तिङ् प्रत्ययाः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम् मध्यम पुरुषः द्विवचनम्


 
अकारान्त
अगर्वयतम् / अगर्वतम् (गर्व-चुरादिः-ग॑र्व॒-माने [चुरादिः])  अपतयतम् / अपततम् (पत-चुरादिः-प॑त॑-देवशब्दे-गतौ-वा-वादन्त-इत्येके [चुरादिः])  असूत्रयतम् (सूत्र [चुरादिः]) 
 
आकारान्त
अगातम् (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ [भ्वादिः])  अजिघ्रतम् (घ्रा [भ्वादिः])  अयच्छतम् (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने [भ्वादिः])  अधमतम् (ध्मा [भ्वादिः])  अपिबतम् (पा [भ्वादिः])  अमनतम् (म्ना-भ्वादिः-म्ना॒-अभ्यासे [भ्वादिः])  अतिष्ठतम् (स्था [भ्वादिः])  अदरिद्रितम् (दरिद्रा [अदादिः])  अवातम् (वा [अदादिः])  अजिगीतम् (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ [जुहोत्यादिः])  अदत्तम् (दा [जुहोत्यादिः])  अदत्तम् (धा [जुहोत्यादिः])  अजिहीतम् (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ [जुहोत्यादिः])  अजहितम् / अजहीतम् (हा [जुहोत्यादिः])  अमायतम् (मा-दिवादिः-मा॒ङ्-माने [दिवादिः])  अजानीतम् (ज्ञा [क्र्यादिः])  अज्ञापयतम् / अज्ञपयतम् (ज्ञा-चुरादिः-ज्ञा॑-नियोगे [चुरादिः]) 
 
इकारान्त
अकामयेथाम् (कामि [भ्वादिः])  अजयतम् (जि [भ्वादिः])  ऐतम् (इ-अदादिः-इ॒ण्-गतौ [अदादिः])  अचिकितम् (कि-जुहोत्यादिः-कि॒-ज्ञाने [जुहोत्यादिः])  अक्षिणुतम् (क्षि-स्वादिः-क्षि॑-क्षीऽ-हिंसायाम्-क्षिर्भाषायामित्येके [स्वादिः])  अरियतम् (रि-तुदादिः-रि॒-गतौ [तुदादिः])  अचपयतम् / अचययतम् (चि-चुरादिः-चि॑ञ्-चयने [चुरादिः])  अचाययतम् / अचयतम् (चि-चुरादिः-चि॑-भाषार्थः-च [चुरादिः]) 
 
ईकारान्त
अनयतम् (नी [भ्वादिः])  अदीधीतम् (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः [अदादिः])  अवीतम् (वी-अदादिः-वी॒-गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु [अदादिः])  अशेतम् (शी [अदादिः])  अबिभितम् / अबिभीतम् (भी [जुहोत्यादिः])  अजिह्रीतम् (ह्री [जुहोत्यादिः])  अक्रीणीतम् (क्री [क्र्यादिः])  अक्षीणीतम् (क्षी-क्र्यादिः-क्षी॒ष्-हिंसायाम् [क्र्यादिः])  अप्लिनीतम् (प्ली-क्र्यादिः-प्ली॒-गतौ [क्र्यादिः]) 
 
उकारान्त
आवतम् (उ-भ्वादिः-उ॒ङ्-शब्दे [भ्वादिः])  अशृणुतम् (श्रु [भ्वादिः])  और्णुतम् (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने [अदादिः])  अयुतम् (यु-अदादिः-यु॑-मिश्रेणेऽभिश्रणे-च [अदादिः])  अरुवीतम् / अरुतम् (रु-अदादिः-रु॑-शब्दे [अदादिः])  अस्तुवीतम् / अस्तुतम् (स्तु [अदादिः])  अह्नुतम् (ह्नु [अदादिः])  अजुहुतम् (हु [जुहोत्यादिः])  अदुनुतम् (दु [स्वादिः])  असुनुतम् (सु-स्वादिः-षु॒ञ्-अभिषवे [स्वादिः])  अगुवतम् (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे [तुदादिः])  अयुनीतम् (यु-क्र्यादिः-यु॒ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  अयावयतम् (यु-चुरादिः-यु॑-जुगुप्सायाम् [चुरादिः]) 
 
ऊकारान्त
अब्रूतम् (ब्रू [अदादिः])  असूतम् (सू [अदादिः])  अधूनुतम् (धू-स्वादिः-धू॑ञ्-कम्पने-इत्येके [स्वादिः])  अकुवतम् (कू-तुदादिः-कू॑ङ्-शब्दे-इत्येके [तुदादिः])  अमूनीतम् (मू-क्र्यादिः-मू॑ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  अलुनीतम् (लू [क्र्यादिः])  अभावयतम् / अभवतम् (भू-चुरादिः-भू॑-प्राप्तौ [चुरादिः])  अभावयतम् / अभवतम् (भू-चुरादिः-भू॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः]) 
 
ऋकारान्त
आर्छतम् / आर्च्छतम् (ऋ [भ्वादिः])  अधावतम् / असरतम् (सृ [भ्वादिः])  अहरतम् (हृ [भ्वादिः])  ऐयृतम् (ऋ-जुहोत्यादिः-ऋ॒-गतौ [जुहोत्यादिः])  अबिभृतम् (भृ-जुहोत्यादिः-डुभृ॒ञ्-धारणपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  अदृणुतम् (दृ-स्वादिः-दृ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  अप्रियतम् (पृ-तुदादिः-पृ॒ङ्-व्यायामे [तुदादिः])  अकुरुतम् (कृ [तनादिः])  अवृणीतम् (वृ-क्र्यादिः-वृ॑ङ्-सम्भक्तौ [क्र्यादिः])  अघारयतम् (घृ-चुरादिः-घृ॑-प्रस्रवणे-स्रावण-इत्येके [चुरादिः]) 
 
ॠकारान्त
अतरतम् (तॄ [भ्वादिः])  अपिपूर्तम् (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः [जुहोत्यादिः])  अजीर्यतम् (जॄ [दिवादिः])  अकिरतम् (कॄ [तुदादिः])  अगृणीतम् (गॄ-क्र्यादिः-गॄ॑-शब्दे [क्र्यादिः])  अपारयतम् (पॄ [चुरादिः]) 
 
एकारान्त
अवयतम् (वे [भ्वादिः]) 
 
ऐकारान्त
अध्यायतम् (ध्यै [भ्वादिः]) 
 
ओकारान्त
अश्यतम् (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे [दिवादिः]) 
 
घकारान्त
अस्तिघ्नुतम् (स्तिघ्-स्वादिः-ष्टि॑घँ॒-आस्कन्दने [स्वादिः]) 
 
चकारान्त
आञ्चतम् (अञ्च् [भ्वादिः])  अपचतम् (पच् [भ्वादिः])  अपृक्तम् (पृच्-अदादिः-पृ॑चीँ॒-सम्पर्चने-सम्पर्के [अदादिः])  अवक्तम् (वच् [अदादिः])  अमुञ्चतम् (मुच् [तुदादिः])  अविचतम् (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे [तुदादिः])  अविङ्क्तम् (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे [रुधादिः]) 
 
छकारान्त
अस्फूर्छतम् (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फु॑र्छाँ॑-विस्तृतौ [भ्वादिः])  औच्छतम् (उछ्-तुदादिः-उ॑छीँ॑-विवासे [तुदादिः])  आर्छतम् / आर्च्छतम् (ऋछ्-तुदादिः-ऋ॑छँ॑-गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु [तुदादिः])  अविच्छतम् (विछ्-तुदादिः-वि॑छँ॑-गतौ [तुदादिः]) 
 
जकारान्त
आर्जतम् (ऋज्-भ्वादिः-ऋ॑जँ॒-गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु [भ्वादिः])  अरजतम् (रञ्ज् [भ्वादिः])  असज्जतम् (सस्ज्-भ्वादिः-ष॑स्जँ॑-गतौ [भ्वादिः])  अस्वजतम् (स्वञ्ज्-भ्वादिः-ष्व॒ञ्जँ॒-परिष्वङ्गे [भ्वादिः])  असजतम् (सञ्ज्-भ्वादिः-ष॒ञ्जँ॑-सङ्गे [भ्वादिः])  अनिङ्क्तम् (निन्ज्-अदादिः-णि॑जिँ॒-शुद्धौ [अदादिः])  अपिङ्क्तम् (पिन्ज्-अदादिः-पि॑जिँ॒-वर्णे-सम्पर्चन-इत्येके-उभयन्नेत्यन्ये-अवयव-इत्यपरे-अव्यक्ते-शब्द-इतीतरे [अदादिः])  अमृष्टम् (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ [अदादिः])  अवृक्तम् (वृज्-अदादिः-वृ॑जीँ॒-वर्जने [अदादिः])  अशिङ्क्तम् (शिन्ज्-अदादिः-शि॑जिँ॒-अव्यक्ते-शब्दे [अदादिः])  अनेनिक्तम् (निज्-जुहोत्यादिः-णि॒जिँ॒॑र्-शौचपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  अरज्यतम् (रञ्ज्-दिवादिः-र॒ञ्जँ॒॑-रागे-मित्-१९४० [दिवादिः])  अमज्जतम् (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ [तुदादिः])  अलज्जतम् (लस्ज्-तुदादिः-ओँ॑ल॑स्जीँ॒-व्रीडायाम्-व्रीडे [तुदादिः])  अभङ्क्तम् (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने [रुधादिः])  अयुङ्क्तम् (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे [रुधादिः])  अयोजयतम् / अयोजतम् (युज्-चुरादिः-यु॑जँ॑-संयमने [चुरादिः]) 
 
टकारान्त
अस्फोटतम् (स्फुट्-भ्वादिः-स्फु॑टिँ॑र्-विशरणे [भ्वादिः]) 
 
ठकारान्त
अपठतम् (पठ् [भ्वादिः]) 
 
डकारान्त
ऐट्टम् (ईड्-अदादिः-ई॑डँ॒-स्तुतौ [अदादिः])  अमृड्णीतम् (मृड्-क्र्यादिः-मृ॑डँ॑-क्षोदे-सुखे-च [क्र्यादिः])  अकुण्डयतम् / अकुण्डतम् (कुन्ड्-चुरादिः-कु॑डिँ॑-अनृतभाषणे-इत्यपरे [चुरादिः])  अताडयतम् (तड् [चुरादिः]) 
 
णकारान्त
अपणायतम् (पण् [भ्वादिः])  आर्णुतम् (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ [तनादिः])  अक्षणुतम् (क्षण्-तनादिः-क्ष॑णुँ॒॑-हिंसायाम् [तनादिः])  अक्षेणुतम् (क्षिण्-तनादिः-क्षि॑णुँ॒॑-हिंसायाम्-च [तनादिः]) 
 
तकारान्त
असन्तम् / असन्त्तम् (सन्स्त्-अदादिः-ष॑स्तिँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  अकृन्तम् / अकृन्त्तम् (कृत्-रुधादिः-कृ॑तीँ॑-वेष्टने [रुधादिः])  अकीर्तयतम् (कॄत् [चुरादिः])  अचेतयतम् (चित्-चुरादिः-चि॑तँ॒-सञ्चेतने [चुरादिः])  अपुस्तयतम् (पुस्त्-चुरादिः-पु॑स्तँ॑-आदरानादरयोः [चुरादिः]) 
 
थकारान्त
अपर्थयतम् (पृथ्-चुरादिः-पृ॑थँ॑-प्रक्षेपे [चुरादिः]) 
 
दकारान्त
और्दतम् (ऊर्द्-भ्वादिः-उ॑र्दँ॒-माने-क्रीडायां-च [भ्वादिः])  अक्रन्दतम् (क्रन्द् [भ्वादिः])  अक्ष्वेदतम् (क्ष्विद्-भ्वादिः-ञिक्ष्वि॑दाँ॑-अव्यक्ते-शब्दे [भ्वादिः])  अमोदतम् (मुद् [भ्वादिः])  अमेदतम् (मिद् [भ्वादिः])  अवन्दतम् (वन्द् [भ्वादिः])  अशीयतम् (शद्-भ्वादिः-श॒दॢँ॑-शातने [भ्वादिः])  असीदतम् (सद्-भ्वादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [भ्वादिः])  आत्तम् (अद् [अदादिः])  अरुदितम् (रुद् [अदादिः])  अवित्तम् (विद् [अदादिः])  अमेद्यतम् (मिद्-दिवादिः-ञिमि॑दाँ॑-स्नेहने [दिवादिः])  अतुदतम् (तुद् [तुदादिः])  अशीयतम् (शद्-तुदादिः-श॒दॢँ॑-शातने [तुदादिः])  असीदतम् (सद्-तुदादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [तुदादिः])  अभिन्तम् / अभिन्त्तम् (भिद् [रुधादिः]) 
 
धकारान्त
अविध्यतम् (व्यध्-दिवादिः-व्य॒धँ॑-ताडने [दिवादिः])  आर्ध्नुतम् (ऋध्-स्वादिः-ऋ॑धुँ॑-वृद्धौ [स्वादिः])  ऐन्धम् / ऐन्द्धम् (इन्ध्-रुधादिः-ञिइ॒न्धीँ॑-दीप्तौ [रुधादिः])  अरुन्धम् / अरुन्द्धम् (रुध्-रुधादिः-रु॒धिँ॒॑र्-आवरणे [रुधादिः])  अबध्नीतम् (बन्ध् [क्र्यादिः]) 
 
नकारान्त
अपनायतम् (पन्-भ्वादिः-प॑नँ॒-च-व्यवहारे-स्तुतौ-च [भ्वादिः])  अहतम् (हन् [अदादिः])  अजजातम् (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७ [जुहोत्यादिः])  अदधन्तम् (धन्-जुहोत्यादिः-ध॑नँ॑-धान्ये [जुहोत्यादिः])  अजायतम् (जन् [दिवादिः])  अतनुतम् (तन् [तनादिः]) 
 
पकारान्त
अकल्पतम् (कृप् [भ्वादिः])  अगोपायतम् (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे [भ्वादिः])  अधूपायतम् (धूप्-भ्वादिः-धू॑पँ॑-सन्तापे [भ्वादिः])  अपुष्प्यतम् (पुष्प् [दिवादिः])  अकल्पयतम् / अकल्पतम् (कृप्-चुरादिः-कृपँ॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः])  अज्ञपयतम् (ज्ञप्-चुरादिः-ज्ञ॑पँ॑-ज्ञपँ-ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशामनेषु [चुरादिः]) 
 
फकारान्त
अतृफतम् (तृफ्-तुदादिः-तृ॑फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  अतृम्फतम् (तृम्फ्-तुदादिः-तृ॑म्फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  अदृम्फतम् (दृम्फ्-तुदादिः-दृ॑म्फँ॑-उत्क्लेशे-इत्येके [तुदादिः]) 
 
भकारान्त
अजम्भतम् (जभ्-भ्वादिः-ज॑भीँ॒-गात्रविनामे [भ्वादिः])  अदभ्नुतम् (दम्भ्-स्वादिः-द॑म्भुँ॑-दम्भने-दम्भे [स्वादिः])  अतुभ्नीतम् (तुभ्-क्र्यादिः-तु॑भँ॑-हिंसायाम् [क्र्यादिः]) 
 
मकारान्त
अक्राम्यतम् / अक्रामतम् (क्रम् [भ्वादिः])  अगच्छतम् (गम् [भ्वादिः])  अभ्राम्यतम् / अभ्रमतम् (भ्रम् [भ्वादिः])  अयच्छतम् (यम् [भ्वादिः])  अक्लाम्यतम् / अक्लामतम् (क्लम् [दिवादिः])  अशाम्यतम् (शम् [दिवादिः])  अचम्नुतम् (चम्-स्वादिः-च॑मुँ॑-भक्षणे-न-मित्-१९५१ [स्वादिः]) 
 
रेफान्त
ऐर्तम् (ईर्-अदादिः-ई॑रँ॒-गतौ-कम्पने-च [अदादिः])  अतुतूर्तम् (तुर्-जुहोत्यादिः-तु॑रँ॑-त्वरणे [जुहोत्यादिः])  अचोरयतम् (चुर् [चुरादिः])  अपूरयतम् / अपूरतम् (पूर्-चुरादिः-पू॑रीँ॑-आप्यायने [चुरादिः])  अयन्त्रयतम् (यन्त्र् [चुरादिः]) 
 
लकारान्त
अचलतम् (चल्-तुदादिः-च॑लँ॑-विलसने [तुदादिः]) 
 
वकारान्त
अकृणुतम् (कृन्व्-भ्वादिः-कृ॑विँ॑-हिंसाकरणयोश्च [भ्वादिः])  अधिनुतम् (धिन्व्-भ्वादिः-धि॑विँ॑-प्रीणनार्थः [भ्वादिः])  अष्ठीवतम् (ष्ठिव् [भ्वादिः])  अदीव्यतम् (दिव् [दिवादिः])  अष्ठीव्यतम् (ष्ठिव्-दिवादिः-ष्ठि॑वुँ॑-निरसने-केचिदिहेमं-न-पठन्ति [दिवादिः])  अखौनीतम् (खव्-क्र्यादिः-ख॑वँ॑-भूतप्रादुर्भावे-इत्येके [क्र्यादिः]) 
 
शकारान्त
अपश्यतम् (दृश् [भ्वादिः])  अदशतम् (दंश् [भ्वादिः])  अभ्राश्यतम् / अभ्राशतम् (भ्राश्-भ्वादिः-टुभ्रा॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  अभ्लाश्यतम् / अभ्लाशतम् (भ्लाश्-भ्वादिः-टुभ्ला॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  ऐष्टम् (ईश्-अदादिः-ई॑शँ॒-ऐश्वर्ये [अदादिः])  औष्टम् (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ [अदादिः])  अभ्रश्यतम् (भ्रंश् [दिवादिः])  अदाश्नुतम् (दाश्-स्वादिः-दा॑शँ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  अदिशतम् (दिश् [तुदादिः]) 
 
षकारान्त
आक्ष्णुतम् / आक्षतम् (अक्ष्-भ्वादिः-अ॑क्षूँ॑-व्याप्तौ [भ्वादिः])  अलष्यतम् / अलषतम् (लष्-भ्वादिः-ल॑षँ॒॑-कान्तौ [भ्वादिः])  अचष्टम् (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि [अदादिः])  अजक्षितम् (जक्ष्-अदादिः-ज॑क्षँ॑-भक्ष्यहसनयोः [अदादिः])  अद्विष्टम् (द्विष् [अदादिः])  अदिधिष्टम् (धिष्-जुहोत्यादिः-धि॑षँ॑-शब्दे [जुहोत्यादिः])  अवेविष्टम् (विष्-जुहोत्यादिः-वि॒षॢँ॒॑॑-व्याप्तौ [जुहोत्यादिः])  ऐच्छतम् (इष् [तुदादिः])  अपिंष्टम् (पिष् [रुधादिः])  अमुष्णीतम् (मुष् [क्र्यादिः])  अविष्णीतम् (विष्-क्र्यादिः-वि॒षँ॑-विप्रयोगे [क्र्यादिः])  अपोषयतम् / अपोषतम् (पुष्-चुरादिः-पु॑षँ॑-धारणे [चुरादिः]) 
 
सकारान्त
आस्तम् (अस् [अदादिः])  अचकास्तम् (चकास्-अदादिः-च॑का॑सृँ॑-दीप्तौ [अदादिः])  अवस्तम् (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने [अदादिः])  अशिष्टम् (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ [अदादिः])  असस्तम् (सस्-अदादिः-ष॑सँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  अत्रस्यतम् / अत्रसतम् (त्रस् [दिवादिः])  अयस्यतम् / अयसतम् (यस्-दिवादिः-य॑सुँ॑-प्रयत्ने [दिवादिः])  अहिंस्तम् (हिन्स्-रुधादिः-हि॑सिँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  अग्रासयतम् / अग्रसतम् (ग्रस्-चुरादिः-ग्र॑सँ॑-ग्रहणे [चुरादिः])  अजासयतम् / अजसतम् (जस्-चुरादिः-ज॑सुँ॑-ताडने [चुरादिः]) 
 
हकारान्त
अगूहतम् (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे [भ्वादिः])  अदुग्धम् (दुह् [अदादिः])  अदिग्धम् (दिह्-अदादिः-दि॒हँ॒॑-उपचये [अदादिः])  अलीढम् (लिह् [अदादिः])  अतृण्ढम् (तृह्-रुधादिः-तृ॑हँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  अगृह्णीतम् (ग्रह् [क्र्यादिः])