ण्वुल् (स्त्री)


 
दायिका (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने)  दरिद्रायिका (दरिद्रा)  चायिका (चि)  चायिका (चि-चुरादिः-चि॑ञ्-चयने)  क्रायिका (क्री)  प्लाविका (प्लु)  भाविका (भू)  वाचिका (ब्रू)  कारिका (कृ)  तारिका (तॄ)  कारिका (कॄ)  गालिका / गारिका (गॄ)  ह्वायिका (ह्वे)  ध्यायिका (ध्यै)  भाविका (अस्)  वायिका (अज्-भ्वादिः-अ॑जँ॑-गतिक्षपनयोः)  घातिका (हन्)  जनिका (जन्)  रम्भिका (रभ्-भ्वादिः-र॒भँ॒-राभस्ये)  लम्भिका (लभ्)  यामिका (यम्)  गामिका (गम्)  चमिका (चम्-स्वादिः-च॑मुँ॑-भक्षणे-न-मित्-१९५१)  चमिका (चम्-भ्वादिः-च॑मुँ॑-अदने-न-मित्-१९५१)  यमिका (यम्-चुरादिः-य॑मँ॑-परिवेषणे-मित्-१९५३)  पाठिका (पठ्)  लालिका (लल्)  विचिका (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे)  जनिका (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७)  लेखिका (लिख्)  डेपिका (डिप्-तुदादिः-डि॑पँ॑-क्षेपे)  गूहिका (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे)  दोहिका (दुह्)  कोटिका (कुट्-तुदादिः-कु॑टँ॑-कौटिल्ये)  नर्तिका (नृत्)  मार्जिका (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  कर्डिका (कृड्-तुदादिः-कृ॑डँ॑-घनत्वे)  कल्पिका (कृप्)  कीर्तिका (कॄत्)  ख्यायिका / क्शायिका (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि)  भर्जिका / भ्रज्जिका (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्र॒स्जँ॒॑-पाके)  ईक्षिका (ईक्ष्)  दंशिका (दंश्)  चोरिका (चुर्)