तिङ् प्रत्ययाः - कर्तरि प्रयोगः आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम् उत्तम पुरुषः बहुवचनम्


 
आकारान्त
देषीमहि (दा [जुहोत्यादिः-अनिट्]) 
 
इकारान्त
मिषीमहि (मि-स्वादिः-डुमि॒ञ्-प्रक्षेपने [स्वादिः-अनिट्])  श्रियिषीमहि (श्रि [भ्वादिः-सेट्]) 
 
ईकारान्त
क्रीषीमहि (क्री [क्र्यादिः-अनिट्])  दीषीमहि (दी-दिवादिः-दी॑ङ्-क्षये [दिवादिः-अनिट्])  नीषीमहि (नी [भ्वादिः-अनिट्])  मीषीमहि (मी-क्र्यादिः-मी॒ञ्-हिंसायाम्-बन्धने-माने [क्र्यादिः-अनिट्])  लीषीमहि (ली [दिवादिः-अनिट्])  शियिषीमहि (शी [अदादिः-सेट्]) 
 
उकारान्त
ऊर्णुविषीमहि (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने [अदादिः-सेट्])  कुषीमहि (कु-तुदादिः-कु॑ङ्-शब्दे [तुदादिः-अनिट्]) 
 
ऊकारान्त
वक्षीमहि (ब्रू [अदादिः-सेट्])  सुविषीमहि / सूषीमहि (सू [अदादिः-सेट्]) 
 
ऋकारान्त
कृषीमहि (कृ [तनादिः-अनिट्])  व्रिषीमहि / वृषीमहि (वृ [स्वादिः-सेट्])  स्त्रिषीमहि / स्तृषीमहि (स्तृ-स्वादिः-स्तृ॒ञ्-आच्छादने [स्वादिः-अनिट्]) 
 
ॠकारान्त
स्तिरिषीमहि / स्तीर्षीमहि (स्तॄ-क्र्यादिः-स्तॄ॑ञ्-आच्छादने [क्र्यादिः-सेट्]) 
 
एकारान्त
उषीमहि (वे [भ्वादिः-अनिट्])  व्यासीमहि / व्येषीमहि (व्ये-भ्वादिः-व्ये॒ञ्-संवरणे [भ्वादिः-अनिट्])  ह्वासीमहि / ह्वेषीमहि (ह्वे [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
इदुपधा
त्विक्षीमहि (त्विष्-भ्वादिः-त्वि॒षँ॒॑-दीप्तौ [भ्वादिः-अनिट्])  दिक्षीमहि (दिश् [तुदादिः-अनिट्])  मिदिषीमहि (मिद् [भ्वादिः-सेट्])  मिदिषीमहि (मिद्-भ्वादिः-मि॑दृँ॒॑-मेधाहिंसनयोः [भ्वादिः-सेट्])  रिक्षीमहि (रिच्-रुधादिः-रि॒चिँ॒॑र्-विरेचने [रुधादिः-अनिट्])  लिप्सीमहि (लिप्-तुदादिः-लि॒पँ॒॑-उपदेहे [तुदादिः-अनिट्])  विक्षीमहि (विज्-जुहोत्यादिः-वि॒जिँ॒॑र्-पृथग्भावे [जुहोत्यादिः-अनिट्])  विजिषीमहि (विज्-तुदादिः-ओँ॑वि॑जीँ॒-भयचलनयोः [तुदादिः-सेट्]) 
 
उदुपधा
गुहिषीमहि / घुक्षीमहि (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे [भ्वादिः-अनिट्])  गुरिषीमहि (गुर्-तुदादिः-गु॑रीँ॒-उद्यमने [तुदादिः-सेट्])  चोर्यिषीमहि (चुर् [चुरादिः-सेट्])  धुक्षीमहि (दुह् [अदादिः-अनिट्])  भुत्सीमहि (बुध् [दिवादिः-अनिट्])  मुदिषीमहि (मुद् [भ्वादिः-सेट्])  युत्सीमहि (युध् [दिवादिः-अनिट्]) 
 
ऋदुपधा
कॢपिषीमहि / कॢप्सीमहि (कृप् [भ्वादिः-वेट्])  वृतिषीमहि (वृत् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
चकारान्त
पक्षीमहि (पच् [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
जकारान्त
भृक्षीमहि (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्र॒स्जँ॒॑-पाके [तुदादिः-अनिट्])  यक्षीमहि (यज् [भ्वादिः-अनिट्])  रक्षीमहि (रञ्ज् [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
दकारान्त
पत्सीमहि (पद्-दिवादिः-प॒दँ॒-गतौ [दिवादिः-अनिट्])  वन्दिषीमहि (वन्द् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
धकारान्त
एधिषीमहि (एध् [भ्वादिः-सेट्])  बाधिषीमहि (बाध् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
नकारान्त
खनिषीमहि (खन् [भ्वादिः-सेट्])  मसीमहि (मन्-दिवादिः-म॒नँ॒-ज्ञाने [दिवादिः-अनिट्])  सनिषीमहि (सन्-तनादिः-ष॑नुँ॒॑-दाने [तनादिः-सेट्]) 
 
बकारान्त
क्लीबिषीमहि (क्लीब्-भ्वादिः-क्ली॑बृँ॒-अधार्ष्ठ्ये [भ्वादिः-सेट्]) 
 
भकारान्त
लप्सीमहि (लभ् [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
मकारान्त
रसीमहि (रम् [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
यकारान्त
पूयिषीमहि (पूय्-भ्वादिः-पू॑यीँ॒-विशरणे-दुर्गन्धे-च [भ्वादिः-सेट्]) 
 
हकारान्त
गृहीषीमहि (ग्रह् [क्र्यादिः-सेट्])  वक्षीमहि (वह् [भ्वादिः-अनिट्])