ल्युट् (नपुं)


 
दशनम् (दंश्)  वयनम् / अजनम् (अज्-भ्वादिः-अ॑जँ॑-गतिक्षपनयोः)  दरिद्राणम् (दरिद्रा)  दानम् (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने)  चयनम् (चि)  चयनम् (चि-चुरादिः-चि॑ञ्-चयने)  क्रयणम् (क्री)  कुवनम् (कु-तुदादिः-कु॑ङ्-शब्दे)  प्लवनम् (प्लु)  वचनम् (ब्रू)  नुवनम् (नू-तुदादिः-णू॑-स्तुतौ)  भवनम् (भू)  करणम् (कृ)  गलनम् / गरणम् (गॄ)  तरणम् (तॄ)  करणम् (कॄ)  ह्वानम् (ह्वे)  ध्यानम् (ध्यै)  विचनम् (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे)  भवनम् (अस्)  पठनम् (पठ्)  गमनम् (गम्)  लालनम् (लल्)  डिपनम् (डिप्-तुदादिः-डि॑पँ॑-क्षेपे)  लेखनम् (लिख्)  कुटनम् (कुट्-तुदादिः-कु॑टँ॑-कौटिल्ये)  गूहनम् (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे)  दोहनम् (दुह्)  मार्जनम् (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  कृडनम् (कृड्-तुदादिः-कृ॑डँ॑-घनत्वे)  कल्पनम् (कृप्)  नर्तनम् (नृत्)  ख्यानम् / क्शानम् (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि)  भर्जनम् / भ्रज्जनम् (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्र॒स्जँ॒॑-पाके)  मानम् (मी-क्र्यादिः-मी॒ञ्-हिंसायाम्-बन्धने-माने)  मानम् (मि-स्वादिः-डुमि॒ञ्-प्रक्षेपने)  दानम् (दी-दिवादिः-दी॑ङ्-क्षये)  लानम् / लयनम् (ली)  ईक्षणम् (ईक्ष्)  चोरणम् (चुर्)