तिङ् प्रत्ययाः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम् प्रथम पुरुषः बहुवचनम्


 
अकारान्त
गर्वयेयुः / गर्वेयुः (गर्व-चुरादिः-ग॑र्व॒-माने [चुरादिः])  पतयेयुः / पतेयुः (पत-चुरादिः-प॑त॑-देवशब्दे-गतौ-वा-वादन्त-इत्येके [चुरादिः])  सूत्रयेयुः (सूत्र [चुरादिः]) 
 
आकारान्त
गायुः (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ [भ्वादिः])  जिघ्रेयुः (घ्रा [भ्वादिः])  यच्छेयुः (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने [भ्वादिः])  धमेयुः (ध्मा [भ्वादिः])  पिबेयुः (पा [भ्वादिः])  मनेयुः (म्ना-भ्वादिः-म्ना॒-अभ्यासे [भ्वादिः])  तिष्ठेयुः (स्था [भ्वादिः])  दरिद्रियुः (दरिद्रा [अदादिः])  वायुः (वा [अदादिः])  जिगीयुः (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ [जुहोत्यादिः])  दद्युः (दा [जुहोत्यादिः])  दध्युः (धा [जुहोत्यादिः])  जिहीयुः (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ [जुहोत्यादिः])  जह्युः (हा [जुहोत्यादिः])  मायेयुः (मा-दिवादिः-मा॒ङ्-माने [दिवादिः])  जानीयुः (ज्ञा [क्र्यादिः])  ज्ञापयेयुः / ज्ञपयेयुः (ज्ञा-चुरादिः-ज्ञा॑-नियोगे [चुरादिः]) 
 
इकारान्त
कामयेरन् (कामि [भ्वादिः])  जयेयुः (जि [भ्वादिः])  इयुः (इ-अदादिः-इ॒ण्-गतौ [अदादिः])  चिकियुः (कि-जुहोत्यादिः-कि॒-ज्ञाने [जुहोत्यादिः])  क्षिणुयुः (क्षि-स्वादिः-क्षि॑-क्षीऽ-हिंसायाम्-क्षिर्भाषायामित्येके [स्वादिः])  रियेयुः (रि-तुदादिः-रि॒-गतौ [तुदादिः])  चपयेयुः / चययेयुः (चि-चुरादिः-चि॑ञ्-चयने [चुरादिः])  चाययेयुः / चयेयुः (चि-चुरादिः-चि॑-भाषार्थः-च [चुरादिः]) 
 
ईकारान्त
नयेयुः (नी [भ्वादिः])  दीध्युः (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः [अदादिः])  वीयुः (वी-अदादिः-वी॒-गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु [अदादिः])  शेयुः (शी [अदादिः])  बिभियुः / बिभीयुः (भी [जुहोत्यादिः])  जिह्रीयुः (ह्री [जुहोत्यादिः])  क्रीणीयुः (क्री [क्र्यादिः])  क्षीणीयुः (क्षी-क्र्यादिः-क्षी॒ष्-हिंसायाम् [क्र्यादिः])  प्लिनीयुः (प्ली-क्र्यादिः-प्ली॒-गतौ [क्र्यादिः]) 
 
उकारान्त
अवेयुः (उ-भ्वादिः-उ॒ङ्-शब्दे [भ्वादिः])  शृणुयुः (श्रु [भ्वादिः])  ऊर्णुयुः (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने [अदादिः])  युयुः (यु-अदादिः-यु॑-मिश्रेणेऽभिश्रणे-च [अदादिः])  रुवीयुः / रुयुः (रु-अदादिः-रु॑-शब्दे [अदादिः])  स्तुवीयुः / स्तुयुः (स्तु [अदादिः])  ह्नुयुः (ह्नु [अदादिः])  जुहुयुः (हु [जुहोत्यादिः])  दुनुयुः (दु [स्वादिः])  सुनुयुः (सु-स्वादिः-षु॒ञ्-अभिषवे [स्वादिः])  गुवेयुः (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे [तुदादिः])  युनीयुः (यु-क्र्यादिः-यु॒ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  यावयेयुः (यु-चुरादिः-यु॑-जुगुप्सायाम् [चुरादिः]) 
 
ऊकारान्त
ब्रूयुः (ब्रू [अदादिः])  सूयुः (सू [अदादिः])  धूनुयुः (धू-स्वादिः-धू॑ञ्-कम्पने-इत्येके [स्वादिः])  कुवेयुः (कू-तुदादिः-कू॑ङ्-शब्दे-इत्येके [तुदादिः])  मूनीयुः (मू-क्र्यादिः-मू॑ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  लुनीयुः (लू [क्र्यादिः])  भावयेयुः / भवेयुः (भू-चुरादिः-भू॑-प्राप्तौ [चुरादिः])  भावयेयुः / भवेयुः (भू-चुरादिः-भू॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः]) 
 
ऋकारान्त
ऋच्छेयुः (ऋ [भ्वादिः])  धावेयुः / सरेयुः (सृ [भ्वादिः])  हरेयुः (हृ [भ्वादिः])  इयृयुः (ऋ-जुहोत्यादिः-ऋ॒-गतौ [जुहोत्यादिः])  बिभृयुः (भृ-जुहोत्यादिः-डुभृ॒ञ्-धारणपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  दृणुयुः (दृ-स्वादिः-दृ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  प्रियेयुः (पृ-तुदादिः-पृ॒ङ्-व्यायामे [तुदादिः])  कुर्युः (कृ [तनादिः])  वृणीयुः (वृ-क्र्यादिः-वृ॑ङ्-सम्भक्तौ [क्र्यादिः])  घारयेयुः (घृ-चुरादिः-घृ॑-प्रस्रवणे-स्रावण-इत्येके [चुरादिः]) 
 
ॠकारान्त
तरेयुः (तॄ [भ्वादिः])  पिपूर्युः (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः [जुहोत्यादिः])  जीर्येयुः (जॄ [दिवादिः])  किरेयुः (कॄ [तुदादिः])  गृणीयुः (गॄ-क्र्यादिः-गॄ॑-शब्दे [क्र्यादिः])  पारयेयुः (पॄ [चुरादिः]) 
 
एकारान्त
वयेयुः (वे [भ्वादिः]) 
 
ऐकारान्त
ध्यायेयुः (ध्यै [भ्वादिः]) 
 
ओकारान्त
श्येयुः (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे [दिवादिः]) 
 
घकारान्त
स्तिघ्नुयुः (स्तिघ्-स्वादिः-ष्टि॑घँ॒-आस्कन्दने [स्वादिः]) 
 
चकारान्त
अञ्चेयुः (अञ्च् [भ्वादिः])  पचेयुः (पच् [भ्वादिः])  पृच्युः (पृच्-अदादिः-पृ॑चीँ॒-सम्पर्चने-सम्पर्के [अदादिः])  वच्युः (वच् [अदादिः])  मुञ्चेयुः (मुच् [तुदादिः])  विचेयुः (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे [तुदादिः])  विञ्च्युः (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे [रुधादिः]) 
 
छकारान्त
स्फूर्छेयुः (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फु॑र्छाँ॑-विस्तृतौ [भ्वादिः])  उच्छेयुः (उछ्-तुदादिः-उ॑छीँ॑-विवासे [तुदादिः])  ऋच्छेयुः (ऋछ्-तुदादिः-ऋ॑छँ॑-गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु [तुदादिः])  विच्छेयुः (विछ्-तुदादिः-वि॑छँ॑-गतौ [तुदादिः]) 
 
जकारान्त
अर्जेयुः (ऋज्-भ्वादिः-ऋ॑जँ॒-गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु [भ्वादिः])  रजेयुः (रञ्ज् [भ्वादिः])  सज्जेयुः (सस्ज्-भ्वादिः-ष॑स्जँ॑-गतौ [भ्वादिः])  स्वजेयुः (स्वञ्ज्-भ्वादिः-ष्व॒ञ्जँ॒-परिष्वङ्गे [भ्वादिः])  सजेयुः (सञ्ज्-भ्वादिः-ष॒ञ्जँ॑-सङ्गे [भ्वादिः])  निञ्ज्युः (निन्ज्-अदादिः-णि॑जिँ॒-शुद्धौ [अदादिः])  पिञ्ज्युः (पिन्ज्-अदादिः-पि॑जिँ॒-वर्णे-सम्पर्चन-इत्येके-उभयन्नेत्यन्ये-अवयव-इत्यपरे-अव्यक्ते-शब्द-इतीतरे [अदादिः])  मृज्युः (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ [अदादिः])  वृज्युः (वृज्-अदादिः-वृ॑जीँ॒-वर्जने [अदादिः])  शिञ्ज्युः (शिन्ज्-अदादिः-शि॑जिँ॒-अव्यक्ते-शब्दे [अदादिः])  नेनिज्युः (निज्-जुहोत्यादिः-णि॒जिँ॒॑र्-शौचपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  रज्येयुः (रञ्ज्-दिवादिः-र॒ञ्जँ॒॑-रागे-मित्-१९४० [दिवादिः])  मज्जेयुः (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ [तुदादिः])  लज्जेयुः (लस्ज्-तुदादिः-ओँ॑ल॑स्जीँ॒-व्रीडायाम्-व्रीडे [तुदादिः])  भञ्ज्युः (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने [रुधादिः])  युञ्ज्युः (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे [रुधादिः])  योजयेयुः / योजेयुः (युज्-चुरादिः-यु॑जँ॑-संयमने [चुरादिः]) 
 
टकारान्त
स्फोटेयुः (स्फुट्-भ्वादिः-स्फु॑टिँ॑र्-विशरणे [भ्वादिः]) 
 
ठकारान्त
पठेयुः (पठ् [भ्वादिः]) 
 
डकारान्त
ईड्युः (ईड्-अदादिः-ई॑डँ॒-स्तुतौ [अदादिः])  मृड्णीयुः (मृड्-क्र्यादिः-मृ॑डँ॑-क्षोदे-सुखे-च [क्र्यादिः])  कुण्डयेयुः / कुण्डेयुः (कुन्ड्-चुरादिः-कु॑डिँ॑-अनृतभाषणे-इत्यपरे [चुरादिः])  ताडयेयुः (तड् [चुरादिः]) 
 
णकारान्त
पणायेयुः (पण् [भ्वादिः])  अर्णुयुः (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ [तनादिः])  क्षणुयुः (क्षण्-तनादिः-क्ष॑णुँ॒॑-हिंसायाम् [तनादिः])  क्षेणुयुः (क्षिण्-तनादिः-क्षि॑णुँ॒॑-हिंसायाम्-च [तनादिः]) 
 
तकारान्त
संस्त्युः (सन्स्त्-अदादिः-ष॑स्तिँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  कृन्त्युः (कृत्-रुधादिः-कृ॑तीँ॑-वेष्टने [रुधादिः])  कीर्तयेयुः (कॄत् [चुरादिः])  चेतयेयुः (चित्-चुरादिः-चि॑तँ॒-सञ्चेतने [चुरादिः])  पुस्तयेयुः (पुस्त्-चुरादिः-पु॑स्तँ॑-आदरानादरयोः [चुरादिः]) 
 
थकारान्त
पर्थयेयुः (पृथ्-चुरादिः-पृ॑थँ॑-प्रक्षेपे [चुरादिः]) 
 
दकारान्त
ऊर्देयुः (ऊर्द्-भ्वादिः-उ॑र्दँ॒-माने-क्रीडायां-च [भ्वादिः])  क्रन्देयुः (क्रन्द् [भ्वादिः])  क्ष्वेदेयुः (क्ष्विद्-भ्वादिः-ञिक्ष्वि॑दाँ॑-अव्यक्ते-शब्दे [भ्वादिः])  मोदेयुः (मुद् [भ्वादिः])  मेदेयुः (मिद् [भ्वादिः])  वन्देयुः (वन्द् [भ्वादिः])  शीयेयुः (शद्-भ्वादिः-श॒दॢँ॑-शातने [भ्वादिः])  सीदेयुः (सद्-भ्वादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [भ्वादिः])  अद्युः (अद् [अदादिः])  रुद्युः (रुद् [अदादिः])  विद्युः (विद् [अदादिः])  मेद्येयुः (मिद्-दिवादिः-ञिमि॑दाँ॑-स्नेहने [दिवादिः])  तुदेयुः (तुद् [तुदादिः])  शीयेयुः (शद्-तुदादिः-श॒दॢँ॑-शातने [तुदादिः])  सीदेयुः (सद्-तुदादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [तुदादिः])  भिन्द्युः (भिद् [रुधादिः]) 
 
धकारान्त
विध्येयुः (व्यध्-दिवादिः-व्य॒धँ॑-ताडने [दिवादिः])  ऋध्नुयुः (ऋध्-स्वादिः-ऋ॑धुँ॑-वृद्धौ [स्वादिः])  इन्ध्युः (इन्ध्-रुधादिः-ञिइ॒न्धीँ॑-दीप्तौ [रुधादिः])  रुन्ध्युः (रुध्-रुधादिः-रु॒धिँ॒॑र्-आवरणे [रुधादिः])  बध्नीयुः (बन्ध् [क्र्यादिः]) 
 
नकारान्त
पनायेयुः (पन्-भ्वादिः-प॑नँ॒-च-व्यवहारे-स्तुतौ-च [भ्वादिः])  हन्युः (हन् [अदादिः])  जजायुः / जजन्युः (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७ [जुहोत्यादिः])  दधन्युः (धन्-जुहोत्यादिः-ध॑नँ॑-धान्ये [जुहोत्यादिः])  जायेयुः (जन् [दिवादिः])  तनुयुः (तन् [तनादिः]) 
 
पकारान्त
कल्पेयुः (कृप् [भ्वादिः])  गोपायेयुः (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे [भ्वादिः])  धूपायेयुः (धूप्-भ्वादिः-धू॑पँ॑-सन्तापे [भ्वादिः])  पुष्प्येयुः (पुष्प् [दिवादिः])  कल्पयेयुः / कल्पेयुः (कृप्-चुरादिः-कृपँ॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः])  ज्ञपयेयुः (ज्ञप्-चुरादिः-ज्ञ॑पँ॑-ज्ञपँ-ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशामनेषु [चुरादिः]) 
 
फकारान्त
तृफेयुः (तृफ्-तुदादिः-तृ॑फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  तृम्फेयुः (तृम्फ्-तुदादिः-तृ॑म्फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  दृम्फेयुः (दृम्फ्-तुदादिः-दृ॑म्फँ॑-उत्क्लेशे-इत्येके [तुदादिः]) 
 
भकारान्त
जम्भेयुः (जभ्-भ्वादिः-ज॑भीँ॒-गात्रविनामे [भ्वादिः])  दभ्नुयुः (दम्भ्-स्वादिः-द॑म्भुँ॑-दम्भने-दम्भे [स्वादिः])  तुभ्नीयुः (तुभ्-क्र्यादिः-तु॑भँ॑-हिंसायाम् [क्र्यादिः]) 
 
मकारान्त
क्राम्येयुः / क्रामेयुः (क्रम् [भ्वादिः])  गच्छेयुः (गम् [भ्वादिः])  भ्राम्येयुः / भ्रमेयुः (भ्रम् [भ्वादिः])  यच्छेयुः (यम् [भ्वादिः])  क्लाम्येयुः / क्लामेयुः (क्लम् [दिवादिः])  शाम्येयुः (शम् [दिवादिः])  चम्नुयुः (चम्-स्वादिः-च॑मुँ॑-भक्षणे-न-मित्-१९५१ [स्वादिः]) 
 
रेफान्त
ईर्युः (ईर्-अदादिः-ई॑रँ॒-गतौ-कम्पने-च [अदादिः])  तुतूर्युः (तुर्-जुहोत्यादिः-तु॑रँ॑-त्वरणे [जुहोत्यादिः])  चोरयेयुः (चुर् [चुरादिः])  पूरयेयुः / पूरेयुः (पूर्-चुरादिः-पू॑रीँ॑-आप्यायने [चुरादिः])  यन्त्रयेयुः (यन्त्र् [चुरादिः]) 
 
लकारान्त
चलेयुः (चल्-तुदादिः-च॑लँ॑-विलसने [तुदादिः]) 
 
वकारान्त
कृणुयुः (कृन्व्-भ्वादिः-कृ॑विँ॑-हिंसाकरणयोश्च [भ्वादिः])  धिनुयुः (धिन्व्-भ्वादिः-धि॑विँ॑-प्रीणनार्थः [भ्वादिः])  ष्ठीवेयुः (ष्ठिव् [भ्वादिः])  दीव्येयुः (दिव् [दिवादिः])  ष्ठीव्येयुः (ष्ठिव्-दिवादिः-ष्ठि॑वुँ॑-निरसने-केचिदिहेमं-न-पठन्ति [दिवादिः])  खौनीयुः (खव्-क्र्यादिः-ख॑वँ॑-भूतप्रादुर्भावे-इत्येके [क्र्यादिः]) 
 
शकारान्त
पश्येयुः (दृश् [भ्वादिः])  दशेयुः (दंश् [भ्वादिः])  भ्राश्येयुः / भ्राशेयुः (भ्राश्-भ्वादिः-टुभ्रा॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  भ्लाश्येयुः / भ्लाशेयुः (भ्लाश्-भ्वादिः-टुभ्ला॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  ईश्युः (ईश्-अदादिः-ई॑शँ॒-ऐश्वर्ये [अदादिः])  उश्युः (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ [अदादिः])  भ्रश्येयुः (भ्रंश् [दिवादिः])  दाश्नुयुः (दाश्-स्वादिः-दा॑शँ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  दिशेयुः (दिश् [तुदादिः]) 
 
षकारान्त
अक्ष्णुयुः / अक्षेयुः (अक्ष्-भ्वादिः-अ॑क्षूँ॑-व्याप्तौ [भ्वादिः])  लष्येयुः / लषेयुः (लष्-भ्वादिः-ल॑षँ॒॑-कान्तौ [भ्वादिः])  चक्ष्युः (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि [अदादिः])  जक्ष्युः (जक्ष्-अदादिः-ज॑क्षँ॑-भक्ष्यहसनयोः [अदादिः])  द्विष्युः (द्विष् [अदादिः])  दिधिष्युः (धिष्-जुहोत्यादिः-धि॑षँ॑-शब्दे [जुहोत्यादिः])  वेविष्युः (विष्-जुहोत्यादिः-वि॒षॢँ॒॑॑-व्याप्तौ [जुहोत्यादिः])  इच्छेयुः (इष् [तुदादिः])  पिंष्युः (पिष् [रुधादिः])  मुष्णीयुः (मुष् [क्र्यादिः])  विष्णीयुः (विष्-क्र्यादिः-वि॒षँ॑-विप्रयोगे [क्र्यादिः])  पोषयेयुः / पोषेयुः (पुष्-चुरादिः-पु॑षँ॑-धारणे [चुरादिः]) 
 
सकारान्त
स्युः (अस् [अदादिः])  चकास्युः (चकास्-अदादिः-च॑का॑सृँ॑-दीप्तौ [अदादिः])  वस्युः (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने [अदादिः])  शिष्युः (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ [अदादिः])  सस्युः (सस्-अदादिः-ष॑सँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  त्रस्येयुः / त्रसेयुः (त्रस् [दिवादिः])  यस्येयुः / यसेयुः (यस्-दिवादिः-य॑सुँ॑-प्रयत्ने [दिवादिः])  हिंस्युः (हिन्स्-रुधादिः-हि॑सिँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  ग्रासयेयुः / ग्रसेयुः (ग्रस्-चुरादिः-ग्र॑सँ॑-ग्रहणे [चुरादिः])  जासयेयुः / जसेयुः (जस्-चुरादिः-ज॑सुँ॑-ताडने [चुरादिः]) 
 
हकारान्त
गूहेयुः (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे [भ्वादिः])  दुह्युः (दुह् [अदादिः])  दिह्युः (दिह्-अदादिः-दि॒हँ॒॑-उपचये [अदादिः])  लिह्युः (लिह् [अदादिः])  तृंह्युः (तृह्-रुधादिः-तृ॑हँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  गृह्णीयुः (ग्रह् [क्र्यादिः])