शतृँ (पुं)


 
पचन् (पच्)  वियन् (वी-अदादिः-वी॒-गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु)  युवन् (यु-अदादिः-यु॑-मिश्रेणेऽभिश्रणे-च)  ऊर्णुवन् (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने)  रुवन् (रु-अदादिः-रु॑-शब्दे)  जाग्रत् / जाग्रद् (जागृ)  रुदन् (रुद्)  जक्षत् / जक्षद् (जक्ष्-अदादिः-ज॑क्षँ॑-भक्ष्यहसनयोः)  चकासत् / चकासद् (चकास्-अदादिः-च॑का॑सृँ॑-दीप्तौ)  शासत् / शासद् (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ)  वान् (वा)  दरिद्रत् / दरिद्रद् (दरिद्रा)  यन् (इ-अदादिः-इ॒ण्-गतौ)  अधियन् (इ-अदादिः-इ॒क्-स्मरणे-अयमप्यधिपूर्वः)  ब्रुवन् (ब्रू)  संस्तन् (सन्स्त्-अदादिः-ष॑स्तिँ॑-स्वप्ने)  सन् (अस्)  लिहन् (लिह्)  दुहन् (दुह्)  मार्जन् / मृजन् (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  अदन् (अद्)  विदन् (विद्)  घ्नन् (हन्)  उशन् (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ)  द्विषन् (द्विष्)  ससन् (सस्-अदादिः-ष॑सँ॑-स्वप्ने)  जिगत् / जिगद् (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ)  जहत् / जहद् (हा)  ददत् / ददद् (दा)  दधत् / दधद् (धा)  चिक्यत् / चिक्यद् (कि-जुहोत्यादिः-कि॒-ज्ञाने)  जिह्रियत् / जिह्रियद् (ह्री)  बिभ्यत् / बिभ्यद् (भी)  जुह्वत् / जुह्वद् (हु)  बिभ्रत् / बिभ्रद् (भृ-जुहोत्यादिः-डुभृ॒ञ्-धारणपोषणयोः)  इय्रत् / इय्रद् (ऋ-जुहोत्यादिः-ऋ॒-गतौ)  पिपुरत् / पिपुरद् (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः)  नेनिजत् / नेनिजद् (निज्-जुहोत्यादिः-णि॒जिँ॒॑र्-शौचपोषणयोः)  वेविषत् / वेविषद् (विष्-जुहोत्यादिः-वि॒षॢँ॒॑॑-व्याप्तौ)  दधनत् / दधनद् (धन्-जुहोत्यादिः-ध॑नँ॑-धान्ये)  जज्ञत् / जज्ञद् (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७)  तुतुरत् / तुतुरद् (तुर्-जुहोत्यादिः-तु॑रँ॑-त्वरणे)  बप्सत् / बप्सद् (भस्-जुहोत्यादिः-भ॑सँ॑-भर्त्सनदीप्त्योः)  दीव्यन् (दिव्)  सुन्वन् (सु-स्वादिः-षु॒ञ्-अभिषवे)  गुवन् (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे)  तुदन् (तुद्)  भञ्जन् (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने)  विञ्चन् (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  रिञ्चन् (रिच्-रुधादिः-रि॒चिँ॒॑र्-विरेचने)  रुन्धन् (रुध्-रुधादिः-रु॒धिँ॒॑र्-आवरणे)  युञ्जन् (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे)  कृन्तन् (कृत्-रुधादिः-कृ॑तीँ॑-वेष्टने)  भिन्दन् (भिद्)  पिंषन् (पिष्)  तृंहन् (तृह्-रुधादिः-तृ॑हँ॑-हिंसायाम्)  तन्वन् (तन्)  कुर्वन् (कृ)  क्रीणन् (क्री)  खौनन् (खव्-क्र्यादिः-ख॑वँ॑-भूतप्रादुर्भावे-इत्येके)  चोरयन् (चुर्)