प्रथम पुरुषः एकवचनम्


 
अभवत् / अभवद् (भू)  अवन्दत् / अवन्दद् (वन्द्)  अमोदत् / अमोदद् (मुद्)  और्दत् / और्दद् (ऊर्द्-भ्वादिः-उ॑र्दँ॒-माने-क्रीडायां-च)  आर्जत् / आर्जद् (ऋज्-भ्वादिः-ऋ॑जँ॒-गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु)  अस्फूर्छत् / अस्फूर्छद् (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फु॑र्छाँ॑-विस्तृतौ)  अस्फोटत् / अस्फोटद् (स्फुट्-भ्वादिः-स्फु॑टिँ॑र्-विशरणे)  अमेदत् / अमेदद् (मिद्)  अक्रन्दत् / अक्रन्दद् (क्रन्द्)  आञ्चत् / आञ्चद् (अञ्च्)  अहरत् / अहरद् (हृ)  अनयत् / अनयद् (नी)  अध्यायत् / अध्यायद् (ध्यै)  अजयत् / अजयद् (जि)  अगात् / अगाद् (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ)  आवत् / आवद् (उ-भ्वादिः-उ॒ङ्-शब्दे)  अतरत् / अतरद् (तॄ)  अक्ष्वेदत् / अक्ष्वेदद् (क्ष्विद्-भ्वादिः-ञिक्ष्वि॑दाँ॑-अव्यक्ते-शब्दे)  अपचत् / अपचद् (पच्)  अवयत् / अवयद् (वे)  आदत् / आदद् (अद्)  अहन् (हन्)  अद्वेट् / अद्वेड् (द्विष्)  अधोक् / अधोग् (दुह्)  अधेक् / अधेग् (दिह्-अदादिः-दि॒हँ॒॑-उपचये)  अलेट् / अलेड् (लिह्)  अचट् / अचड् (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि)  ऐः (ईर्-अदादिः-ई॑रँ॒-गतौ-कम्पने-च)  ऐट् / ऐड् (ईड्-अदादिः-ई॑डँ॒-स्तुतौ)  ऐट् / ऐड् (ईश्-अदादिः-ई॑शँ॒-ऐश्वर्ये)  अवत् / अवद् (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने)  अनिन् (निन्ज्-अदादिः-णि॑जिँ॒-शुद्धौ)  अशिन् (शिन्ज्-अदादिः-शि॑जिँ॒-अव्यक्ते-शब्दे)  अपिन् (पिन्ज्-अदादिः-पि॑जिँ॒-वर्णे-सम्पर्चन-इत्येके-उभयन्नेत्यन्ये-अवयव-इत्यपरे-अव्यक्ते-शब्द-इतीतरे)  अवर्क् / अवर्ग् (वृज्-अदादिः-वृ॑जीँ॒-वर्जने)  अपर्क् / अपर्ग् (पृच्-अदादिः-पृ॑चीँ॒-सम्पर्चने-सम्पर्के)  असूत् / असूद् (सू)  अशेत् / अशेद् (शी)  अयौत् / अयौद् (यु-अदादिः-यु॑-मिश्रेणेऽभिश्रणे-च)  अरवीत् / अरवीद् / अरौत् / अरौद् (रु-अदादिः-रु॑-शब्दे)  और्णोत् / और्णोद् (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने)  अस्तवीत् / अस्तवीद् / अस्तौत् / अस्तौद् (स्तु)  अब्रवीत् / अब्रवीद् (ब्रू)  ऐत् / ऐद् (इ-अदादिः-इ॒ण्-गतौ)  अवेत् / अवेद् (वी-अदादिः-वी॒-गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु)  अवात् / अवाद् (वा)  अवक् / अवग् (वच्)  अवेत् / अवेद् (विद्)  आसीत् / आसीद् (अस्)  अमार्ट् / अमार्ड् (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  अरोदत् / अरोदद् / अरोदीत् / अरोदीद् (रुद्)  अजक्षत् / अजक्षद् / अजक्षीत् / अजक्षीद् (जक्ष्-अदादिः-ज॑क्षँ॑-भक्ष्यहसनयोः)  अदरिद्रात् / अदरिद्राद् (दरिद्रा)  अचकात् / अचकाद् (चकास्-अदादिः-च॑का॑सृँ॑-दीप्तौ)  अशात् / अशाद् (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ)  अदीधीत् / अदीधीद् (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः)  असत् / असद् (सस्-अदादिः-ष॑सँ॑-स्वप्ने)  असन् (सन्स्त्-अदादिः-ष॑स्तिँ॑-स्वप्ने)  अवट् / अवड् (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ)  अह्नौत् / अह्नौद् (ह्नु)  अजुहोत् / अजुहोद् (हु)  अबिभेत् / अबिभेद् (भी)  अजिह्रेत् / अजिह्रेद् (ह्री)  अपिपः (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः)  अबिभः (भृ-जुहोत्यादिः-डुभृ॒ञ्-धारणपोषणयोः)  अजिहात् / अजिहाद् (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ)  अददात् / अददाद् (दा)  अदधात् / अदधाद् (धा)  अनेनेक् / अनेनेग् (निज्-जुहोत्यादिः-णि॒जिँ॒॑र्-शौचपोषणयोः)  अवेवेट् / अवेवेड् (विष्-जुहोत्यादिः-वि॒षॢँ॒॑॑-व्याप्तौ)  ऐयः (ऋ-जुहोत्यादिः-ऋ॒-गतौ)  अचिकेत् / अचिकेद् (कि-जुहोत्यादिः-कि॒-ज्ञाने)  अतुतोः (तुर्-जुहोत्यादिः-तु॑रँ॑-त्वरणे)  अदिधेट् / अदिधेड् (धिष्-जुहोत्यादिः-धि॑षँ॑-शब्दे)  अदधन् (धन्-जुहोत्यादिः-ध॑नँ॑-धान्ये)  अजजन् (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७)  अजिगात् / अजिगाद् (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ)  अदीव्यत् / अदीव्यद् (दिव्)  अपुष्प्यत् / अपुष्प्यद् (पुष्प्)  अजीर्यत् / अजीर्यद् (जॄ)  अश्यत् / अश्यद् (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे)  अजायत् / अजायद् (जन्)  अरज्यत् / अरज्यद् (रञ्ज्-दिवादिः-र॒ञ्जँ॒॑-रागे-मित्-१९४०)  अयस्यत् / अयस्यद् / अयसत् / अयसद् (यस्-दिवादिः-य॑सुँ॑-प्रयत्ने)  अभ्रश्यत् / अभ्रश्यद् (भ्रंश्)  अमेद्यत् / अमेद्यद् (मिद्-दिवादिः-ञिमि॑दाँ॑-स्नेहने)  असुनोत् / असुनोद् (सु-स्वादिः-षु॒ञ्-अभिषवे)  अदभ्नोत् / अदभ्नोद् (दम्भ्-स्वादिः-द॑म्भुँ॑-दम्भने-दम्भे)  अतुदत् / अतुदद् (तुद्)  अदिशत् / अदिशद् (दिश्)  अलज्जत् / अलज्जद् (लस्ज्-तुदादिः-ओँ॑ल॑स्जीँ॒-व्रीडायाम्-व्रीडे)  अविचत् / अविचद् (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे)  अतृफत् / अतृफद् (तृफ्-तुदादिः-तृ॑फँ॑-तृप्तौ-इत्येके)  अतृम्फत् / अतृम्फद् (तृम्फ्-तुदादिः-तृ॑म्फँ॑-तृप्तौ-इत्येके)  अचलत् / अचलद् (चल्-तुदादिः-च॑लँ॑-विलसने)  अगुवत् / अगुवद् (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे)  अप्रियत् / अप्रियद् (पृ-तुदादिः-पृ॒ङ्-व्यायामे)  अरियत् / अरियद् (रि-तुदादिः-रि॒-गतौ)  अकिरत् / अकिरद् (कॄ)  अमुञ्चत् / अमुञ्चद् (मुच्)  अरुणत् / अरुणद् (रुध्-रुधादिः-रु॒धिँ॒॑र्-आवरणे)  अभिनत् / अभिनद् (भिद्)  अविनक् / अविनग् (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  अयुनक् / अयुनग् (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे)  अकृणत् / अकृणद् (कृत्-रुधादिः-कृ॑तीँ॑-वेष्टने)  ऐनत् / ऐनद् (इन्ध्-रुधादिः-ञिइ॒न्धीँ॑-दीप्तौ)  अपिनट् / अपिनड् (पिष्)  अभनक् / अभनग् (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने)  अतृणेट् / अतृणेड् (तृह्-रुधादिः-तृ॑हँ॑-हिंसायाम्)  अहिनत् / अहिनद् (हिन्स्-रुधादिः-हि॑सिँ॑-हिंसायाम्)  अतनोत् / अतनोद् (तन्)  आर्णोत् / आर्णोद् (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ)  अकरोत् / अकरोद् (कृ)  अक्रीणात् / अक्रीणाद् (क्री)  अलुनात् / अलुनाद् (लू)  अगृणात् / अगृणाद् (गॄ-क्र्यादिः-गॄ॑-शब्दे)  अप्लिनात् / अप्लिनाद् (प्ली-क्र्यादिः-प्ली॒-गतौ)  अबध्नात् / अबध्नाद् (बन्ध्)  अवृणात् / अवृणाद् (वृ-क्र्यादिः-वृ॑ङ्-सम्भक्तौ)  अचोरयत् / अचोरयद् (चुर्)  अयन्त्रयत् / अयन्त्रयद् (यन्त्र्)  अपारयत् / अपारयद् (पॄ)  अपर्थयत् / अपर्थयद् (पृथ्-चुरादिः-पृ॑थँ॑-प्रक्षेपे)  अताडयत् / अताडयद् (तड्)  अकुण्डयत् / अकुण्डयद् / अकुण्डत् / अकुण्डद् (कुन्ड्-चुरादिः-कु॑डिँ॑-अनृतभाषणे-इत्यपरे)  अपुस्तयत् / अपुस्तयद् (पुस्त्-चुरादिः-पु॑स्तँ॑-आदरानादरयोः)  अज्ञपयत् / अज्ञपयद् (ज्ञप्-चुरादिः-ज्ञ॑पँ॑-ज्ञपँ-ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशामनेषु)  अचययत् / अचययद् (चि-चुरादिः-चि॑ञ्-चयने)  अघारयत् / अघारयद् (घृ-चुरादिः-घृ॑-प्रस्रवणे-स्रावण-इत्येके)  अचेतयत् / अचेतयद् (चित्-चुरादिः-चि॑तँ॒-सञ्चेतने)  अयावयत् / अयावयद् (यु-चुरादिः-यु॑-जुगुप्सायाम्)  अजासयत् / अजासयद् / अजसत् / अजसद् (जस्-चुरादिः-ज॑सुँ॑-ताडने)  अज्ञापयत् / अज्ञापयद् (ज्ञा-चुरादिः-ज्ञा॑-नियोगे)  अभावयत् / अभावयद् / अभवत् / अभवद् (भू-चुरादिः-भू॑-प्राप्तौ)  अग्रासयत् / अग्रासयद् / अग्रसत् / अग्रसद् (ग्रस्-चुरादिः-ग्र॑सँ॑-ग्रहणे)  अपोषयत् / अपोषयद् / अपोषत् / अपोषद् (पुष्-चुरादिः-पु॑षँ॑-धारणे)  अचाययत् / अचाययद् / अचयत् / अचयद् (चि-चुरादिः-चि॑-भाषार्थः-च)  अपूरयत् / अपूरयद् / अपूरत् / अपूरद् (पूर्-चुरादिः-पू॑रीँ॑-आप्यायने)  अयोजयत् / अयोजयद् / अयोजत् / अयोजद् (युज्-चुरादिः-यु॑जँ॑-संयमने)  अपतयत् / अपतयद् / अपतत् / अपतद् (पत-चुरादिः-प॑त॑-देवशब्दे-गतौ-वा-वादन्त-इत्येके)  अगर्वयत् / अगर्वयद् / अगर्वत् / अगर्वद् (गर्व-चुरादिः-ग॑र्व॒-माने)  असूत्रयत् / असूत्रयद् (सूत्र)