तिङ् प्रत्ययाः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम् प्रथम पुरुषः बहुवचनम्


 
अकारान्त
अगर्वयन् / अगर्वन् (गर्व-चुरादिः-ग॑र्व॒-माने [चुरादिः])  अपतयन् / अपतन् (पत-चुरादिः-प॑त॑-देवशब्दे-गतौ-वा-वादन्त-इत्येके [चुरादिः])  असूत्रयन् (सूत्र [चुरादिः]) 
 
आकारान्त
अगुः / अगान् (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ [भ्वादिः])  अजिघ्रन् (घ्रा [भ्वादिः])  अयच्छन् (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने [भ्वादिः])  अधमन् (ध्मा [भ्वादिः])  अपिबन् (पा [भ्वादिः])  अमनन् (म्ना-भ्वादिः-म्ना॒-अभ्यासे [भ्वादिः])  अतिष्ठन् (स्था [भ्वादिः])  अदरिद्रुः (दरिद्रा [अदादिः])  अवुः / अवान् (वा [अदादिः])  अजिगुः (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ [जुहोत्यादिः])  अददुः (दा [जुहोत्यादिः])  अदधुः (धा [जुहोत्यादिः])  अजिहुः (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ [जुहोत्यादिः])  अजहुः (हा [जुहोत्यादिः])  अमायन् (मा-दिवादिः-मा॒ङ्-माने [दिवादिः])  अजानन् (ज्ञा [क्र्यादिः])  अज्ञापयन् / अज्ञपयन् (ज्ञा-चुरादिः-ज्ञा॑-नियोगे [चुरादिः]) 
 
इकारान्त
अकामयन्त (कामि [भ्वादिः])  अजयन् (जि [भ्वादिः])  आयन् (इ-अदादिः-इ॒ण्-गतौ [अदादिः])  अचिकयुः (कि-जुहोत्यादिः-कि॒-ज्ञाने [जुहोत्यादिः])  अक्षिण्वन् (क्षि-स्वादिः-क्षि॑-क्षीऽ-हिंसायाम्-क्षिर्भाषायामित्येके [स्वादिः])  अरियन् (रि-तुदादिः-रि॒-गतौ [तुदादिः])  अचपयन् / अचययन् (चि-चुरादिः-चि॑ञ्-चयने [चुरादिः])  अचाययन् / अचयन् (चि-चुरादिः-चि॑-भाषार्थः-च [चुरादिः]) 
 
ईकारान्त
अनयन् (नी [भ्वादिः])  अदीधयुः (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः [अदादिः])  अवियन् (वी-अदादिः-वी॒-गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु [अदादिः])  अशयन् (शी [अदादिः])  अबिभयुः (भी [जुहोत्यादिः])  अजिह्रयुः (ह्री [जुहोत्यादिः])  अक्रीणन् (क्री [क्र्यादिः])  अक्षीणन् (क्षी-क्र्यादिः-क्षी॒ष्-हिंसायाम् [क्र्यादिः])  अप्लिनन् (प्ली-क्र्यादिः-प्ली॒-गतौ [क्र्यादिः]) 
 
उकारान्त
आवन् (उ-भ्वादिः-उ॒ङ्-शब्दे [भ्वादिः])  अशृण्वन् (श्रु [भ्वादिः])  और्णुवन् (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने [अदादिः])  अयुवन् (यु-अदादिः-यु॑-मिश्रेणेऽभिश्रणे-च [अदादिः])  अरुवन् (रु-अदादिः-रु॑-शब्दे [अदादिः])  अस्तुवन् (स्तु [अदादिः])  अह्नुवन् (ह्नु [अदादिः])  अजुहवुः (हु [जुहोत्यादिः])  अदुन्वन् (दु [स्वादिः])  असुन्वन् (सु-स्वादिः-षु॒ञ्-अभिषवे [स्वादिः])  अगुवन् (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे [तुदादिः])  अयुनन् (यु-क्र्यादिः-यु॒ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  अयावयन् (यु-चुरादिः-यु॑-जुगुप्सायाम् [चुरादिः]) 
 
ऊकारान्त
अब्रुवन् (ब्रू [अदादिः])  असुवन् (सू [अदादिः])  अधून्वन् (धू-स्वादिः-धू॑ञ्-कम्पने-इत्येके [स्वादिः])  अकुवन् (कू-तुदादिः-कू॑ङ्-शब्दे-इत्येके [तुदादिः])  अमूनन् (मू-क्र्यादिः-मू॑ञ्-बन्धने [क्र्यादिः])  अलुनन् (लू [क्र्यादिः])  अभावयन् / अभवन् (भू-चुरादिः-भू॑-प्राप्तौ [चुरादिः])  अभावयन् / अभवन् (भू-चुरादिः-भू॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः]) 
 
ऋकारान्त
आर्छन् / आर्च्छन् (ऋ [भ्वादिः])  अधावन् / असरन् (सृ [भ्वादिः])  अहरन् (हृ [भ्वादिः])  ऐयरुः (ऋ-जुहोत्यादिः-ऋ॒-गतौ [जुहोत्यादिः])  अबिभरुः (भृ-जुहोत्यादिः-डुभृ॒ञ्-धारणपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  अदृण्वन् (दृ-स्वादिः-दृ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  अप्रियन् (पृ-तुदादिः-पृ॒ङ्-व्यायामे [तुदादिः])  अकुर्वन् (कृ [तनादिः])  अवृणन् (वृ-क्र्यादिः-वृ॑ङ्-सम्भक्तौ [क्र्यादिः])  अघारयन् (घृ-चुरादिः-घृ॑-प्रस्रवणे-स्रावण-इत्येके [चुरादिः]) 
 
ॠकारान्त
अतरन् (तॄ [भ्वादिः])  अपिपरुः (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः [जुहोत्यादिः])  अजीर्यन् (जॄ [दिवादिः])  अकिरन् (कॄ [तुदादिः])  अगृणन् (गॄ-क्र्यादिः-गॄ॑-शब्दे [क्र्यादिः])  अपारयन् (पॄ [चुरादिः]) 
 
एकारान्त
अवयन् (वे [भ्वादिः]) 
 
ऐकारान्त
अध्यायन् (ध्यै [भ्वादिः]) 
 
ओकारान्त
अश्यन् (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे [दिवादिः]) 
 
घकारान्त
अस्तिघ्नुवन् (स्तिघ्-स्वादिः-ष्टि॑घँ॒-आस्कन्दने [स्वादिः]) 
 
चकारान्त
आञ्चन् (अञ्च् [भ्वादिः])  अपचन् (पच् [भ्वादिः])  अपृचन् (पृच्-अदादिः-पृ॑चीँ॒-सम्पर्चने-सम्पर्के [अदादिः])  अवचन् (वच् [अदादिः])  अमुञ्चन् (मुच् [तुदादिः])  अविचन् (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे [तुदादिः])  अविञ्चन् (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे [रुधादिः]) 
 
छकारान्त
अस्फूर्छन् (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फु॑र्छाँ॑-विस्तृतौ [भ्वादिः])  औच्छन् (उछ्-तुदादिः-उ॑छीँ॑-विवासे [तुदादिः])  आर्छन् / आर्च्छन् (ऋछ्-तुदादिः-ऋ॑छँ॑-गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु [तुदादिः])  अविच्छन् (विछ्-तुदादिः-वि॑छँ॑-गतौ [तुदादिः]) 
 
जकारान्त
आर्जन् (ऋज्-भ्वादिः-ऋ॑जँ॒-गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु [भ्वादिः])  अरजन् (रञ्ज् [भ्वादिः])  असज्जन् (सस्ज्-भ्वादिः-ष॑स्जँ॑-गतौ [भ्वादिः])  अस्वजन् (स्वञ्ज्-भ्वादिः-ष्व॒ञ्जँ॒-परिष्वङ्गे [भ्वादिः])  असजन् (सञ्ज्-भ्वादिः-ष॒ञ्जँ॑-सङ्गे [भ्वादिः])  अनिञ्जन् (निन्ज्-अदादिः-णि॑जिँ॒-शुद्धौ [अदादिः])  अपिञ्जन् (पिन्ज्-अदादिः-पि॑जिँ॒-वर्णे-सम्पर्चन-इत्येके-उभयन्नेत्यन्ये-अवयव-इत्यपरे-अव्यक्ते-शब्द-इतीतरे [अदादिः])  अमार्जन् / अमृजन् (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ [अदादिः])  अवृजन् (वृज्-अदादिः-वृ॑जीँ॒-वर्जने [अदादिः])  अशिञ्जन् (शिन्ज्-अदादिः-शि॑जिँ॒-अव्यक्ते-शब्दे [अदादिः])  अनेनिजुः (निज्-जुहोत्यादिः-णि॒जिँ॒॑र्-शौचपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  अरज्यन् (रञ्ज्-दिवादिः-र॒ञ्जँ॒॑-रागे-मित्-१९४० [दिवादिः])  अमज्जन् (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ [तुदादिः])  अलज्जन् (लस्ज्-तुदादिः-ओँ॑ल॑स्जीँ॒-व्रीडायाम्-व्रीडे [तुदादिः])  अभञ्जन् (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने [रुधादिः])  अयुञ्जन् (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे [रुधादिः])  अयोजयन् / अयोजन् (युज्-चुरादिः-यु॑जँ॑-संयमने [चुरादिः]) 
 
टकारान्त
अस्फोटन् (स्फुट्-भ्वादिः-स्फु॑टिँ॑र्-विशरणे [भ्वादिः]) 
 
ठकारान्त
अपठन् (पठ् [भ्वादिः]) 
 
डकारान्त
ऐडन् (ईड्-अदादिः-ई॑डँ॒-स्तुतौ [अदादिः])  अमृड्णन् (मृड्-क्र्यादिः-मृ॑डँ॑-क्षोदे-सुखे-च [क्र्यादिः])  अकुण्डयन् / अकुण्डन् (कुन्ड्-चुरादिः-कु॑डिँ॑-अनृतभाषणे-इत्यपरे [चुरादिः])  अताडयन् (तड् [चुरादिः]) 
 
णकारान्त
अपणायन् (पण् [भ्वादिः])  आर्ण्वन् (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ [तनादिः])  अक्षण्वन् (क्षण्-तनादिः-क्ष॑णुँ॒॑-हिंसायाम् [तनादिः])  अक्षेण्वन् (क्षिण्-तनादिः-क्षि॑णुँ॒॑-हिंसायाम्-च [तनादिः]) 
 
तकारान्त
असंस्तन् (सन्स्त्-अदादिः-ष॑स्तिँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  अकृन्तन् (कृत्-रुधादिः-कृ॑तीँ॑-वेष्टने [रुधादिः])  अकीर्तयन् (कॄत् [चुरादिः])  अचेतयन् (चित्-चुरादिः-चि॑तँ॒-सञ्चेतने [चुरादिः])  अपुस्तयन् (पुस्त्-चुरादिः-पु॑स्तँ॑-आदरानादरयोः [चुरादिः]) 
 
थकारान्त
अपर्थयन् (पृथ्-चुरादिः-पृ॑थँ॑-प्रक्षेपे [चुरादिः]) 
 
दकारान्त
और्दन् (ऊर्द्-भ्वादिः-उ॑र्दँ॒-माने-क्रीडायां-च [भ्वादिः])  अक्रन्दन् (क्रन्द् [भ्वादिः])  अक्ष्वेदन् (क्ष्विद्-भ्वादिः-ञिक्ष्वि॑दाँ॑-अव्यक्ते-शब्दे [भ्वादिः])  अमोदन् (मुद् [भ्वादिः])  अमेदन् (मिद् [भ्वादिः])  अवन्दन् (वन्द् [भ्वादिः])  अशीयन् (शद्-भ्वादिः-श॒दॢँ॑-शातने [भ्वादिः])  असीदन् (सद्-भ्वादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [भ्वादिः])  आदन् (अद् [अदादिः])  अरुदन् (रुद् [अदादिः])  अविदुः (विद् [अदादिः])  अमेद्यन् (मिद्-दिवादिः-ञिमि॑दाँ॑-स्नेहने [दिवादिः])  अतुदन् (तुद् [तुदादिः])  अशीयन् (शद्-तुदादिः-श॒दॢँ॑-शातने [तुदादिः])  असीदन् (सद्-तुदादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु [तुदादिः])  अभिन्दन् (भिद् [रुधादिः]) 
 
धकारान्त
अविध्यन् (व्यध्-दिवादिः-व्य॒धँ॑-ताडने [दिवादिः])  आर्ध्नुवन् (ऋध्-स्वादिः-ऋ॑धुँ॑-वृद्धौ [स्वादिः])  ऐन्धन् (इन्ध्-रुधादिः-ञिइ॒न्धीँ॑-दीप्तौ [रुधादिः])  अरुन्धन् (रुध्-रुधादिः-रु॒धिँ॒॑र्-आवरणे [रुधादिः])  अबध्नन् (बन्ध् [क्र्यादिः]) 
 
नकारान्त
अपनायन् (पन्-भ्वादिः-प॑नँ॒-च-व्यवहारे-स्तुतौ-च [भ्वादिः])  अघ्नन् (हन् [अदादिः])  अजज्ञुः (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७ [जुहोत्यादिः])  अदधनुः (धन्-जुहोत्यादिः-ध॑नँ॑-धान्ये [जुहोत्यादिः])  अजायन् (जन् [दिवादिः])  अतन्वन् (तन् [तनादिः]) 
 
पकारान्त
अकल्पन् (कृप् [भ्वादिः])  अगोपायन् (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे [भ्वादिः])  अधूपायन् (धूप्-भ्वादिः-धू॑पँ॑-सन्तापे [भ्वादिः])  अपुष्प्यन् (पुष्प् [दिवादिः])  अकल्पयन् / अकल्पन् (कृप्-चुरादिः-कृपँ॑-अवकल्कने-मिश्रीकरण-इत्येके-चिन्तन-इत्यन्ये [चुरादिः])  अज्ञपयन् (ज्ञप्-चुरादिः-ज्ञ॑पँ॑-ज्ञपँ-ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशामनेषु [चुरादिः]) 
 
फकारान्त
अतृफन् (तृफ्-तुदादिः-तृ॑फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  अतृम्फन् (तृम्फ्-तुदादिः-तृ॑म्फँ॑-तृप्तौ-इत्येके [तुदादिः])  अदृम्फन् (दृम्फ्-तुदादिः-दृ॑म्फँ॑-उत्क्लेशे-इत्येके [तुदादिः]) 
 
भकारान्त
अजम्भन् (जभ्-भ्वादिः-ज॑भीँ॒-गात्रविनामे [भ्वादिः])  अदभ्नुवन् (दम्भ्-स्वादिः-द॑म्भुँ॑-दम्भने-दम्भे [स्वादिः])  अतुभ्नन् (तुभ्-क्र्यादिः-तु॑भँ॑-हिंसायाम् [क्र्यादिः]) 
 
मकारान्त
अक्राम्यन् / अक्रामन् (क्रम् [भ्वादिः])  अगच्छन् (गम् [भ्वादिः])  अभ्राम्यन् / अभ्रमन् (भ्रम् [भ्वादिः])  अयच्छन् (यम् [भ्वादिः])  अक्लाम्यन् / अक्लामन् (क्लम् [दिवादिः])  अशाम्यन् (शम् [दिवादिः])  अचम्नुवन् (चम्-स्वादिः-च॑मुँ॑-भक्षणे-न-मित्-१९५१ [स्वादिः]) 
 
रेफान्त
ऐरन् (ईर्-अदादिः-ई॑रँ॒-गतौ-कम्पने-च [अदादिः])  अतुतुरुः (तुर्-जुहोत्यादिः-तु॑रँ॑-त्वरणे [जुहोत्यादिः])  अचोरयन् (चुर् [चुरादिः])  अपूरयन् / अपूरन् (पूर्-चुरादिः-पू॑रीँ॑-आप्यायने [चुरादिः])  अयन्त्रयन् (यन्त्र् [चुरादिः]) 
 
लकारान्त
अचलन् (चल्-तुदादिः-च॑लँ॑-विलसने [तुदादिः]) 
 
वकारान्त
अकृण्वन् (कृन्व्-भ्वादिः-कृ॑विँ॑-हिंसाकरणयोश्च [भ्वादिः])  अधिन्वन् (धिन्व्-भ्वादिः-धि॑विँ॑-प्रीणनार्थः [भ्वादिः])  अष्ठीवन् (ष्ठिव् [भ्वादिः])  अदीव्यन् (दिव् [दिवादिः])  अष्ठीव्यन् (ष्ठिव्-दिवादिः-ष्ठि॑वुँ॑-निरसने-केचिदिहेमं-न-पठन्ति [दिवादिः])  अखौनन् (खव्-क्र्यादिः-ख॑वँ॑-भूतप्रादुर्भावे-इत्येके [क्र्यादिः]) 
 
शकारान्त
अपश्यन् (दृश् [भ्वादिः])  अदशन् (दंश् [भ्वादिः])  अभ्राश्यन् / अभ्राशन् (भ्राश्-भ्वादिः-टुभ्रा॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  अभ्लाश्यन् / अभ्लाशन् (भ्लाश्-भ्वादिः-टुभ्ला॑शृँ॒-दीप्तौ [भ्वादिः])  ऐशन् (ईश्-अदादिः-ई॑शँ॒-ऐश्वर्ये [अदादिः])  औशन् (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ [अदादिः])  अभ्रश्यन् (भ्रंश् [दिवादिः])  अदाश्नुवन् (दाश्-स्वादिः-दा॑शँ॑-हिंसायाम् [स्वादिः])  अदिशन् (दिश् [तुदादिः]) 
 
षकारान्त
आक्ष्णुवन् / आक्षन् (अक्ष्-भ्वादिः-अ॑क्षूँ॑-व्याप्तौ [भ्वादिः])  अलष्यन् / अलषन् (लष्-भ्वादिः-ल॑षँ॒॑-कान्तौ [भ्वादिः])  अचक्षन् (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि [अदादिः])  अजक्षुः (जक्ष्-अदादिः-ज॑क्षँ॑-भक्ष्यहसनयोः [अदादिः])  अद्विषुः / अद्विषन् (द्विष् [अदादिः])  अदिधिषुः (धिष्-जुहोत्यादिः-धि॑षँ॑-शब्दे [जुहोत्यादिः])  अवेविषुः (विष्-जुहोत्यादिः-वि॒षॢँ॒॑॑-व्याप्तौ [जुहोत्यादिः])  ऐच्छन् (इष् [तुदादिः])  अपिंषन् (पिष् [रुधादिः])  अमुष्णन् (मुष् [क्र्यादिः])  अविष्णन् (विष्-क्र्यादिः-वि॒षँ॑-विप्रयोगे [क्र्यादिः])  अपोषयन् / अपोषन् (पुष्-चुरादिः-पु॑षँ॑-धारणे [चुरादिः]) 
 
सकारान्त
आसन् (अस् [अदादिः])  अचकासुः (चकास्-अदादिः-च॑का॑सृँ॑-दीप्तौ [अदादिः])  अवसन् (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने [अदादिः])  अशासुः (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ [अदादिः])  अससन् (सस्-अदादिः-ष॑सँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  अत्रस्यन् / अत्रसन् (त्रस् [दिवादिः])  अयस्यन् / अयसन् (यस्-दिवादिः-य॑सुँ॑-प्रयत्ने [दिवादिः])  अहिंसन् (हिन्स्-रुधादिः-हि॑सिँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  अग्रासयन् / अग्रसन् (ग्रस्-चुरादिः-ग्र॑सँ॑-ग्रहणे [चुरादिः])  अजासयन् / अजसन् (जस्-चुरादिः-ज॑सुँ॑-ताडने [चुरादिः]) 
 
हकारान्त
अगूहन् (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे [भ्वादिः])  अदुहन् (दुह् [अदादिः])  अदिहन् (दिह्-अदादिः-दि॒हँ॒॑-उपचये [अदादिः])  अलिहन् (लिह् [अदादिः])  अतृंहन् (तृह्-रुधादिः-तृ॑हँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])  अगृह्णन् (ग्रह् [क्र्यादिः])