तव्य (पुं)


 
दरिद्रितव्यः (दरिद्रा)  दातव्यः (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने)  श्रयितव्यः (श्रि)  श्वयितव्यः (श्वि-भ्वादिः-टुओँश्वि॑-गतिवृद्ध्योः)  जेतव्यः (जि)  दीधितव्यः (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः)  वेवितव्यः (वेवी-अदादिः-वे॑वी॑ङ्-वेतिना-तुल्ये)  शयितव्यः (शी)  क्रेतव्यः (क्री)  नवितव्यः (नु)  होतव्यः (हु)  धवितव्यः / धोतव्यः (धू-स्वादिः-धू॑ञ्-कम्पने-इत्येके)  पवितव्यः (पू)  वरितव्यः / वरीतव्यः (वृ)  स्वरितव्यः / स्वर्तव्यः (स्वृ-भ्वादिः-स्वृ॒-शब्दोपतापयोः)  कर्तव्यः (कृ)  तरितव्यः / तरीतव्यः (तॄ)  ह्वातव्यः (ह्वे)  ध्यातव्यः (ध्यै)  सातव्यः (सो-दिवादिः-षो॒-अन्तकर्मणि)  शक्तव्यः (शक्)  तञ्चितव्यः / तङ्क्तव्यः (तञ्च्-रुधादिः-त॑ञ्चूँ॑-सङ्कोचने)  व्रश्चितव्यः / व्रष्टव्यः (व्रश्च्)  वक्तव्यः (वच्)  वेक्तव्यः (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  प्रष्टव्यः (प्रछ्)  मङ्क्तव्यः (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ)  स्रष्टव्यः (सृज्)  भर्ष्टव्यः / भ्रष्टव्यः (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्र॒स्जँ॒॑-पाके)  यष्टव्यः (यज्)  अञ्जितव्यः / अङ्क्तव्यः (अञ्ज्-रुधादिः-अ॑ञ्जूँ॑-व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु-व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु)  मार्जितव्यः / मार्ष्टव्यः (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  विजितव्यः (विज्-तुदादिः-ओँ॑वि॑जीँ॒-भयचलनयोः)  भक्तव्यः (भज्)  वेक्तव्यः (विज्-जुहोत्यादिः-वि॒जिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  योक्तव्यः (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे)  भङ्क्तव्यः (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने)  अत्तव्यः (अद्)  खेत्तव्यः (खिद्-दिवादिः-खि॒दँ॒-दैन्ये)  तोत्तव्यः (तुद्)  स्कन्तव्यः / स्कन्त्तव्यः (स्कन्द्-भ्वादिः-स्क॒न्दिँ॑र्-गतिशोषणयोः)  क्लेदितव्यः / क्लेत्तव्यः (क्लिद्)  स्यन्दितव्यः / स्यन्तव्यः / स्यन्त्तव्यः (स्यन्द्-भ्वादिः-स्य॑न्दूँ॒-प्रस्रवणे)  सेद्धव्यः (सिध्)  योद्धव्यः (युध्)  बन्धव्यः / बन्द्धव्यः (बन्ध्)  सेधितव्यः / सेद्धव्यः (सिध्-भ्वादिः-षि॑धूँ॑-शास्त्रे-माङ्गल्ये-च)  रधितव्यः / रद्धव्यः (रध्-दिवादिः-र॒धँ॑-हिंसासंराद्ध्योः)  हन्तव्यः (हन्)  सर्प्तव्यः / स्रप्तव्यः (सृप्)  त्रपितव्यः / त्रप्तव्यः (त्रप्)  तर्पितव्यः / तर्प्तव्यः / त्रप्तव्यः (तृप्)  दर्पितव्यः / दर्प्तव्यः / द्रप्तव्यः (दृप्)  गोपायितव्यः / गोपितव्यः / गोप्तव्यः (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे)  कल्पितव्यः / कल्प्तव्यः (कृप्)  स्वप्तव्यः (स्वप्)  लेप्तव्यः (लिप्-तुदादिः-लि॒पँ॒॑-उपदेहे)  लोप्तव्यः (लुप्-तुदादिः-लु॒पॢँ॒॑॑-छेदने)  आप्तव्यः (आप्)  लब्धव्यः (लभ्)  गन्तव्यः (गम्)  क्षमितव्यः / क्षन्तव्यः (क्षम्-भ्वादिः-क्ष॑मूँ॒ष्-सहने)  क्रोष्टव्यः (क्रुश्)  दंष्टव्यः (दंश्)  द्रष्टव्यः (दृश्)  स्पर्ष्टव्यः / स्प्रष्टव्यः (स्पृश्)  मर्ष्टव्यः / म्रष्टव्यः (मृश्-तुदादिः-मृ॒शँ॑-आमर्शणे)  क्लेशितव्यः / क्लेष्टव्यः (क्लिश्-क्र्यादिः-क्लि॑शूँ॑-विबाधने)  नशितव्यः / नंष्टव्यः (नश्)  कर्ष्टव्यः / क्रष्टव्यः (कृष्)  कर्ष्टव्यः / क्रष्टव्यः (कृष्-तुदादिः-कृ॒षँ॒॑-विलेखने)  एषितव्यः / एष्टव्यः (इष्)  अक्षितव्यः / अष्टव्यः (अक्ष्-भ्वादिः-अ॑क्षूँ॑-व्याप्तौ)  द्वेष्टव्यः (द्विष्)  घस्तव्यः (घस्-भ्वादिः-घ॑सॢँ॑-अदने)  नद्धव्यः (नह्-दिवादिः-ण॒हँ॒॑-बन्धने)  दोग्धव्यः (दुह्)  द्रोहितव्यः / द्रोग्धव्यः / द्रोढव्यः (द्रुह्)  वोढव्यः (वह्)  सहितव्यः / सोढव्यः (सह्)  लेढव्यः (लिह्)  तर्हितव्यः / तर्ढव्यः (तृह्-तुदादिः-तृ॑हूँ॑-हिंसार्थः)  लेखितव्यः (लिख्)  मोदितव्यः (मुद्)  वर्षितव्यः (वृष्)  पठितव्यः (पठ्)  मीलितव्यः (मील्)  मूषितव्यः (मूष्-भ्वादिः-मू॑षँ॑-स्तेये)  रोषयितव्यः (रुष्-चुरादिः-रु॑षँ॑-रोषे)  लोभितव्यः / लोब्धव्यः (लुभ्)  रोषितव्यः / रोष्टव्यः (रुष्-भ्वादिः-रु॑षँ॑-हिंसार्थः)  रेषितव्यः / रेष्टव्यः (रिष्-दिवादिः-रि॑षँ॑-हिंसायाम्)  भवितव्यः (अस्)  वक्तव्यः (ब्रू)  ख्यातव्यः / क्शातव्यः (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि)  वेतव्यः / अजितव्यः (अज्-भ्वादिः-अ॑जँ॑-गतिक्षपनयोः)  मातव्यः (मी-क्र्यादिः-मी॒ञ्-हिंसायाम्-बन्धने-माने)  मातव्यः (मि-स्वादिः-डुमि॒ञ्-प्रक्षेपने)  दातव्यः (दी-दिवादिः-दी॑ङ्-क्षये)  लातव्यः / लेतव्यः (ली)  गूहितव्यः / गोढव्यः (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे)  ग्रहीतव्यः (ग्रह्)  गुतव्यः (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे)  नुवितव्यः (नू-तुदादिः-णू॑-स्तुतौ)  डिपितव्यः (डिप्-तुदादिः-डि॑पँ॑-क्षेपे)  कुटितव्यः (कुट्-तुदादिः-कु॑टँ॑-कौटिल्ये)  कृडितव्यः (कृड्-तुदादिः-कृ॑डँ॑-घनत्वे)  विचितव्यः (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे)  ऊर्णवितव्यः / ऊर्णुवितव्यः (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने)  चोरयितव्यः (चुर्)  आपयितव्यः / आपितव्यः (आप्-चुरादिः-आ॑पॢँ॑-व्याप्तौ)  वारयितव्यः / वरितव्यः / वरीतव्यः (वृ-चुरादिः-वृ॑ञ्-आवरणे)  साहयितव्यः / सोढव्यः / सहितव्यः (सह्-चुरादिः-ष॑हँ॑-मर्षणे)