मध्यम पुरुषः एकवचनम्


 
भवेत् / भवेद् (भू)  वन्देत् / वन्देद् (वन्द्)  मोदेत् / मोदेद् (मुद्)  ऊर्देत् / ऊर्देद् (ऊर्द्-भ्वादिः-उ॑र्दँ॒-माने-क्रीडायां-च)  अर्जेत् / अर्जेद् (ऋज्-भ्वादिः-ऋ॑जँ॒-गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु)  स्फूर्छेत् / स्फूर्छेद् (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फु॑र्छाँ॑-विस्तृतौ)  स्फोटेत् / स्फोटेद् (स्फुट्-भ्वादिः-स्फु॑टिँ॑र्-विशरणे)  मेदेत् / मेदेद् (मिद्)  क्रन्देत् / क्रन्देद् (क्रन्द्)  अञ्चेत् / अञ्चेद् (अञ्च्)  हरेत् / हरेद् (हृ)  नयेत् / नयेद् (नी)  ध्यायेत् / ध्यायेद् (ध्यै)  जयेत् / जयेद् (जि)  गायात् / गायाद् (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ)  अवेत् / अवेद् (उ-भ्वादिः-उ॒ङ्-शब्दे)  तरेत् / तरेद् (तॄ)  क्ष्वेदेत् / क्ष्वेदेद् (क्ष्विद्-भ्वादिः-ञिक्ष्वि॑दाँ॑-अव्यक्ते-शब्दे)  पचेत् / पचेद् (पच्)  वयेत् / वयेद् (वे)  अद्यात् / अद्याद् (अद्)  हन्यात् / हन्याद् (हन्)  द्विष्यात् / द्विष्याद् (द्विष्)  दुह्यात् / दुह्याद् (दुह्)  दिह्यात् / दिह्याद् (दिह्-अदादिः-दि॒हँ॒॑-उपचये)  लिह्यात् / लिह्याद् (लिह्)  चक्ष्यात् / चक्ष्याद् (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि)  ईर्यात् / ईर्याद् (ईर्-अदादिः-ई॑रँ॒-गतौ-कम्पने-च)  ईड्यात् / ईड्याद् (ईड्-अदादिः-ई॑डँ॒-स्तुतौ)  ईश्यात् / ईश्याद् (ईश्-अदादिः-ई॑शँ॒-ऐश्वर्ये)  वस्यात् / वस्याद् (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने)  निञ्ज्यात् / निञ्ज्याद् (निन्ज्-अदादिः-णि॑जिँ॒-शुद्धौ)  शिञ्ज्यात् / शिञ्ज्याद् (शिन्ज्-अदादिः-शि॑जिँ॒-अव्यक्ते-शब्दे)  पिञ्ज्यात् / पिञ्ज्याद् (पिन्ज्-अदादिः-पि॑जिँ॒-वर्णे-सम्पर्चन-इत्येके-उभयन्नेत्यन्ये-अवयव-इत्यपरे-अव्यक्ते-शब्द-इतीतरे)  वृज्यात् / वृज्याद् (वृज्-अदादिः-वृ॑जीँ॒-वर्जने)  पृच्यात् / पृच्याद् (पृच्-अदादिः-पृ॑चीँ॒-सम्पर्चने-सम्पर्के)  सूयात् / सूयाद् (सू)  शेयात् / शेयाद् (शी)  युयात् / युयाद् (यु-अदादिः-यु॑-मिश्रेणेऽभिश्रणे-च)  रुवीयात् / रुवीयाद् / रुयात् / रुयाद् (रु-अदादिः-रु॑-शब्दे)  ऊर्णुयात् / ऊर्णुयाद् (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने)  स्तुवीयात् / स्तुवीयाद् / स्तुयात् / स्तुयाद् (स्तु)  ब्रूयात् / ब्रूयाद् (ब्रू)  इयात् / इयाद् (इ-अदादिः-इ॒ण्-गतौ)  वीयात् / वीयाद् (वी-अदादिः-वी॒-गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु)  वायात् / वायाद् (वा)  वच्यात् / वच्याद् (वच्)  विद्यात् / विद्याद् (विद्)  स्यात् / स्याद् (अस्)  मृज्यात् / मृज्याद् (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  रुद्यात् / रुद्याद् (रुद्)  जक्ष्यात् / जक्ष्याद् (जक्ष्-अदादिः-ज॑क्षँ॑-भक्ष्यहसनयोः)  दरिद्रियात् / दरिद्रियाद् (दरिद्रा)  चकास्यात् / चकास्याद् (चकास्-अदादिः-च॑का॑सृँ॑-दीप्तौ)  शास्यात् / शास्याद् (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ)  दीध्यात् / दीध्याद् (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः)  सस्यात् / सस्याद् (सस्-अदादिः-ष॑सँ॑-स्वप्ने)  संस्त्यात् / संस्त्याद् (सन्स्त्-अदादिः-ष॑स्तिँ॑-स्वप्ने)  उश्यात् / उश्याद् (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ)  ह्नुयात् / ह्नुयाद् (ह्नु)  जुहुयात् / जुहुयाद् (हु)  बिभियात् / बिभियाद् / बिभीयात् / बिभीयाद् (भी)  जिह्रीयात् / जिह्रीयाद् (ह्री)  पिपूर्यात् / पिपूर्याद् (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः)  बिभृयात् / बिभृयाद् (भृ-जुहोत्यादिः-डुभृ॒ञ्-धारणपोषणयोः)  जिहीयात् / जिहीयाद् (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ)  दद्यात् / दद्याद् (दा)  दध्यात् / दध्याद् (धा)  नेनिज्यात् / नेनिज्याद् (निज्-जुहोत्यादिः-णि॒जिँ॒॑र्-शौचपोषणयोः)  वेविष्यात् / वेविष्याद् (विष्-जुहोत्यादिः-वि॒षॢँ॒॑॑-व्याप्तौ)  इयृयात् / इयृयाद् (ऋ-जुहोत्यादिः-ऋ॒-गतौ)  चिकियात् / चिकियाद् (कि-जुहोत्यादिः-कि॒-ज्ञाने)  तुतूर्यात् / तुतूर्याद् (तुर्-जुहोत्यादिः-तु॑रँ॑-त्वरणे)  दिधिष्यात् / दिधिष्याद् (धिष्-जुहोत्यादिः-धि॑षँ॑-शब्दे)  दधन्यात् / दधन्याद् (धन्-जुहोत्यादिः-ध॑नँ॑-धान्ये)  जजायात् / जजायाद् / जजन्यात् / जजन्याद् (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७)  जिगीयात् / जिगीयाद् (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ)  दीव्येत् / दीव्येद् (दिव्)  पुष्प्येत् / पुष्प्येद् (पुष्प्)  जीर्येत् / जीर्येद् (जॄ)  श्येत् / श्येद् (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे)  जायेत् / जायेद् (जन्)  रज्येत् / रज्येद् (रञ्ज्-दिवादिः-र॒ञ्जँ॒॑-रागे-मित्-१९४०)  यस्येत् / यस्येद् / यसेत् / यसेद् (यस्-दिवादिः-य॑सुँ॑-प्रयत्ने)  भ्रश्येत् / भ्रश्येद् (भ्रंश्)  मेद्येत् / मेद्येद् (मिद्-दिवादिः-ञिमि॑दाँ॑-स्नेहने)  सुनुयात् / सुनुयाद् (सु-स्वादिः-षु॒ञ्-अभिषवे)  दभ्नुयात् / दभ्नुयाद् (दम्भ्-स्वादिः-द॑म्भुँ॑-दम्भने-दम्भे)  तुदेत् / तुदेद् (तुद्)  दिशेत् / दिशेद् (दिश्)  लज्जेत् / लज्जेद् (लस्ज्-तुदादिः-ओँ॑ल॑स्जीँ॒-व्रीडायाम्-व्रीडे)  विचेत् / विचेद् (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे)  तृफेत् / तृफेद् (तृफ्-तुदादिः-तृ॑फँ॑-तृप्तौ-इत्येके)  तृम्फेत् / तृम्फेद् (तृम्फ्-तुदादिः-तृ॑म्फँ॑-तृप्तौ-इत्येके)  चलेत् / चलेद् (चल्-तुदादिः-च॑लँ॑-विलसने)  गुवेत् / गुवेद् (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे)  प्रियेत् / प्रियेद् (पृ-तुदादिः-पृ॒ङ्-व्यायामे)  रियेत् / रियेद् (रि-तुदादिः-रि॒-गतौ)  किरेत् / किरेद् (कॄ)  मुञ्चेत् / मुञ्चेद् (मुच्)  रुन्ध्यात् / रुन्ध्याद् (रुध्-रुधादिः-रु॒धिँ॒॑र्-आवरणे)  भिन्द्यात् / भिन्द्याद् (भिद्)  विञ्च्यात् / विञ्च्याद् (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  युञ्ज्यात् / युञ्ज्याद् (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे)  कृन्त्यात् / कृन्त्याद् (कृत्-रुधादिः-कृ॑तीँ॑-वेष्टने)  इन्ध्यात् / इन्ध्याद् (इन्ध्-रुधादिः-ञिइ॒न्धीँ॑-दीप्तौ)  पिंष्यात् / पिंष्याद् (पिष्)  भञ्ज्यात् / भञ्ज्याद् (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने)  तृंह्यात् / तृंह्याद् (तृह्-रुधादिः-तृ॑हँ॑-हिंसायाम्)  हिंस्यात् / हिंस्याद् (हिन्स्-रुधादिः-हि॑सिँ॑-हिंसायाम्)  तनुयात् / तनुयाद् (तन्)  अर्णुयात् / अर्णुयाद् (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ)  कुर्यात् / कुर्याद् (कृ)  क्रीणीयात् / क्रीणीयाद् (क्री)  लुनीयात् / लुनीयाद् (लू)  गृणीयात् / गृणीयाद् (गॄ-क्र्यादिः-गॄ॑-शब्दे)  प्लिनीयात् / प्लिनीयाद् (प्ली-क्र्यादिः-प्ली॒-गतौ)  बध्नीयात् / बध्नीयाद् (बन्ध्)  वृणीयात् / वृणीयाद् (वृ-क्र्यादिः-वृ॑ङ्-सम्भक्तौ)  चोरयेत् / चोरयेद् (चुर्)  यन्त्रयेत् / यन्त्रयेद् (यन्त्र्)  पारयेत् / पारयेद् (पॄ)  पर्थयेत् / पर्थयेद् (पृथ्-चुरादिः-पृ॑थँ॑-प्रक्षेपे)  ताडयेत् / ताडयेद् (तड्)  कुण्डयेत् / कुण्डयेद् / कुण्डेत् / कुण्डेद् (कुन्ड्-चुरादिः-कु॑डिँ॑-अनृतभाषणे-इत्यपरे)  पुस्तयेत् / पुस्तयेद् (पुस्त्-चुरादिः-पु॑स्तँ॑-आदरानादरयोः)  ज्ञपयेत् / ज्ञपयेद् (ज्ञप्-चुरादिः-ज्ञ॑पँ॑-ज्ञपँ-ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशामनेषु)  चययेत् / चययेद् (चि-चुरादिः-चि॑ञ्-चयने)  घारयेत् / घारयेद् (घृ-चुरादिः-घृ॑-प्रस्रवणे-स्रावण-इत्येके)  चेतयेत् / चेतयेद् (चित्-चुरादिः-चि॑तँ॒-सञ्चेतने)  यावयेत् / यावयेद् (यु-चुरादिः-यु॑-जुगुप्सायाम्)  जासयेत् / जासयेद् / जसेत् / जसेद् (जस्-चुरादिः-ज॑सुँ॑-ताडने)  ज्ञापयेत् / ज्ञापयेद् (ज्ञा-चुरादिः-ज्ञा॑-नियोगे)  भावयेत् / भावयेद् / भवेत् / भवेद् (भू-चुरादिः-भू॑-प्राप्तौ)  ग्रासयेत् / ग्रासयेद् / ग्रसेत् / ग्रसेद् (ग्रस्-चुरादिः-ग्र॑सँ॑-ग्रहणे)  पोषयेत् / पोषयेद् / पोषेत् / पोषेद् (पुष्-चुरादिः-पु॑षँ॑-धारणे)  चाययेत् / चाययेद् / चयेत् / चयेद् (चि-चुरादिः-चि॑-भाषार्थः-च)  पूरयेत् / पूरयेद् / पूरेत् / पूरेद् (पूर्-चुरादिः-पू॑रीँ॑-आप्यायने)  योजयेत् / योजयेद् / योजेत् / योजेद् (युज्-चुरादिः-यु॑जँ॑-संयमने)  पतयेत् / पतयेद् / पतेत् / पतेद् (पत-चुरादिः-प॑त॑-देवशब्दे-गतौ-वा-वादन्त-इत्येके)  गर्वयेत् / गर्वयेद् / गर्वेत् / गर्वेद् (गर्व-चुरादिः-ग॑र्व॒-माने)  सूत्रयेत् / सूत्रयेद् (सूत्र)