तिङ् प्रत्ययाः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम् मध्यम पुरुषः एकवचनम्


 
अकारान्त
अगर्वयः / अगर्वः (गर्व-चुरादिः-ग॑र्व॒-माने [चुरादिः])  अपतयः / अपतः (पत-चुरादिः-प॑त॑-देवशब्दे-गतौ-वा-वादन्त-इत्येके [चुरादिः])  असूत्रयः (सूत्र [चुरादिः]) 
 
आकारान्त
अगाः (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ [भ्वादिः])  अजिघ्रः (घ्रा [भ्वादिः])  अयच्छः (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने [भ्वादिः])  अधमः (ध्मा [भ्वादिः])  अपिबः (पा [भ्वादिः])  अमनः (म्ना-भ्वादिः-म्ना॒-अभ्यासे [भ्वादिः])  अतिष्ठः (स्था [भ्वादिः])  अदरिद्राः (दरिद्रा [अदादिः])  अवाः (वा [अदादिः])  अजिगाः (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ [जुहोत्यादिः])  अददाः (दा [जुहोत्यादिः])  अदधाः (धा [जुहोत्यादिः])  अजिहाः (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ [जुहोत्यादिः])  अजहाः (हा [जुहोत्यादिः])  अमायः (मा-दिवादिः-मा॒ङ्-माने [दिवादिः])  अजानाः (ज्ञा [क्र्यादिः])  अज्ञापयः / अज्ञपयः (ज्ञा-चुरादिः-ज्ञा॑-नियोगे [चुरादिः]) 
 
इकारान्त
अकामयथाः (कामि [भ्वादिः])  अजयः (जि [भ्वादिः])  ऐः (इ-अदादिः-इ॒ण्-गतौ [अदादिः])  अचिकेः (कि-जुहोत्यादिः-कि॒-ज्ञाने [जुहोत्यादिः])  अक्षिणोः (क्षि-स्वादिः-क्षि॑-क्षीऽ-हिंसायाम्-क्षिर्भाषायामित्येके [स्वादिः])  अरियः (रि-तुदादिः-रि॒-गतौ [तुदादिः])  अचपयः / अचययः (चि-चुरादिः-चि॑ञ्-चयने [चुरादिः])  अचाययः / अचयः (चि-चुरादिः-चि॑-भाषार्थः-च [चुरादिः]) 
 
ईकारान्त
अनयः (नी [भ्वादिः])  अदीधीः (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः [अदादिः])  अवेः (वी-अदादिः-वी॒-गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु [अदादिः])  अशेः (शी [अदादिः])  अबिभेः (भी [जुहोत्यादिः])  अजिह्रेः (ह्री [जुहोत्यादिः])  अक्रीणाः (क्री [क्र्यादिः])  अक्षीणाः (क्षी-क्र्यादिः-क्षी॒ष्-हिंसायाम् [क्र्यादिः])  अप्लिनाः (प्ली-क्र्यादिः-प्ली॒-गतौ [क्र्यादिः]) 
 
उकारान्त
आवः (उ-भ्वादिः-उ॒ङ्-शब्दे [भ्वादिः])  अशृणोः (श्रु [भ्वादिः])  और्णोः (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने [अदादिः])  अयौः (यु-अदादिः-यु॑-मिश्रेणेऽभिश्रणे-च [अदादिः])  अरवीः / अरौः (रु-अदादिः-रु॑-शब्दे [अदादिः])  अस्तवीः / अस्तौः (स्तु [अदादिः])  अह्नौः (ह्नु [अदादिः])  अजुहोः (हु [जुहोत्यादिः])  अदुनोः (दु [स्वादिः])  असुनोः (सु-स्वादिः-षु॒ञ्-अभिषवे [स्वादिः])  अगुवः (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे [तुदादिः])  अयुनाः (यु-क्र्यादिः-यु॒ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  अयावयः (यु-चुरादिः-यु॑-जुगुप्सायाम् [चुरादिः]) 
 
ऊकारान्त
अब्रवीः (ब्रू [अदादिः])  असूः (सू [अदादिः])  अधूनोः (धू-स्वादिः-धू॑ञ्-कम्पने-इत्येके [स्वादिः])  अकुवः (कू-तुदादिः-कू॑ङ्-शब्दे-इत्येके [तुदादिः])  अमूनाः (मू-क्र्यादिः-मू॑ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  अलुनाः (लू [क्र्यादिः])  अभावयः / अभवः (भू-चुरादिः-भू॑-प्राप्तौ [चुरादिः])  अभावयः / अभवः (भू-चुरादिः-भू॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः]) 
 
ऋकारान्त
आर्छः / आर्च्छः (ऋ [भ्वादिः])  अधावः / असरः (सृ [भ्वादिः])  अहरः (हृ [भ्वादिः])  ऐयः (ऋ-जुहोत्यादिः-ऋ॒-गतौ [जुहोत्यादिः])  अबिभः (भृ-जुहोत्यादिः-डुभृ॒ञ्-धारणपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  अदृणोः (दृ-स्वादिः-दृ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  अप्रियः (पृ-तुदादिः-पृ॒ङ्-व्यायामे [तुदादिः])  अकरोः (कृ [तनादिः])  अवृणाः (वृ-क्र्यादिः-वृ॑ङ्-सम्भक्तौ [क्र्यादिः])  अघारयः (घृ-चुरादिः-घृ॑-प्रस्रवणे-स्रावण-इत्येके [चुरादिः]) 
 
ॠकारान्त
अतरः (तॄ [भ्वादिः])  अपिपः (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः [जुहोत्यादिः])  अजीर्यः (जॄ [दिवादिः])  अकिरः (कॄ [तुदादिः])  अगृणाः (गॄ-क्र्यादिः-गॄ॑-शब्दे [क्र्यादिः])  अपारयः (पॄ [चुरादिः]) 
 
एकारान्त
अवयः (वे [भ्वादिः]) 
 
ऐकारान्त
अध्यायः (ध्यै [भ्वादिः]) 
 
ओकारान्त
अश्यः (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे [दिवादिः]) 
 
घकारान्त
अस्तिघ्नोः (स्तिघ्-स्वादिः-ष्टि॑घँ॒-आस्कन्दने [स्वादिः]) 
 
चकारान्त
आञ्चः (अञ्च् [भ्वादिः])  अपचः (पच् [भ्वादिः])  अपर्क् / अपर्ग् (पृच्-अदादिः-पृ॑चीँ॒-सम्पर्चने-सम्पर्के [अदादिः])  अवक् / अवग् (वच् [अदादिः])  अमुञ्चः (मुच् [तुदादिः])  अविचः (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे [तुदादिः])  अविनक् / अविनग् (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे [रुधादिः]) 
 
छकारान्त
अस्फूर्छः (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फु॑र्छाँ॑-विस्तृतौ [भ्वादिः])  औच्छः (उछ्-तुदादिः-उ॑छीँ॑-विवासे [तुदादिः])  आर्छः / आर्च्छः (ऋछ्-तुदादिः-ऋ॑छँ॑-गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु [तुदादिः])  अविच्छः (विछ्-तुदादिः-वि॑छँ॑-गतौ [तुदादिः]) 
 
जकारान्त
आर्जः (ऋज्-भ्वादिः-ऋ॑जँ॒-गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु [भ्वादिः])  अरजः (रञ्ज् [भ्वादिः])  असज्जः (सस्ज्-भ्वादिः-ष॑स्जँ॑-गतौ [भ्वादिः])  अस्वजः (स्वञ्ज्-भ्वादिः-ष्व॒ञ्जँ॒-परिष्वङ्गे [भ्वादिः])  असजः (सञ्ज्-भ्वादिः-ष॒ञ्जँ॑-सङ्गे [भ्वादिः])  अनिन् (निन्ज्-अदादिः-णि॑जिँ॒-शुद्धौ [अदादिः])  अपिन् (पिन्ज्-अदादिः-पि॑जिँ॒-वर्णे-सम्पर्चन-इत्येके-उभयन्नेत्यन्ये-अवयव-इत्यपरे-अव्यक्ते-शब्द-इतीतरे [अदादिः])  अमार्ट् / अमार्ड् (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ [अदादिः])  अवर्क् / अवर्ग् (वृज्-अदादिः-वृ॑जीँ॒-वर्जने [अदादिः])  अशिन् (शिन्ज्-अदादिः-शि॑जिँ॒-अव्यक्ते-शब्दे [अदादिः])  अनेनेक् / अनेनेग् (निज्-जुहोत्यादिः-णि॒जिँ॒॑र्-शौचपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  अरज्यः (रञ्ज्-दिवादिः-र॒ञ्जँ॒॑-रागे-मित्-१९४० [दिवादिः])  अमज्जः (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ [तुदादिः])  अलज्जः (लस्ज्-तुदादिः-ओँ॑ल॑स्जीँ॒-व्रीडायाम्-व्रीडे [तुदादिः])  अभनक् / अभनग् (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने [रुधादिः])  अयुनक् / अयुनग् (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे [रुधादिः])  अयोजयः / अयोजः (युज्-चुरादिः-यु॑जँ॑-संयमने [चुरादिः]) 
 
टकारान्त
अस्फोटः (स्फुट्-भ्वादिः-स्फु॑टिँ॑र्-विशरणे [भ्वादिः]) 
 
ठकारान्त
अपठः (पठ् [भ्वादिः]) 
 
डकारान्त
ऐट् / ऐड् (ईड्-अदादिः-ई॑डँ॒-स्तुतौ [अदादिः])  अमृड्णाः (मृड्-क्र्यादिः-मृ॑डँ॑-क्षोदे-सुखे-च [क्र्यादिः])  अकुण्डयः / अकुण्डः (कुन्ड्-चुरादिः-कु॑डिँ॑-अनृतभाषणे-इत्यपरे [चुरादिः])  अताडयः (तड् [चुरादिः]) 
 
णकारान्त
अपणायः (पण् [भ्वादिः])  आर्णोः (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ [तनादिः])  अक्षणोः (क्षण्-तनादिः-क्ष॑णुँ॒॑-हिंसायाम् [तनादिः])  अक्षेणोः (क्षिण्-तनादिः-क्षि॑णुँ॒॑-हिंसायाम्-च [तनादिः]) 
 
तकारान्त
असन् (सन्स्त्-अदादिः-ष॑स्तिँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  अकृणः / अकृणत् / अकृणद् (कृत्-रुधादिः-कृ॑तीँ॑-वेष्टने [रुधादिः])  अकीर्तयः (कॄत् [चुरादिः])  अचेतयः (चित्-चुरादिः-चि॑तँ॒-सञ्चेतने [चुरादिः])  अपुस्तयः (पुस्त्-चुरादिः-पु॑स्तँ॑-आदरानादरयोः [चुरादिः]) 
 
थकारान्त
अपर्थयः (पृथ्-चुरादिः-पृ॑थँ॑-प्रक्षेपे [चुरादिः]) 
 
दकारान्त
और्दः (ऊर्द्-भ्वादिः-उ॑र्दँ॒-माने-क्रीडायां-च [भ्वादिः])  अक्रन्दः (क्रन्द् [भ्वादिः])  अक्ष्वेदः (क्ष्विद्-भ्वादिः-ञिक्ष्वि॑दाँ॑-अव्यक्ते-शब्दे [भ्वादिः])  अमोदः (मुद् [भ्वादिः])  अमेदः (मिद् [भ्वादिः])  अवन्दः (वन्द् [भ्वादिः])  अशीयः (शद्-भ्वादिः-श॒दॢँ॑-शातने [भ्वादिः])  असीदः (सद्-भ्वादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [भ्वादिः])  आदः (अद् [अदादिः])  अरोदः / अरोदीः (रुद् [अदादिः])  अवेः / अवेत् / अवेद् (विद् [अदादिः])  अमेद्यः (मिद्-दिवादिः-ञिमि॑दाँ॑-स्नेहने [दिवादिः])  अतुदः (तुद् [तुदादिः])  अशीयः (शद्-तुदादिः-श॒दॢँ॑-शातने [तुदादिः])  असीदः (सद्-तुदादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [तुदादिः])  अभिनः / अभिनत् / अभिनद् (भिद् [रुधादिः]) 
 
धकारान्त
अविध्यः (व्यध्-दिवादिः-व्य॒धँ॑-ताडने [दिवादिः])  आर्ध्नोः (ऋध्-स्वादिः-ऋ॑धुँ॑-वृद्धौ [स्वादिः])  ऐनः / ऐनत् / ऐनद् (इन्ध्-रुधादिः-ञिइ॒न्धीँ॑-दीप्तौ [रुधादिः])  अरुणः / अरुणत् / अरुणद् (रुध्-रुधादिः-रु॒धिँ॒॑र्-आवरणे [रुधादिः])  अबध्नाः (बन्ध् [क्र्यादिः]) 
 
नकारान्त
अपनायः (पन्-भ्वादिः-प॑नँ॒-च-व्यवहारे-स्तुतौ-च [भ्वादिः])  अहन् (हन् [अदादिः])  अजजन् (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७ [जुहोत्यादिः])  अदधन् (धन्-जुहोत्यादिः-ध॑नँ॑-धान्ये [जुहोत्यादिः])  अजायः (जन् [दिवादिः])  अतनोः (तन् [तनादिः]) 
 
पकारान्त
अकल्पः (कृप् [भ्वादिः])  अगोपायः (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे [भ्वादिः])  अधूपायः (धूप्-भ्वादिः-धू॑पँ॑-सन्तापे [भ्वादिः])  अपुष्प्यः (पुष्प् [दिवादिः])  अकल्पयः / अकल्पः (कृप्-चुरादिः-कृपँ॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः])  अज्ञपयः (ज्ञप्-चुरादिः-ज्ञ॑पँ॑-ज्ञपँ-ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशामनेषु [चुरादिः]) 
 
फकारान्त
अतृफः (तृफ्-तुदादिः-तृ॑फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  अतृम्फः (तृम्फ्-तुदादिः-तृ॑म्फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  अदृम्फः (दृम्फ्-तुदादिः-दृ॑म्फँ॑-उत्क्लेशे-इत्येके [तुदादिः]) 
 
भकारान्त
अजम्भः (जभ्-भ्वादिः-ज॑भीँ॒-गात्रविनामे [भ्वादिः])  अदभ्नोः (दम्भ्-स्वादिः-द॑म्भुँ॑-दम्भने-दम्भे [स्वादिः])  अतुभ्नाः (तुभ्-क्र्यादिः-तु॑भँ॑-हिंसायाम् [क्र्यादिः]) 
 
मकारान्त
अक्राम्यः / अक्रामः (क्रम् [भ्वादिः])  अगच्छः (गम् [भ्वादिः])  अभ्राम्यः / अभ्रमः (भ्रम् [भ्वादिः])  अयच्छः (यम् [भ्वादिः])  अक्लाम्यः / अक्लामः (क्लम् [दिवादिः])  अशाम्यः (शम् [दिवादिः])  अचम्नोः (चम्-स्वादिः-च॑मुँ॑-भक्षणे-न-मित्-१९५१ [स्वादिः]) 
 
रेफान्त
ऐः (ईर्-अदादिः-ई॑रँ॒-गतौ-कम्पने-च [अदादिः])  अतुतोः (तुर्-जुहोत्यादिः-तु॑रँ॑-त्वरणे [जुहोत्यादिः])  अचोरयः (चुर् [चुरादिः])  अपूरयः / अपूरः (पूर्-चुरादिः-पू॑रीँ॑-आप्यायने [चुरादिः])  अयन्त्रयः (यन्त्र् [चुरादिः]) 
 
लकारान्त
अचलः (चल्-तुदादिः-च॑लँ॑-विलसने [तुदादिः]) 
 
वकारान्त
अकृणोः (कृन्व्-भ्वादिः-कृ॑विँ॑-हिंसाकरणयोश्च [भ्वादिः])  अधिनोः (धिन्व्-भ्वादिः-धि॑विँ॑-प्रीणनार्थः [भ्वादिः])  अष्ठीवः (ष्ठिव् [भ्वादिः])  अदीव्यः (दिव् [दिवादिः])  अष्ठीव्यः (ष्ठिव्-दिवादिः-ष्ठि॑वुँ॑-निरसने-केचिदिहेमं-न-पठन्ति [दिवादिः])  अखौनाः (खव्-क्र्यादिः-ख॑वँ॑-भूतप्रादुर्भावे-इत्येके [क्र्यादिः]) 
 
शकारान्त
अपश्यः (दृश् [भ्वादिः])  अदशः (दंश् [भ्वादिः])  अभ्राश्यः / अभ्राशः (भ्राश्-भ्वादिः-टुभ्रा॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  अभ्लाश्यः / अभ्लाशः (भ्लाश्-भ्वादिः-टुभ्ला॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  ऐट् / ऐड् (ईश्-अदादिः-ई॑शँ॒-ऐश्वर्ये [अदादिः])  अवट् / अवड् (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ [अदादिः])  अभ्रश्यः (भ्रंश् [दिवादिः])  अदाश्नोः (दाश्-स्वादिः-दा॑शँ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  अदिशः (दिश् [तुदादिः]) 
 
षकारान्त
आक्ष्णोः / आक्षः (अक्ष्-भ्वादिः-अ॑क्षूँ॑-व्याप्तौ [भ्वादिः])  अलष्यः / अलषः (लष्-भ्वादिः-ल॑षँ॒॑-कान्तौ [भ्वादिः])  अचट् / अचड् (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि [अदादिः])  अजक्षः / अजक्षीः (जक्ष्-अदादिः-ज॑क्षँ॑-भक्ष्यहसनयोः [अदादिः])  अद्वेट् / अद्वेड् (द्विष् [अदादिः])  अदिधेट् / अदिधेड् (धिष्-जुहोत्यादिः-धि॑षँ॑-शब्दे [जुहोत्यादिः])  अवेवेट् / अवेवेड् (विष्-जुहोत्यादिः-वि॒षॢँ॒॑॑-व्याप्तौ [जुहोत्यादिः])  ऐच्छः (इष् [तुदादिः])  अपिनट् / अपिनड् (पिष् [रुधादिः])  अमुष्णाः (मुष् [क्र्यादिः])  अविष्णाः (विष्-क्र्यादिः-वि॒षँ॑-विप्रयोगे [क्र्यादिः])  अपोषयः / अपोषः (पुष्-चुरादिः-पु॑षँ॑-धारणे [चुरादिः]) 
 
सकारान्त
आसीः (अस् [अदादिः])  अचकाः / अचकात् / अचकाद् (चकास्-अदादिः-च॑का॑सृँ॑-दीप्तौ [अदादिः])  अवः / अवत् / अवद् (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने [अदादिः])  अशाः / अशात् / अशाद् (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ [अदादिः])  असः / असत् / असद् (सस्-अदादिः-ष॑सँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  अत्रस्यः / अत्रसः (त्रस् [दिवादिः])  अयस्यः / अयसः (यस्-दिवादिः-य॑सुँ॑-प्रयत्ने [दिवादिः])  अहिनः / अहिनत् / अहिनद् (हिन्स्-रुधादिः-हि॑सिँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  अग्रासयः / अग्रसः (ग्रस्-चुरादिः-ग्र॑सँ॑-ग्रहणे [चुरादिः])  अजासयः / अजसः (जस्-चुरादिः-ज॑सुँ॑-ताडने [चुरादिः]) 
 
हकारान्त
अगूहः (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे [भ्वादिः])  अधोक् / अधोग् (दुह् [अदादिः])  अधेक् / अधेग् (दिह्-अदादिः-दि॒हँ॒॑-उपचये [अदादिः])  अलेट् / अलेड् (लिह् [अदादिः])  अतृणेट् / अतृणेड् (तृह्-रुधादिः-तृ॑हँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  अगृह्णाः (ग्रह् [क्र्यादिः])