क्त (पुं)


 
शसितः / शस्तः (शस्-भ्वादिः-श॑सुँ॑-हिंसायाम्)  धृष्टः / धर्षितः (धृष्-स्वादिः-ञिधृ॑षाँ॑-प्रागल्भ्ये)  दत्तः (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने)  दत्तः (दा)  दातः (दा-अदादिः-दा॒प्-लवने)  हितः (धा)  मितः (मा)  स्थितः (स्था)  हीनः (हा)  हानः (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ)  गीतः (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ)  गीतः (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ)  पीतः (पा)  पातः (पा-अदादिः-पा॒-रक्षणे)  शृतः / श्राणः (श्रा-भ्वादिः-श्रा॑-पाके)  शृतः / श्राणः (श्रा)  द्राणः (द्रा)  प्राणः (प्रा-अदादिः-प्रा॒-पूरणे)  घ्रातः / घ्राणः (घ्रा)  जीनः (ज्या-क्र्यादिः-ज्या॒-वयोहानौ)  वातः (वा)  दरिद्रितः (दरिद्रा)  ध्मातः (ध्मा)  शूनः (श्वि-भ्वादिः-टुओँश्वि॑-गतिवृद्ध्योः)  क्षीणः / क्षितः (क्षि)  सितः / सिनः (सि-स्वादिः-षि॒ञ्-बन्धने)  श्रितः (श्रि)  जितः (जि)  शयितः (शी)  डियितः / डयितः (डी)  डीनः (डी-दिवादिः-डी॒ङ्-विहायसा-गतौ)  लीनः (ली-क्र्यादिः-ली॒-श्लेषणे)  ह्रीतः / ह्रीणः (ह्री)  दीधितः (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः)  वेवितः (वेवी-अदादिः-वे॑वी॑ङ्-वेतिना-तुल्ये)  गूनः (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे)  दूनः (दु-भ्वादिः-दु॒-गतौ)  ऊर्णुतः (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने)  नुतः (नु)  हुतः (हु)  उक्तः (ब्रू)  पवितः / पूतः (पू-भ्वादिः-पू॑ङ्-पवने)  पूतः / पूनः (पू)  दूनः (दू)  सूनः (सू-दिवादिः-षू॑ङ्-प्राणिप्रसवे)  सूतः (सू)  नूतः (नू-तुदादिः-णू॑-स्तुतौ)  धूतः (धू-तुदादिः-धू॑-विधूनने)  जागरितः (जागृ)  ऋतः / ऋणः (ऋ)  वृतः (वृ)  कृतः (कृ)  भूर्णः (भॄ-क्र्यादिः-भॄ॑-भर्त्सने-भरनेऽप्येके)  वूर्णः (वॄ-क्र्यादिः-वॄ॑ञ्-वरणे)  मूर्णः (मॄ-क्र्यादिः-मॄ॑-हिंसायाम्)  पूर्तः (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः)  पूर्तः (पॄ-क्र्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः)  जीर्णः (जॄ)  तीर्णः (तॄ)  दितः (दो-दिवादिः-दो॒-अवखण्डने)  दत्तः (दे-भ्वादिः-दे॒ङ्-रक्षणे)  दातः (दै-भ्वादिः-दै॒प्-शोधने)  धीतः (धे)  सितः (सो-दिवादिः-षो॒-अन्तकर्मणि)  मितः (मे-भ्वादिः-मे॒ङ्-प्रणिदाने)  गीतः (गै)  पातः (पै-भ्वादिः-पै॒-शोषणे)  शृतः / श्राणः (श्रै-भ्वादिः-श्रै॒-पाके)  द्राणः (द्रै-भ्वादिः-द्रै॒-स्वप्ने)  ध्राणः (ध्रै-भ्वादिः-ध्रै॒-तृप्तौ)  त्रातः / त्राणः (त्रै)  स्त्यानः (स्त्यै-भ्वादिः-स्त्यै॒-शब्दसङ्घातयोः)  स्त्यानः (स्त्यै-भ्वादिः-ष्ट्यै॒-शब्दसङ्घातयोः)  शीनः / श्यानः / शीतः (श्यै-भ्वादिः-श्यै॒ङ्-गतौ)  शातः / शितः (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे)  छातः / छितः (छो-दिवादिः-छो॒-छेदने)  ग्लानः (ग्लै)  उतः (वे)  हूतः (ह्वे)  वीतः (व्ये-भ्वादिः-व्ये॒ञ्-संवरणे)  क्षामः (क्षै-भ्वादिः-क्षै॒-क्षये)  वानः (वै-भ्वादिः-ओँ॑वै॑-शोषणे)  स्तातः (स्तै-भ्वादिः-ष्टै॒-वेष्टने-शोभायां-चेत्येके)  शक्तः / शकितः (शक्)  लङ्गितः (लन्ग्-भ्वादिः-ल॑गिँ॑-गत्यर्थः)  लगितः / लग्नः (लग्-भ्वादिः-ल॑गेँ॑-सङ्गे)  लाघितः (लाघ्-भ्वादिः-ला॑घृँ॒-सामर्थ्ये)  पक्वः (पच्)  वृक्णः (व्रश्च्)  अक्नः / अञ्चितः / अक्तः (अञ्च्)  लुचितः (लुञ्च्-भ्वादिः-लु॑ञ्चँ॑-अपनयने)  कुचितः (कुञ्च्-भ्वादिः-कु॑ञ्चँ॑-कौटिल्याल्पीभावयोः)  क्रुचितः (क्रुञ्च्-भ्वादिः-क्रु॑ञ्चँ॑-कौटिल्याल्पीभावयोः)  वक्तः (वञ्च्-भ्वादिः-व॑ञ्चुँ॑-गत्यर्थः)  ग्लुक्तः (ग्लुञ्च्-भ्वादिः-ग्लु॑ञ्चुँ॑-गतौ)  ग्लुक्तः (ग्लुच्-भ्वादिः-ग्लु॑चुँ॑-स्तेयकरणे)  उक्तः (वच्)  विचितः (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे)  विक्तः (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  पृष्टः (प्रछ्)  उष्टः (उछ्-तुदादिः-उ॑छीँ॑-विवासे)  स्फूर्णः / स्फूर्छितः (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फु॑र्छाँ॑-विस्तृतौ)  हूर्णः / हूर्छितः (हुर्छ्-भ्वादिः-हु॑र्छाँ॑-कौटिल्ये)  मूर्तः / मूर्छितः (मुर्छ्)  म्लेछितः / म्लिष्टः (म्लेछ्-भ्वादिः-म्ले॑छँ॑-अव्यक्ते-शब्दे)  वीतः / अजितः (अज्-भ्वादिः-अ॑जँ॑-गतिक्षपनयोः)  इष्टः (यज्)  सृष्टः (सृज्)  मृष्टः (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  भृष्टः (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्र॒स्जँ॒॑-पाके)  मग्नः (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ)  अक्तः (अञ्ज्-रुधादिः-अ॑ञ्जूँ॑-व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु-व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु)  भग्नः (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने)  स्फूर्ग्णः / स्फूर्जितः (स्फूर्ज्)  विग्नः (विज्-तुदादिः-ओँ॑वि॑जीँ॒-भयचलनयोः)  विक्तः (विज्-जुहोत्यादिः-वि॒जिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  कुक्तः (कुज्-भ्वादिः-कु॑जुँ॑-स्तेयकरणे)  भक्तः (भज्)  युक्तः (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे)  लुण्टितः (लुन्ट्-भ्वादिः-लु॑टिँ॑-स्तेये)  कट्टः (कट्-भ्वादिः-क॑टीँ॑-गतौ)  फणितः / फाण्टः (फण्-भ्वादिः-फ॑णँ॑-गतौ-गतिदीप्त्योः)  ऋतः (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ)  क्षतः (क्षण्-तनादिः-क्ष॑णुँ॒॑-हिंसायाम्)  क्षितः (क्षिण्-तनादिः-क्षि॑णुँ॒॑-हिंसायाम्-च)  कृत्तः (कृत्-तुदादिः-कृ॑तीँ॑-छेदने)  वृत्तः (वृत्)  मथितः (मन्थ्-भ्वादिः-म॑न्थँ॑-विलोडने)  मन्थितः (मन्थ्-भ्वादिः-म॑थिँ॑-हिंसासङ्क्लेशनयोः)  उदितः (वद्)  नुत्तः / नुन्नः (नुद्)  विन्नः / वित्तः (विद्-तुदादिः-वि॑दॢँ॒॑॑-लाभे)  वित्तः / विन्नः (विद्-रुधादिः-वि॒दँ॒-विचारणे)  विदितः (विद्)  विन्नः (विद्-दिवादिः-वि॒दँ॒-सत्तायाम्)  सन्नः (सद्-तुदादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु)  भिन्नः / भित्तः (भिद्)  जग्धः / जग्द्धः / अन्नः (अद्)  ह्लन्नः (ह्लाद्)  उत्तः / उन्नः (उन्द्-रुधादिः-उ॑न्दीँ॑-क्लेदने)  स्कन्नः (स्कन्द्-भ्वादिः-स्क॒न्दिँ॑र्-गतिशोषणयोः)  स्यन्नः (स्यन्द्-भ्वादिः-स्य॑न्दूँ॒-प्रस्रवणे)  बुन्नः (बुन्द्-भ्वादिः-उँ॑बु॑न्दिँ॒॑र्-निशामने)  अर्दितः (अर्द्-भ्वादिः-अ॑र्दँ॑-गतौ-याचने-च)  मिन्नः / मेदितः (मिद्)  रुदितः / रोदितः (रुद्)  मृदितः (मृद्)  क्लिन्नः (क्लिद्)  खिन्नः (खिद्-दिवादिः-खि॒दँ॒-दैन्ये)  तुन्नः (तुद्)  विद्धः (व्यध्-दिवादिः-व्य॒धँ॑-ताडने)  बद्धः (बन्ध्)  इद्धः (इन्ध्-रुधादिः-ञिइ॒न्धीँ॑-दीप्तौ)  शुधितः (शुन्ध्-भ्वादिः-शु॑न्धँ॑-शुद्धौ)  गुधितः (गुध्-दिवादिः-गु॑धँ॑-परिवेष्टने)  सिद्धः (सिध्-भ्वादिः-षि॑धूँ॑-शास्त्रे-माङ्गल्ये-च)  रद्धः (रध्-दिवादिः-र॒धँ॑-हिंसासंराद्ध्योः)  सिद्धः (सिध्)  युद्धः (युध्)  जनितः (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७)  जातः (जन्)  खातः (खन्)  स्वनितः / स्वान्तः (स्वन्)  स्वनितः / स्वान्तः (स्वन्-भ्वादिः-स्व॑नँ॑-अवतंसने-मित्)  कान्तः (कन्-भ्वादिः-क॑नीँ॑-दीप्तिकान्तिगतिषु)  मनितः / मतः (मन्-तनादिः-म॑नुँ॒-अवबोधने)  हतः (हन्)  मतः (मन्-दिवादिः-म॒नँ॒-ज्ञाने)  त्रुपितः (त्रुम्प्-भ्वादिः-त्रु॑म्पँ॑-हिंसार्थः)  तुपितः (तुम्प्-भ्वादिः-तु॑म्पँ॑-हिंसार्थः)  कम्पितः (कन्प्)  सुप्तः (स्वप्)  उप्तः (वप्)  कॢप्तः (कृप्)  गोपायितः / गुप्तः (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे)  त्रप्तः (त्रप्)  तृप्तः (तृप्)  दृप्तः (दृप्)  सृप्तः (सृप्)  लिप्तः (लिप्-तुदादिः-लि॒पँ॒॑-उपदेहे)  लुप्तः (लुप्-तुदादिः-लु॒पॢँ॒॑॑-छेदने)  गुफितः (गुम्फ्)  क्षीबः (क्षीब्-भ्वादिः-क्षी॑बृँ॒-मदे)  लम्बितः (लन्ब्)  क्षुभितः / क्षुब्धः / क्षोभितः (क्षुभ्)  क्षुभितः / क्षुब्धः (क्षुभ्-दिवादिः-क्षु॑भँ॑-सञ्चलने)  क्षुभितः / क्षुब्धः (क्षुभ्-क्र्यादिः-क्षु॑भँ॑-सञ्चलने)  लुभितः (लुभ्-तुदादिः-लु॑भँ॑-विमोहने)  लुब्धः (लुभ्)  उभितः (उम्भ्-तुदादिः-उ॑म्भँ॑-पूरणे)  शुभितः (शुम्भ्-तुदादिः-शु॑म्भँ॑-शोभार्थे)  सृब्धः (सृम्भ्-भ्वादिः-षृ॑म्भुँ॑-हिंसार्थौ)  सिब्धः (सिभ्-भ्वादिः-षि॑भुँ॑-हिंसार्थः-इत्येके)  सृब्धः (सृभ्-भ्वादिः-षृ॑भुँ॑-हिंसार्थः)  स्तुब्धः (स्तुभ्-भ्वादिः-ष्टु॑भुँ॒-स्तम्भे)  लब्धः (लभ्)  गतः (गम्)  रतः (रम्)  हम्मितः (हम्म्-भ्वादिः-ह॑म्मँ॑-गतौ)  क्रान्तः (क्रम्)  कामितः / कान्तः (कामि)  क्षान्तः (क्षम्-भ्वादिः-क्ष॑मूँ॒ष्-सहने)  अमितः / आन्तः (अम्-भ्वादिः-अ॑मँ॑-गत्यादिषु-गतौ-शब्दे-सम्भक्तौ-च)  चायितः (चाय्-भ्वादिः-चा॑यृँ॒॑-पूजानिशामनयोः)  स्फीतः (स्फाय्-भ्वादिः-स्फा॑यीँ॒-वृद्धौ)  प्यानः / पीनः (प्याय्-भ्वादिः-ओँ॑प्या॑यीँ॒-वृद्धौ)  पूतः (पूय्-भ्वादिः-पू॑यीँ॒-विशरणे-दुर्गन्धे-च)  तूर्णः / त्वरितः (त्वर्)  पूर्णः (पूर्-दिवादिः-पू॑रीँ॒-आप्यायने)  फुल्लः / फलितः (फल्)  स्यूतः (सिव्)  ष्ठ्यूतः (ष्ठिव्)  क्ष्यूतः (क्षिव्-भ्वादिः-क्षि॑वुँ॑-निरसने)  क्षयूतः (क्षेव्-भ्वादिः-क्षे॑वुँ॑-निरसने)  धौतः (धाव्)  स्रूतः (स्रिव्-दिवादिः-स्रि॑वुँ॑-गतिशोषणयोः)  मवितः (मव्-भ्वादिः-म॑वँ॑-बन्धने)  अवितः (अव्)  द्यूनः / द्यूतः (दिव्)  ऊर्णः (उर्व्-भ्वादिः-उ॑र्वीँ॑-हिंसार्थः)  उशितः (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ)  कृशः (कृश्-दिवादिः-कृ॑शँ॑-तनूकरणे)  दष्टः (दंश्)  भ्रष्टः (भ्रंश्-भ्वादिः-भ्रं॑शुँ॑-अवस्रंसने-इत्यपि-केचित्)  क्लिशितः / क्लिष्टः (क्लिश्-क्र्यादिः-क्लि॑शूँ॑-विबाधने)  क्लिशितः / क्लिष्टः (क्लिश्-दिवादिः-क्लि॑शँ॒-उपतापे)  नष्टः (नश्)  अष्टः (अश्-स्वादिः-अ॑शूँ॒-व्याप्तौ-सङ्घाते-च)  दृष्टः (दृश्)  शुष्कः (शुष्)  ख्यातः / क्शातः (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि)  तष्टः (तक्ष्)  त्वष्टः (त्वक्ष्-भ्वादिः-त्व॑क्षूँ॑-तनूकरणे)  कषितः / कष्टः (कष्-भ्वादिः-क॑षँ॑-हिंसार्थः)  घुष्टः (घुष्-भ्वादिः-घु॑षिँ॑र्-अविशब्दने-शब्द-इत्यन्ये-पेठुः)  हृष्टः / हृषितः (हृष्-भ्वादिः-हृ॑षुँ॑-अलीके)  हृषितः / हृष्टः (हृष्)  कुषितः (कुष्-क्र्यादिः-कु॑षँ॑-निष्कर्षे)  मुषितः (मुष्)  इष्टः (इष्)  मर्षितः (मृष्-दिवादिः-मृ॑षँ॒॑-तितिक्षायाम्)  श्लिष्टः (श्लिष्-भ्वादिः-श्लि॑षुँ॑-दाहे)  रुष्टः (रुष्-भ्वादिः-रु॑षँ॑-हिंसार्थः)  मृष्टः (मृष्)  पृष्टः (पृष्-भ्वादिः-पृ॑षुँ॑-सेचने-हिंसासङ्क्लेशनयोश्च)  कृष्टः (कृष्)  द्विष्टः (द्विष्)  उषितः (वस्)  वसितः (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने)  शिष्टः (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ)  भूतः (अस्)  अस्तः / असितः (अस्-दिवादिः-अ॑सुँ॑-क्षेपने)  शस्तः (शंस्)  कुसितः (कुंस्-दिवादिः-कुं॑सँ॑-संश्लेषणे-श्लेषणे-इत्यन्ये)  घस्तः (घस्-भ्वादिः-घ॑सॢँ॑-अदने)  वस्तः (वस्-दिवादिः-व॑सुँ॑-स्तम्भे)  असितः (अस्-भ्वादिः-अ॑सँ॒॑-गतिदीप्त्यादानेषु)  गृहीतः (ग्रह्)  नद्धः (नह्-दिवादिः-ण॒हँ॒॑-बन्धने)  दुग्धः (दुह्)  द्रुग्धः / द्रूढः (द्रुह्)  ऊढः (वह्)  सोढः (सह्)  लीढः (लिह्)  गूढः (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे)  तृढः (तृह्-तुदादिः-तृ॑हूँ॑-हिंसार्थः)  दृंहितः / दृढः (दृन्ह्)  दृहितः / दृढः (दृह्-भ्वादिः-दृ॑हँ॑-वृद्धौ)  गृढः (गृह्-भ्वादिः-गृ॑हूँ॒-ग्रहणे)  बेहितः (बृन्ह्)  बृहितः (बृह्-भ्वादिः-बृ॑हँ॑-वृद्धौ-बृहिँर्-वृहिँर्-वृद्धौ-शब्दे-च-इत्येके)  बाहितः / बाढः (बाह्-भ्वादिः-बा॑हृँ॒-प्रयत्ने)  गाढः (गाह्)  उखितः / ओखितः (उख्-भ्वादिः-उ॑खँ॑-गत्यर्थः)  पुषितः / पोषितः (पुष्-भ्वादिः-पु॑षँ॑-पुष्टौ)  तुसितः / तोसितः (तुस्-भ्वादिः-तु॑सँ॑-शब्दे)  पठितः (पठ्)  भ्राजितः (भ्राज्)  मीलितः (मील्)  मूषितः (मूष्-भ्वादिः-मू॑षँ॑-स्तेये)  रोषितः (रुष्-चुरादिः-रु॑षँ॑-रोषे)  वारितः / वृतः (वृ-चुरादिः-वृ॑ञ्-आवरणे)  वञ्चितः / वक्तः (वञ्च्)  मर्षितः (मृष्-चुरादिः-मृ॑षँ॒॑-तितिक्षायाम्)