तिङ् प्रत्ययाः - कर्तरि प्रयोगः आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम् मध्यम पुरुषः बहुवचनम्


 
आकारान्त
दासीध्वम् (दा [जुहोत्यादिः-अनिट्]) 
 
इकारान्त
मासीध्वम् (मि-स्वादिः-डुमि॒ञ्-प्रक्षेपने [स्वादिः-अनिट्])  श्रयिषीध्वम् / श्रयिषीढ्वम् (श्रि [भ्वादिः-सेट्]) 
 
ईकारान्त
क्रेषीढ्वम् (क्री [क्र्यादिः-अनिट्])  दासीध्वम् (दी-दिवादिः-दी॑ङ्-क्षये [दिवादिः-अनिट्])  नेषीढ्वम् (नी [भ्वादिः-अनिट्])  मासीध्वम् (मी-क्र्यादिः-मी॒ञ्-हिंसायाम्-बन्धने-माने [क्र्यादिः-अनिट्])  लासीध्वम् / लेषीढ्वम् (ली [दिवादिः-अनिट्])  शयिषीध्वम् / शयिषीढ्वम् (शी [अदादिः-सेट्]) 
 
उकारान्त
ऊर्णविषीध्वम् / ऊर्णुविषीध्वम् / ऊर्णुविषीढ्वम् / ऊर्णविषीढ्वम् (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने [अदादिः-सेट्])  कुषीढ्वम् (कु-तुदादिः-कु॑ङ्-शब्दे [तुदादिः-अनिट्]) 
 
ऊकारान्त
वक्षीध्वम् (ब्रू [अदादिः-सेट्])  सविषीध्वम् / सोषीढ्वम् / सविषीढ्वम् (सू [अदादिः-सेट्]) 
 
ऋकारान्त
कृषीढ्वम् (कृ [तनादिः-अनिट्])  वरिषीध्वम् / वृषीढ्वम् / वरिषीढ्वम् (वृ [स्वादिः-सेट्])  स्तरिषीध्वम् / स्तृषीढ्वम् / स्तरिषीढ्वम् (स्तृ-स्वादिः-स्तृ॒ञ्-आच्छादने [स्वादिः-अनिट्]) 
 
ॠकारान्त
स्तरिषीध्वम् / स्तीर्षीढ्वम् / स्तरिषीढ्वम् (स्तॄ-क्र्यादिः-स्तॄ॑ञ्-आच्छादने [क्र्यादिः-सेट्]) 
 
एकारान्त
वासीध्वम् (वे [भ्वादिः-अनिट्])  व्यासीध्वम् / व्येषीढ्वम् (व्ये-भ्वादिः-व्ये॒ञ्-संवरणे [भ्वादिः-अनिट्])  ह्वासीध्वम् / ह्वेषीढ्वम् (ह्वे [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
इदुपधा
त्विक्षीध्वम् (त्विष्-भ्वादिः-त्वि॒षँ॒॑-दीप्तौ [भ्वादिः-अनिट्])  दिक्षीध्वम् (दिश् [तुदादिः-अनिट्])  मेदिषीध्वम् (मिद् [भ्वादिः-सेट्])  मेदिषीध्वम् (मिद्-भ्वादिः-मि॑दृँ॒॑-मेधाहिंसनयोः [भ्वादिः-सेट्])  रिक्षीध्वम् (रिच्-रुधादिः-रि॒चिँ॒॑र्-विरेचने [रुधादिः-अनिट्])  लिप्सीध्वम् (लिप्-तुदादिः-लि॒पँ॒॑-उपदेहे [तुदादिः-अनिट्])  विक्षीध्वम् (विज्-जुहोत्यादिः-वि॒जिँ॒॑र्-पृथग्भावे [जुहोत्यादिः-अनिट्])  विजिषीध्वम् (विज्-तुदादिः-ओँ॑वि॑जीँ॒-भयचलनयोः [तुदादिः-सेट्]) 
 
उदुपधा
गूहिषीध्वम् / घुक्षीध्वम् / गूहिषीढ्वम् (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे [भ्वादिः-अनिट्])  गुरिषीध्वम् / गुरिषीढ्वम् (गुर्-तुदादिः-गु॑रीँ॒-उद्यमने [तुदादिः-सेट्])  चोरयिषीध्वम् / चोरयिषीढ्वम् (चुर् [चुरादिः-सेट्])  धुक्षीध्वम् (दुह् [अदादिः-अनिट्])  भुत्सीध्वम् (बुध् [दिवादिः-अनिट्])  मोदिषीध्वम् (मुद् [भ्वादिः-सेट्])  युत्सीध्वम् (युध् [दिवादिः-अनिट्]) 
 
ऋदुपधा
कल्पिषीध्वम् / कॢप्सीध्वम् (कृप् [भ्वादिः-वेट्])  वर्तिषीध्वम् (वृत् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
चकारान्त
पक्षीध्वम् (पच् [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
जकारान्त
भर्क्षीध्वम् / भ्रक्षीध्वम् (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्र॒स्जँ॒॑-पाके [तुदादिः-अनिट्])  यक्षीध्वम् (यज् [भ्वादिः-अनिट्])  रङ्क्षीध्वम् (रञ्ज् [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
दकारान्त
पत्सीध्वम् (पद्-दिवादिः-प॒दँ॒-गतौ [दिवादिः-अनिट्])  वन्दिषीध्वम् (वन्द् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
धकारान्त
एधिषीध्वम् (एध् [भ्वादिः-सेट्])  बाधिषीध्वम् (बाध् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
नकारान्त
खनिषीध्वम् (खन् [भ्वादिः-सेट्])  मंसीध्वम् (मन्-दिवादिः-म॒नँ॒-ज्ञाने [दिवादिः-अनिट्])  सनिषीध्वम् (सन्-तनादिः-ष॑नुँ॒॑-दाने [तनादिः-सेट्]) 
 
बकारान्त
क्लीबिषीध्वम् (क्लीब्-भ्वादिः-क्ली॑बृँ॒-अधार्ष्ठ्ये [भ्वादिः-सेट्]) 
 
भकारान्त
लप्सीध्वम् (लभ् [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
मकारान्त
रंसीध्वम् (रम् [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
यकारान्त
पूयिषीध्वम् / पूयिषीढ्वम् (पूय्-भ्वादिः-पू॑यीँ॒-विशरणे-दुर्गन्धे-च [भ्वादिः-सेट्]) 
 
हकारान्त
ग्रहीषीध्वम् / ग्रहीषीढ्वम् (ग्रह् [क्र्यादिः-सेट्])  वक्षीध्वम् (वह् [भ्वादिः-अनिट्])