कृत् प्रत्ययाः - शतृँ (स्त्री)


 
आकारान्त
दरिद्रती (दरिद्रा [अदादिः])  वान्ती / वाती (वा [अदादिः])  जिगती (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ [जुहोत्यादिः])  ददती (दा [जुहोत्यादिः])  दधती (धा [जुहोत्यादिः])  जहती (हा [जुहोत्यादिः]) 
 
इकारान्त
यती (इ-अदादिः-इ॒ण्-गतौ [अदादिः])  अधियती (इ-अदादिः-इ॒क्-स्मरणे-अयमप्यधिपूर्वः [अदादिः])  चिक्यती (कि-जुहोत्यादिः-कि॒-ज्ञाने [जुहोत्यादिः]) 
 
ईकारान्त
वियती (वी-अदादिः-वी॒-गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु [अदादिः])  बिभ्यती (भी [जुहोत्यादिः])  जिह्रियती (ह्री [जुहोत्यादिः])  क्रीणती (क्री [क्र्यादिः]) 
 
उकारान्त
ऊर्णुवती (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने [अदादिः])  युवती (यु-अदादिः-यु॑-मिश्रेणेऽभिश्रणे-च [अदादिः])  रुवती (रु-अदादिः-रु॑-शब्दे [अदादिः])  जुह्वती (हु [जुहोत्यादिः])  सुन्वती (सु-स्वादिः-षु॒ञ्-अभिषवे [स्वादिः])  गुवन्ती / गुवती (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे [तुदादिः]) 
 
ऊकारान्त
ब्रुवती (ब्रू [अदादिः]) 
 
ऋकारान्त
जाग्रती (जागृ [अदादिः])  इय्रती (ऋ-जुहोत्यादिः-ऋ॒-गतौ [जुहोत्यादिः])  बिभ्रती (भृ-जुहोत्यादिः-डुभृ॒ञ्-धारणपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  कुर्वती (कृ [तनादिः]) 
 
ॠकारान्त
पिपुरती (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः [जुहोत्यादिः]) 
 
चकारान्त
पचन्ती (पच् [भ्वादिः])  रिञ्चती (रिच्-रुधादिः-रि॒चिँ॒॑र्-विरेचने [रुधादिः])  विञ्चती (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे [रुधादिः]) 
 
जकारान्त
मार्जती / मृजती (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ [अदादिः])  नेनिजती (निज्-जुहोत्यादिः-णि॒जिँ॒॑र्-शौचपोषणयोः [जुहोत्यादिः])  भञ्जती (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने [रुधादिः])  युञ्जती (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे [रुधादिः]) 
 
तकारान्त
संस्तती (सन्स्त्-अदादिः-ष॑स्तिँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  कृन्तती (कृत्-रुधादिः-कृ॑तीँ॑-वेष्टने [रुधादिः]) 
 
दकारान्त
अदती (अद् [अदादिः])  रुदती (रुद् [अदादिः])  विदती (विद् [अदादिः])  तुदन्ती / तुदती (तुद् [तुदादिः])  भिन्दती (भिद् [रुधादिः]) 
 
धकारान्त
रुन्धती (रुध्-रुधादिः-रु॒धिँ॒॑र्-आवरणे [रुधादिः]) 
 
नकारान्त
घ्नती (हन् [अदादिः])  जज्ञती (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७ [जुहोत्यादिः])  दधनती (धन्-जुहोत्यादिः-ध॑नँ॑-धान्ये [जुहोत्यादिः])  तन्वती (तन् [तनादिः]) 
 
रेफान्त
तुतुरती (तुर्-जुहोत्यादिः-तु॑रँ॑-त्वरणे [जुहोत्यादिः])  चोरयन्ती (चुर् [चुरादिः]) 
 
वकारान्त
दीव्यन्ती (दिव् [दिवादिः])  खौनती (खव्-क्र्यादिः-ख॑वँ॑-भूतप्रादुर्भावे-इत्येके [क्र्यादिः]) 
 
शकारान्त
उशती (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ [अदादिः]) 
 
षकारान्त
जक्षती (जक्ष्-अदादिः-ज॑क्षँ॑-भक्ष्यहसनयोः [अदादिः])  द्विषती (द्विष् [अदादिः])  वेविषती (विष्-जुहोत्यादिः-वि॒षॢँ॒॑॑-व्याप्तौ [जुहोत्यादिः])  पिंषती (पिष् [रुधादिः]) 
 
सकारान्त
सती (अस् [अदादिः])  चकासती (चकास्-अदादिः-च॑का॑सृँ॑-दीप्तौ [अदादिः])  शासती (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ [अदादिः])  ससती (सस्-अदादिः-ष॑सँ॑-स्वप्ने [अदादिः])  बप्सती (भस्-जुहोत्यादिः-भ॑सँ॑-भर्त्सनदीप्त्योः [जुहोत्यादिः]) 
 
हकारान्त
दुहती (दुह् [अदादिः])  लिहती (लिह् [अदादिः])  तृंहती (तृह्-रुधादिः-तृ॑हँ॑-हिंसायाम् [रुधादिः])