तिङ् प्रत्ययाः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम् प्रथम पुरुषः द्विवचनम्


 
अकारान्त
गर्वयेताम् / गर्वेताम् (गर्व-चुरादिः-ग॑र्व॒-माने [चुरादिः])  पतयेताम् / पतेताम् (पत-चुरादिः-प॑त॑-देवशब्दे-गतौ-वा-वादन्त-इत्येके [चुरादिः])  सूत्रयेताम् (सूत्र [चुरादिः]) 
 
आकारान्त
गायाताम् (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ [भ्वादिः])  जिघ्रेताम् (घ्रा [भ्वादिः])  यच्छेताम् (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने [भ्वादिः])  धमेताम् (ध्मा [भ्वादिः])  पिबेताम् (पा [भ्वादिः])  मनेताम् (म्ना-भ्वादिः-म्ना॒-अभ्यासे [भ्वादिः])  तिष्ठेताम् (स्था [भ्वादिः])  दरिद्रियाताम् (दरिद्रा [अदादिः])  वायाताम् (वा [अदादिः])  जिगीयाताम् (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ [जुहोत्यादिः])  दद्याताम् (दा [जुहोत्यादिः])  दध्याताम् (धा [जुहोत्यादिः])  जिहीयाताम् (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ [जुहोत्यादिः])  जह्याताम् (हा [जुहोत्यादिः])  मायेताम् (मा-दिवादिः-मा॒ङ्-माने [दिवादिः])  जानीयाताम् (ज्ञा [क्र्यादिः])  ज्ञापयेताम् / ज्ञपयेताम् (ज्ञा-चुरादिः-ज्ञा॑-नियोगे [चुरादिः]) 
 
इकारान्त
कामयेयाताम् (कामि [भ्वादिः])  जयेताम् (जि [भ्वादिः])  इयाताम् (इ-अदादिः-इ॒ण्-गतौ [अदादिः])  चिकियाताम् (कि-जुहोत्यादिः-कि॒-ज्ञाने [जुहोत्यादिः])  क्षिणुयाताम् (क्षि-स्वादिः-क्षि॑-क्षीऽ-हिंसायाम्-क्षिर्भाषायामित्येके [स्वादिः])  रियेताम् (रि-तुदादिः-रि॒-गतौ [तुदादिः])  चपयेताम् / चययेताम् (चि-चुरादिः-चि॑ञ्-चयने [चुरादिः])  चाययेताम् / चयेताम् (चि-चुरादिः-चि॑-भाषार्थः-च [चुरादिः]) 
 
ईकारान्त
नयेताम् (नी [भ्वादिः])  दीध्याताम् (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः [अदादिः])  वीयाताम् (वी-अदादिः-वी॒-गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु [अदादिः])  शेयाताम् (शी [अदादिः])  बिभियाताम् / बिभीयाताम् (भी [जुहोत्यादिः])  जिह्रीयाताम् (ह्री [जुहोत्यादिः])  क्रीणीयाताम् (क्री [क्र्यादिः])  क्षीणीयाताम् (क्षी-क्र्यादिः-क्षी॒ष्-हिंसायाम् [क्र्यादिः])  प्लिनीयाताम् (प्ली-क्र्यादिः-प्ली॒-गतौ [क्र्यादिः]) 
 
उकारान्त
अवेताम् (उ-भ्वादिः-उ॒ङ्-शब्दे [भ्वादिः])  शृणुयाताम् (श्रु [भ्वादिः])  ऊर्णुयाताम् (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने [अदादिः])  युयाताम् (यु-अदादिः-यु॑-मिश्रेणेऽभिश्रणे-च [अदादिः])  रुवीयाताम् / रुयाताम् (रु-अदादिः-रु॑-शब्दे [अदादिः])  स्तुवीयाताम् / स्तुयाताम् (स्तु [अदादिः])  ह्नुयाताम् (ह्नु [अदादिः])  जुहुयाताम् (हु [जुहोत्यादिः])  दुनुयाताम् (दु [स्वादिः])  सुनुयाताम् (सु-स्वादिः-षु॒ञ्-अभिषवे [स्वादिः])  गुवेताम् (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे [तुदादिः])  युनीयाताम् (यु-क्र्यादिः-यु॒ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  यावयेताम् (यु-चुरादिः-यु॑-जुगुप्सायाम् [चुरादिः]) 
 
ऊकारान्त
ब्रूयाताम् (ब्रू [अदादिः])  सूयाताम् (सू [अदादिः])  धूनुयाताम् (धू-स्वादिः-धू॑ञ्-कम्पने-इत्येके [स्वादिः])  कुवेताम् (कू-तुदादिः-कू॑ङ्-शब्दे-इत्येके [तुदादिः])  मूनीयाताम् (मू-क्र्यादिः-मू॑ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  लुनीयाताम् (लू [क्र्यादिः])  भावयेताम् / भवेताम् (भू-चुरादिः-भू॑-प्राप्तौ [चुरादिः])  भावयेताम् / भवेताम् (भू-चुरादिः-भू॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः]) 
 
ऋकारान्त
ऋच्छेताम् (ऋ [भ्वादिः])  धावेताम् / सरेताम् (सृ [भ्वादिः])  हरेताम् (हृ [भ्वादिः])  इयृयाताम् (ऋ-जुहोत्यादिः-ऋ॒-गतौ [जुहोत्यादिः])  बिभृयाताम् (भृ-जुहोत्यादिः-डुभृ॒ञ्-धारणपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  दृणुयाताम् (दृ-स्वादिः-दृ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  प्रियेताम् (पृ-तुदादिः-पृ॒ङ्-व्यायामे [तुदादिः])  कुर्याताम् (कृ [तनादिः])  वृणीयाताम् (वृ-क्र्यादिः-वृ॑ङ्-सम्भक्तौ [क्र्यादिः])  घारयेताम् (घृ-चुरादिः-घृ॑-प्रस्रवणे-स्रावण-इत्येके [चुरादिः]) 
 
ॠकारान्त
तरेताम् (तॄ [भ्वादिः])  पिपूर्याताम् (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः [जुहोत्यादिः])  जीर्येताम् (जॄ [दिवादिः])  किरेताम् (कॄ [तुदादिः])  गृणीयाताम् (गॄ-क्र्यादिः-गॄ॑-शब्दे [क्र्यादिः])  पारयेताम् (पॄ [चुरादिः]) 
 
एकारान्त
वयेताम् (वे [भ्वादिः]) 
 
ऐकारान्त
ध्यायेताम् (ध्यै [भ्वादिः]) 
 
ओकारान्त
श्येताम् (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे [दिवादिः]) 
 
घकारान्त
स्तिघ्नुयाताम् (स्तिघ्-स्वादिः-ष्टि॑घँ॒-आस्कन्दने [स्वादिः]) 
 
चकारान्त
अञ्चेताम् (अञ्च् [भ्वादिः])  पचेताम् (पच् [भ्वादिः])  पृच्याताम् (पृच्-अदादिः-पृ॑चीँ॒-सम्पर्चने-सम्पर्के [अदादिः])  वच्याताम् (वच् [अदादिः])  मुञ्चेताम् (मुच् [तुदादिः])  विचेताम् (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे [तुदादिः])  विञ्च्याताम् (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे [रुधादिः]) 
 
छकारान्त
स्फूर्छेताम् (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फु॑र्छाँ॑-विस्तृतौ [भ्वादिः])  उच्छेताम् (उछ्-तुदादिः-उ॑छीँ॑-विवासे [तुदादिः])  ऋच्छेताम् (ऋछ्-तुदादिः-ऋ॑छँ॑-गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु [तुदादिः])  विच्छेताम् (विछ्-तुदादिः-वि॑छँ॑-गतौ [तुदादिः]) 
 
जकारान्त
अर्जेताम् (ऋज्-भ्वादिः-ऋ॑जँ॒-गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु [भ्वादिः])  रजेताम् (रञ्ज् [भ्वादिः])  सज्जेताम् (सस्ज्-भ्वादिः-ष॑स्जँ॑-गतौ [भ्वादिः])  स्वजेताम् (स्वञ्ज्-भ्वादिः-ष्व॒ञ्जँ॒-परिष्वङ्गे [भ्वादिः])  सजेताम् (सञ्ज्-भ्वादिः-ष॒ञ्जँ॑-सङ्गे [भ्वादिः])  निञ्ज्याताम् (निन्ज्-अदादिः-णि॑जिँ॒-शुद्धौ [अदादिः])  पिञ्ज्याताम् (पिन्ज्-अदादिः-पि॑जिँ॒-वर्णे-सम्पर्चन-इत्येके-उभयन्नेत्यन्ये-अवयव-इत्यपरे-अव्यक्ते-शब्द-इतीतरे [अदादिः])  मृज्याताम् (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ [अदादिः])  वृज्याताम् (वृज्-अदादिः-वृ॑जीँ॒-वर्जने [अदादिः])  शिञ्ज्याताम् (शिन्ज्-अदादिः-शि॑जिँ॒-अव्यक्ते-शब्दे [अदादिः])  नेनिज्याताम् (निज्-जुहोत्यादिः-णि॒जिँ॒॑र्-शौचपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  रज्येताम् (रञ्ज्-दिवादिः-र॒ञ्जँ॒॑-रागे-मित्-१९४० [दिवादिः])  मज्जेताम् (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ [तुदादिः])  लज्जेताम् (लस्ज्-तुदादिः-ओँ॑ल॑स्जीँ॒-व्रीडायाम्-व्रीडे [तुदादिः])  भञ्ज्याताम् (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने [रुधादिः])  युञ्ज्याताम् (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे [रुधादिः])  योजयेताम् / योजेताम् (युज्-चुरादिः-यु॑जँ॑-संयमने [चुरादिः]) 
 
टकारान्त
स्फोटेताम् (स्फुट्-भ्वादिः-स्फु॑टिँ॑र्-विशरणे [भ्वादिः]) 
 
ठकारान्त
पठेताम् (पठ् [भ्वादिः]) 
 
डकारान्त
ईड्याताम् (ईड्-अदादिः-ई॑डँ॒-स्तुतौ [अदादिः])  मृड्णीयाताम् (मृड्-क्र्यादिः-मृ॑डँ॑-क्षोदे-सुखे-च [क्र्यादिः])  कुण्डयेताम् / कुण्डेताम् (कुन्ड्-चुरादिः-कु॑डिँ॑-अनृतभाषणे-इत्यपरे [चुरादिः])  ताडयेताम् (तड् [चुरादिः]) 
 
णकारान्त
पणायेताम् (पण् [भ्वादिः])  अर्णुयाताम् (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ [तनादिः])  क्षणुयाताम् (क्षण्-तनादिः-क्ष॑णुँ॒॑-हिंसायाम् [तनादिः])  क्षेणुयाताम् (क्षिण्-तनादिः-क्षि॑णुँ॒॑-हिंसायाम्-च [तनादिः]) 
 
तकारान्त
संस्त्याताम् (सन्स्त्-अदादिः-ष॑स्तिँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  कृन्त्याताम् (कृत्-रुधादिः-कृ॑तीँ॑-वेष्टने [रुधादिः])  कीर्तयेताम् (कॄत् [चुरादिः])  चेतयेताम् (चित्-चुरादिः-चि॑तँ॒-सञ्चेतने [चुरादिः])  पुस्तयेताम् (पुस्त्-चुरादिः-पु॑स्तँ॑-आदरानादरयोः [चुरादिः]) 
 
थकारान्त
पर्थयेताम् (पृथ्-चुरादिः-पृ॑थँ॑-प्रक्षेपे [चुरादिः]) 
 
दकारान्त
ऊर्देताम् (ऊर्द्-भ्वादिः-उ॑र्दँ॒-माने-क्रीडायां-च [भ्वादिः])  क्रन्देताम् (क्रन्द् [भ्वादिः])  क्ष्वेदेताम् (क्ष्विद्-भ्वादिः-ञिक्ष्वि॑दाँ॑-अव्यक्ते-शब्दे [भ्वादिः])  मोदेताम् (मुद् [भ्वादिः])  मेदेताम् (मिद् [भ्वादिः])  वन्देताम् (वन्द् [भ्वादिः])  शीयेताम् (शद्-भ्वादिः-श॒दॢँ॑-शातने [भ्वादिः])  सीदेताम् (सद्-भ्वादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [भ्वादिः])  अद्याताम् (अद् [अदादिः])  रुद्याताम् (रुद् [अदादिः])  विद्याताम् (विद् [अदादिः])  मेद्येताम् (मिद्-दिवादिः-ञिमि॑दाँ॑-स्नेहने [दिवादिः])  तुदेताम् (तुद् [तुदादिः])  शीयेताम् (शद्-तुदादिः-श॒दॢँ॑-शातने [तुदादिः])  सीदेताम् (सद्-तुदादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [तुदादिः])  भिन्द्याताम् (भिद् [रुधादिः]) 
 
धकारान्त
विध्येताम् (व्यध्-दिवादिः-व्य॒धँ॑-ताडने [दिवादिः])  ऋध्नुयाताम् (ऋध्-स्वादिः-ऋ॑धुँ॑-वृद्धौ [स्वादिः])  इन्ध्याताम् (इन्ध्-रुधादिः-ञिइ॒न्धीँ॑-दीप्तौ [रुधादिः])  रुन्ध्याताम् (रुध्-रुधादिः-रु॒धिँ॒॑र्-आवरणे [रुधादिः])  बध्नीयाताम् (बन्ध् [क्र्यादिः]) 
 
नकारान्त
पनायेताम् (पन्-भ्वादिः-प॑नँ॒-च-व्यवहारे-स्तुतौ-च [भ्वादिः])  हन्याताम् (हन् [अदादिः])  जजायाताम् / जजन्याताम् (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७ [जुहोत्यादिः])  दधन्याताम् (धन्-जुहोत्यादिः-ध॑नँ॑-धान्ये [जुहोत्यादिः])  जायेताम् (जन् [दिवादिः])  तनुयाताम् (तन् [तनादिः]) 
 
पकारान्त
कल्पेताम् (कृप् [भ्वादिः])  गोपायेताम् (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे [भ्वादिः])  धूपायेताम् (धूप्-भ्वादिः-धू॑पँ॑-सन्तापे [भ्वादिः])  पुष्प्येताम् (पुष्प् [दिवादिः])  कल्पयेताम् / कल्पेताम् (कृप्-चुरादिः-कृपँ॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः])  ज्ञपयेताम् (ज्ञप्-चुरादिः-ज्ञ॑पँ॑-ज्ञपँ-ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशामनेषु [चुरादिः]) 
 
फकारान्त
तृफेताम् (तृफ्-तुदादिः-तृ॑फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  तृम्फेताम् (तृम्फ्-तुदादिः-तृ॑म्फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  दृम्फेताम् (दृम्फ्-तुदादिः-दृ॑म्फँ॑-उत्क्लेशे-इत्येके [तुदादिः]) 
 
भकारान्त
जम्भेताम् (जभ्-भ्वादिः-ज॑भीँ॒-गात्रविनामे [भ्वादिः])  दभ्नुयाताम् (दम्भ्-स्वादिः-द॑म्भुँ॑-दम्भने-दम्भे [स्वादिः])  तुभ्नीयाताम् (तुभ्-क्र्यादिः-तु॑भँ॑-हिंसायाम् [क्र्यादिः]) 
 
मकारान्त
क्राम्येताम् / क्रामेताम् (क्रम् [भ्वादिः])  गच्छेताम् (गम् [भ्वादिः])  भ्राम्येताम् / भ्रमेताम् (भ्रम् [भ्वादिः])  यच्छेताम् (यम् [भ्वादिः])  क्लाम्येताम् / क्लामेताम् (क्लम् [दिवादिः])  शाम्येताम् (शम् [दिवादिः])  चम्नुयाताम् (चम्-स्वादिः-च॑मुँ॑-भक्षणे-न-मित्-१९५१ [स्वादिः]) 
 
रेफान्त
ईर्याताम् (ईर्-अदादिः-ई॑रँ॒-गतौ-कम्पने-च [अदादिः])  तुतूर्याताम् (तुर्-जुहोत्यादिः-तु॑रँ॑-त्वरणे [जुहोत्यादिः])  चोरयेताम् (चुर् [चुरादिः])  पूरयेताम् / पूरेताम् (पूर्-चुरादिः-पू॑रीँ॑-आप्यायने [चुरादिः])  यन्त्रयेताम् (यन्त्र् [चुरादिः]) 
 
लकारान्त
चलेताम् (चल्-तुदादिः-च॑लँ॑-विलसने [तुदादिः]) 
 
वकारान्त
कृणुयाताम् (कृन्व्-भ्वादिः-कृ॑विँ॑-हिंसाकरणयोश्च [भ्वादिः])  धिनुयाताम् (धिन्व्-भ्वादिः-धि॑विँ॑-प्रीणनार्थः [भ्वादिः])  ष्ठीवेताम् (ष्ठिव् [भ्वादिः])  दीव्येताम् (दिव् [दिवादिः])  ष्ठीव्येताम् (ष्ठिव्-दिवादिः-ष्ठि॑वुँ॑-निरसने-केचिदिहेमं-न-पठन्ति [दिवादिः])  खौनीयाताम् (खव्-क्र्यादिः-ख॑वँ॑-भूतप्रादुर्भावे-इत्येके [क्र्यादिः]) 
 
शकारान्त
पश्येताम् (दृश् [भ्वादिः])  दशेताम् (दंश् [भ्वादिः])  भ्राश्येताम् / भ्राशेताम् (भ्राश्-भ्वादिः-टुभ्रा॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  भ्लाश्येताम् / भ्लाशेताम् (भ्लाश्-भ्वादिः-टुभ्ला॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  ईश्याताम् (ईश्-अदादिः-ई॑शँ॒-ऐश्वर्ये [अदादिः])  उश्याताम् (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ [अदादिः])  भ्रश्येताम् (भ्रंश् [दिवादिः])  दाश्नुयाताम् (दाश्-स्वादिः-दा॑शँ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  दिशेताम् (दिश् [तुदादिः]) 
 
षकारान्त
अक्ष्णुयाताम् / अक्षेताम् (अक्ष्-भ्वादिः-अ॑क्षूँ॑-व्याप्तौ [भ्वादिः])  लष्येताम् / लषेताम् (लष्-भ्वादिः-ल॑षँ॒॑-कान्तौ [भ्वादिः])  चक्ष्याताम् (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि [अदादिः])  जक्ष्याताम् (जक्ष्-अदादिः-ज॑क्षँ॑-भक्ष्यहसनयोः [अदादिः])  द्विष्याताम् (द्विष् [अदादिः])  दिधिष्याताम् (धिष्-जुहोत्यादिः-धि॑षँ॑-शब्दे [जुहोत्यादिः])  वेविष्याताम् (विष्-जुहोत्यादिः-वि॒षॢँ॒॑॑-व्याप्तौ [जुहोत्यादिः])  इच्छेताम् (इष् [तुदादिः])  पिंष्याताम् (पिष् [रुधादिः])  मुष्णीयाताम् (मुष् [क्र्यादिः])  विष्णीयाताम् (विष्-क्र्यादिः-वि॒षँ॑-विप्रयोगे [क्र्यादिः])  पोषयेताम् / पोषेताम् (पुष्-चुरादिः-पु॑षँ॑-धारणे [चुरादिः]) 
 
सकारान्त
स्याताम् (अस् [अदादिः])  चकास्याताम् (चकास्-अदादिः-च॑का॑सृँ॑-दीप्तौ [अदादिः])  वस्याताम् (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने [अदादिः])  शिष्याताम् (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ [अदादिः])  सस्याताम् (सस्-अदादिः-ष॑सँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  त्रस्येताम् / त्रसेताम् (त्रस् [दिवादिः])  यस्येताम् / यसेताम् (यस्-दिवादिः-य॑सुँ॑-प्रयत्ने [दिवादिः])  हिंस्याताम् (हिन्स्-रुधादिः-हि॑सिँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  ग्रासयेताम् / ग्रसेताम् (ग्रस्-चुरादिः-ग्र॑सँ॑-ग्रहणे [चुरादिः])  जासयेताम् / जसेताम् (जस्-चुरादिः-ज॑सुँ॑-ताडने [चुरादिः]) 
 
हकारान्त
गूहेताम् (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे [भ्वादिः])  दुह्याताम् (दुह् [अदादिः])  दिह्याताम् (दिह्-अदादिः-दि॒हँ॒॑-उपचये [अदादिः])  लिह्याताम् (लिह् [अदादिः])  तृंह्याताम् (तृह्-रुधादिः-तृ॑हँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  गृह्णीयाताम् (ग्रह् [क्र्यादिः])