंसायाम्-क्षिर्भाषायामित्येके [स्वादिः])  रियेः (रि-तुदादिः-रि॒-गतौ [तुदादिः])  चपयेः / चययेः (चि-चुरादिः-चि॑ञ्-चयने [चुरादिः])  चाययेः / चयेः (चि-चुरादिः-चि॑-भाषार्थः-च [चुरादिः]) 
 
ईकारान्त
नयेः (नी [भ्वादिः])  दीध्याः (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः [अदादिः])  वीयाः (वी-अदादिः-वी॒-गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु [अदादिः])  शेयाः (शी [अदादिः])  बिभियाः / बिभीयाः (भी [जुहोत्यादिः])  जिह्रीयाः (ह्री [जुहोत्यादिः])  क्रीणीयाः (क्री [क्र्यादिः])  क्षीणीयाः (क्षी-क्र्यादिः-क्षी॒ष्-हिंसायाम् [क्र्यादिः])  प्लिनीयाः (प्ली-क्र्यादिः-प्ली॒-गतौ [क्र्यादिः]) 
 
उकारान्त
अवेः (उ-भ्वादिः-उ॒ङ्-शब्दे [भ्वादिः])  शृणुयाः (श्रु [भ्वादिः])  ऊर्णुयाः (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने [अदादिः])  युयाः (यु-अदादिः-यु॑-मिश्रेणेऽभिश्रणे-च [अदादिः])  रुवीयाः / रुयाः (रु-अदादिः-रु॑-शब्दे [अदादिः])  स्तुवीयाः / स्तुयाः (स्तु [अदादिः])  ह्नुयाः (ह्नु [अदादिः])  जुहुयाः (हु [जुहोत्यादिः])  दुनुयाः (दु [स्वादिः])  सुनुयाः (सु-स्वादिः-षु॒ञ्-अभिषवे [स्वादिः])  गुवेः (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे [तुदादिः])  युनीयाः (यु-क्र्यादिः-यु॒ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  यावयेः (यु-चुरादिः-यु॑-जुगुप्सायाम् [चुरादिः]) 
 
ऊकारान्त
ब्रूयाः (ब्रू [अदादिः])  सूयाः (सू [अदादिः])  धूनुयाः (धू-स्वादिः-धू॑ञ्-कम्पने-इत्येके [स्वादिः])  कुवेः (कू-तुदादिः-कू॑ङ्-शब्दे-इत्येके [तुदादिः])  मूनीयाः (मू-क्र्यादिः-मू॑ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  लुनीयाः (लू [क्र्यादिः])  भावयेः / भवेः (भू-चुरादिः-भू॑-प्राप्तौ [चुरादिः])  भावयेः / भवेः (भू-चुरादिः-भू॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः]) 
 
ऋकारान्त
ऋच्छेः (ऋ [भ्वादिः])  धावेः / सरेः (सृ [भ्वादिः])  हरेः (हृ [भ्वादिः])  इयृयाः (ऋ-जुहोत्यादिः-ऋ॒-गतौ [जुहोत्यादिः])  बिभृयाः (भृ-जुहोत्यादिः-डुभृ॒ञ्-धारणपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  दृणुयाः (दृ-स्वादिः-दृ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  प्रियेः (पृ-तुदादिः-पृ॒ङ्-व्यायामे [तुदादिः])  कुर्याः (कृ [तनादिः])  वृणीयाः (वृ-क्र्यादिः-वृ॑ङ्-सम्भक्तौ [क्र्यादिः])  घारयेः (घृ-चुरादिः-घृ॑-प्रस्रवणे-स्रावण-इत्येके [चुरादिः]) 
 
ॠकारान्त
तरेः (तॄ [भ्वादिः])  पिपूर्याः (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः [जुहोत्यादिः])  जीर्येः (जॄ [दिवादिः])  किरेः (कॄ [तुदादिः])  गृणीयाः (गॄ-क्र्यादिः-गॄ॑-शब्दे [क्र्यादिः])  पारयेः (पॄ [चुरादिः]) 
 
एकारान्त
वयेः (वे [भ्वादिः]) 
 
ऐकारान्त
ध्यायेः (ध्यै [भ्वादिः]) 
 
ओकारान्त
श्येः (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे [दिवादिः]) 
 
घकारान्त
स्तिघ्नुयाः (स्तिघ्-स्वादिः-ष्टि॑घँ॒-आस्कन्दने [स्वादिः]) 
 
चकारान्त
अञ्चेः (अञ्च् [भ्वादिः])  पचेः (पच् [भ्वादिः])  पृच्याः (पृच्-अदादिः-पृ॑चीँ॒-सम्पर्चने-सम्पर्के [अदादिः])  वच्याः (वच् [अदादिः])  मुञ्चेः (मुच् [तुदादिः])  विचेः (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे [तुदादिः])  विञ्च्याः (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे [रुधादिः]) 
 
छकारान्त
स्फूर्छेः (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फु॑र्छाँ॑-विस्तृतौ [भ्वादिः])  उच्छेः (उछ्-तुदादिः-उ॑छीँ॑-विवासे [तुदादिः])  ऋच्छेः (ऋछ्-तुदादिः-ऋ॑छँ॑-गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु [तुदादिः])  विच्छेः (विछ्-तुदादिः-वि॑छँ॑-गतौ [तुदादिः]) 
 
जकारान्त
अर्जेः (ऋज्-भ्वादिः-ऋ॑जँ॒-गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु [भ्वादिः])  रजेः (रञ्ज् [भ्वादिः])  सज्जेः (सस्ज्-भ्वादिः-ष॑स्जँ॑-गतौ [भ्वादिः])  स्वजेः (स्वञ्ज्-भ्वादिः-ष्व॒ञ्जँ॒-परिष्वङ्गे [भ्वादिः])  सजेः (सञ्ज्-भ्वादिः-ष॒ञ्जँ॑-सङ्गे [भ्वादिः])  निञ्ज्याः (निन्ज्-अदादिः-णि॑जिँ॒-शुद्धौ [अदादिः])  पिञ्ज्याः (पिन्ज्-अदादिः-पि॑जिँ॒-वर्णे-सम्पर्चन-इत्येके-उभयन्नेत्यन्ये-अवयव-इत्यपरे-अव्यक्ते-शब्द-इतीतरे [अदादिः])  मृज्याः (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ [अदादिः])  वृज्याः (वृज्-अदादिः-वृ॑जीँ॒-वर्जने [अदादिः])  शिञ्ज्याः (शिन्ज्-अदादिः-शि॑जिँ॒-अव्यक्ते-शब्दे [अदादिः])  नेनिज्याः (निज्-जुहोत्यादिः-णि॒जिँ॒॑र्-शौचपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  रज्येः (रञ्ज्-दिवादिः-र॒ञ्जँ॒॑-रागे-मित्-१९४० [दिवादिः])  मज्जेः (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ [तुदादिः])  लज्जेः (लस्ज्-तुदादिः-ओँ॑ल॑स्जीँ॒-व्रीडायाम्-व्रीडे [तुदादिः])  भञ्ज्याः (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने [रुधादिः])  युञ्ज्याः (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे [रुधादिः])  योजयेः / योजेः (युज्-चुरादिः-यु॑जँ॑-संयमने [चुरादिः]) 
 
टकारान्त
स्फोटेः (स्फुट्-भ्वादिः-स्फु॑टिँ॑र्-विशरणे [भ्वादिः]) 
 
ठकारान्त
पठेः (पठ् [भ्वादिः]) 
 
डकारान्त
ईड्याः (ईड्-अदादिः-ई॑डँ॒-स्तुतौ [अदादिः])  मृड्णीयाः (मृड्-क्र्यादिः-मृ॑डँ॑-क्षोदे-सुखे-च [क्र्यादिः])  कुण्डयेः / कुण्डेः (कुन्ड्-चुरादिः-कु॑डिँ॑-अनृतभाषणे-इत्यपरे [चुरादिः])  ताडयेः (तड् [चुरादिः]) 
 
णकारान्त
पणायेः (पण् [भ्वादिः])  अर्णुयाः (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ [तनादिः])  क्षणुयाः (क्षण्-तनादिः-क्ष॑णुँ॒॑-हिंसायाम् [तनादिः])  क्षेणुयाः (क्षिण्-तनादिः-क्षि॑णुँ॒॑-हिंसायाम्-च [तनादिः]) 
 
तकारान्त
संस्त्याः (सन्स्त्-अदादिः-ष॑स्तिँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  कृन्त्याः (कृत्-रुधादिः-कृ॑तीँ॑-वेष्टने [रुधादिः])  कीर्तयेः (कॄत् [चुरादिः])  चेतयेः (चित्-चुरादिः-चि॑तँ॒-सञ्चेतने [चुरादिः])  पुस्तयेः (पुस्त्-चुरादिः-पु॑स्तँ॑-आदरानादरयोः [चुरादिः]) 
 
थकारान्त
पर्थयेः (पृथ्-चुरादिः-पृ॑थँ॑-प्रक्षेपे [चुरादिः]) 
 
दकारान्त
ऊर्देः (ऊर्द्-भ्वादिः-उ॑र्दँ॒-माने-क्रीडायां-च [भ्वादिः])  क्रन्देः (क्रन्द् [भ्वादिः])  क्ष्वेदेः (क्ष्विद्-भ्वादिः-ञिक्ष्वि॑दाँ॑-अव्यक्ते-शब्दे [भ्वादिः])  मोदेः (मुद् [भ्वादिः])  मेदेः (मिद् [भ्वादिः])  वन्देः (वन्द् [भ्वादिः])  शीयेः (शद्-भ्वादिः-श॒दॢँ॑-शातने [भ्वादिः])  सीदेः (सद्-भ्वादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [भ्वादिः])  अद्याः (अद् [अदादिः])  रुद्याः (रुद् [अदादिः])  विद्याः (विद् [अदादिः])  मेद्येः (मिद्-दिवादिः-ञिमि॑दाँ॑-स्नेहने [दिवादिः])  तुदेः (तुद् [तुदादिः])  शीयेः (शद्-तुदादिः-श॒दॢँ॑-शातने [तुदादिः])  सीदेः (सद्-तुदादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [तुदादिः])  भिन्द्याः (भिद् [रुधादिः]) 
 
धकारान्त
विध्येः (व्यध्-दिवादिः-व्य॒धँ॑-ताडने [दिवादिः])  ऋध्नुयाः (ऋध्-स्वादिः-ऋ॑धुँ॑-वृद्धौ [स्वादिः])  इन्ध्याः (इन्ध्-रुधादिः-ञिइ॒न्धीँ॑-दीप्तौ [रुधादिः])  रुन्ध्याः (रुध्-रुधादिः-रु॒धिँ॒॑र्-आवरणे [रुधादिः])  बध्नीयाः (बन्ध् [क्र्यादिः]) 
 
नकारान्त
पनायेः (पन्-भ्वादिः-प॑नँ॒-च-व्यवहारे-स्तुतौ-च [भ्वादिः])  हन्याः (हन् [अदादिः])  जजायाः / जजन्याः (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७ [जुहोत्यादिः])  दधन्याः (धन्-जुहोत्यादिः-ध॑नँ॑-धान्ये [जुहोत्यादिः])  जायेः (जन् [दिवादिः])  तनुयाः (तन् [तनादिः]) 
 
पकारान्त
कल्पेः (कृप् [भ्वादिः])  गोपायेः (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे [भ्वादिः])  धूपायेः (धूप्-भ्वादिः-धू॑पँ॑-सन्तापे [भ्वादिः])  पुष्प्येः (पुष्प् [दिवादिः])  कल्पयेः / कल्पेः (कृप्-चुरादिः-कृपँ॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः])  ज्ञपयेः (ज्ञप्-चुरादिः-ज्ञ॑पँ॑-ज्ञपँ-ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशामनेषु [चुरादिः]) 
 
फकारान्त
तृफेः (तृफ्-तुदादिः-तृ॑फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  तृम्फेः (तृम्फ्-तुदादिः-तृ॑म्फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  दृम्फेः (दृम्फ्-तुदादिः-दृ॑म्फँ॑-उत्क्लेशे-इत्येके [तुदादिः]) 
 
भकारान्त
जम्भेः (जभ्-भ्वादिः-ज॑भीँ॒-गात्रविनामे [भ्वादिः])  दभ्नुयाः (दम्भ्-स्वादिः-द॑म्भुँ॑-दम्भने-दम्भे [स्वादिः])  तुभ्नीयाः (तुभ्-क्र्यादिः-तु॑भँ॑-हिंसायाम् [क्र्यादिः]) 
 
मकारान्त
क्राम्येः / क्रामेः (क्रम् [भ्वादिः])  गच्छेः (गम् [भ्वादिः])  भ्राम्येः / भ्रमेः (भ्रम् [भ्वादिः])  यच्छेः (यम् [भ्वादिः])  क्लाम्येः / क्लामेः (क्लम् [दिवादिः])  शाम्येः (शम् [दिवादिः])  चम्नुयाः (चम्-स्वादिः-च॑मुँ॑-भक्षणे-न-मित्-१९५१ [स्वादिः]) 
 
रेफान्त
ईर्याः (ईर्-अदादिः-ई॑रँ॒-गतौ-कम्पने-च [अदादिः])  तुतूर्याः (तुर्-जुहोत्यादिः-तु॑रँ॑-त्वरणे [जुहोत्यादिः])  चोरयेः (चुर् [चुरादिः])  पूरयेः / पूरेः (पूर्-चुरादिः-पू॑रीँ॑-आप्यायने [चुरादिः])  यन्त्रयेः (यन्त्र् [चुरादिः]) 
 
लकारान्त
चलेः (चल्-तुदादिः-च॑लँ॑-विलसने [तुदादिः]) 
 
वकारान्त
कृणुयाः (कृन्व्-भ्वादिः-कृ॑विँ॑-हिंसाकरणयोश्च [भ्वादिः])  धिनुयाः (धिन्व्-भ्वादिः-धि॑विँ॑-प्रीणनार्थः [भ्वादिः])  ष्ठीवेः (ष्ठिव् [भ्वादिः])  दीव्येः (दिव् [दिवादिः])  ष्ठीव्येः (ष्ठिव्-दिवादिः-ष्ठि॑वुँ॑-निरसने-केचिदिहेमं-न-पठन्ति [दिवादिः])  खौनीयाः (खव्-क्र्यादिः-ख॑वँ॑-भूतप्रादुर्भावे-इत्येके [क्र्यादिः]) 
 
शकारान्त
पश्येः (दृश् [भ्वादिः])  दशेः (दंश् [भ्वादिः])  भ्राश्येः / भ्राशेः (भ्राश्-भ्वादिः-टुभ्रा॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  भ्लाश्येः / भ्लाशेः (भ्लाश्-भ्वादिः-टुभ्ला॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  ईश्याः (ईश्-अदादिः-ई॑शँ॒-ऐश्वर्ये [अदादिः])  उश्याः (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ [अदादिः])  भ्रश्येः (भ्रंश् [दिवादिः])  दाश्नुयाः (दाश्-स्वादिः-दा॑शँ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  दिशेः (दिश् [तुदादिः]) 
 
षकारान्त
अक्ष्णुयाः / अक्षेः (अक्ष्-भ्वादिः-अ॑क्षूँ॑-व्याप्तौ [भ्वादिः])  लष्येः / लषेः (लष्-भ्वादिः-ल॑षँ॒॑-कान्तौ [भ्वादिः])  चक्ष्याः (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि [अदादिः])  जक्ष्याः (जक्ष्-अदादिः-ज॑क्षँ॑-भक्ष्यहसनयोः [अदादिः])  द्विष्याः (द्विष् [अदादिः])  दिधिष्याः (धिष्-जुहोत्यादिः-धि॑षँ॑-शब्दे [जुहोत्यादिः])  वेविष्याः (विष्-जुहोत्यादिः-वि॒षॢँ॒॑॑-व्याप्तौ [जुहोत्यादिः])  इच्छेः (इष् [तुदादिः])  पिंष्याः (पिष् [रुधादिः])  मुष्णीयाः (मुष् [क्र्यादिः])  विष्णीयाः (विष्-क्र्यादिः-वि॒षँ॑-विप्रयोगे [क्र्यादिः])  पोषयेः / पोषेः (पुष्-चुरादिः-पु॑षँ॑-धारणे [चुरादिः]) 
 
सकारान्त
स्याः (अस् [अदादिः])  चकास्याः (चकास्-अदादिः-च॑का॑सृँ॑-दीप्तौ [अदादिः])  वस्याः (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने [अदादिः])  शिष्याः (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ [अदादिः])  सस्याः (सस्-अदादिः-ष॑सँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  त्रस्येः / त्रसेः (त्रस् [दिवादिः])  यस्येः / यसेः (यस्-दिवादिः-य॑सुँ॑-प्रयत्ने [दिवादिः])  हिंस्याः (हिन्स्-रुधादिः-हि॑सिँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  ग्रासयेः / ग्रसेः (ग्रस्-चुरादिः-ग्र॑सँ॑-ग्रहणे [चुरादिः])  जासयेः / जसेः (जस्-चुरादिः-ज॑सुँ॑-ताडने [चुरादिः]) 
 
हकारान्त
गूहेः (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे [भ्वादिः])  दुह्याः (दुह् [अदादिः])  दिह्याः (दिह्-अदादिः-दि॒हँ॒॑-उपचये [अदादिः])  लिह्याः (लिह् [अदादिः])  तृंह्याः (तृह्-रुधादिः-तृ॑हँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  गृह्णीयाः (ग्रह् [क्र्यादिः])