क्त्वा


 
दरिद्रित्वा (दरिद्रा)  दत्त्वा (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने)  हित्वा (हा)  हात्वा (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ)  गीत्वा (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ)  गीत्वा (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ)  पीत्वा (पा)  पात्वा (पा-अदादिः-पा॒-रक्षणे)  जीत्वा (ज्या-क्र्यादिः-ज्या॒-वयोहानौ)  ध्मात्वा (ध्मा)  श्रित्वा (श्रि)  श्वयित्वा (श्वि-भ्वादिः-टुओँश्वि॑-गतिवृद्ध्योः)  जित्वा (जि)  दीधित्वा (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः)  वेवित्वा (वेवी-अदादिः-वे॑वी॑ङ्-वेतिना-तुल्ये)  शयित्वा (शी)  क्रीत्वा (क्री)  ऊर्णुत्वा (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने)  नुत्वा (नु)  हुत्वा (हु)  गुत्वा (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे)  नूत्वा (नू-तुदादिः-णू॑-स्तुतौ)  धूत्वा (धू-तुदादिः-धू॑-विधूनने)  पवित्वा / पूत्वा (पू-भ्वादिः-पू॑ङ्-पवने)  पूत्वा (पू)  उक्त्वा (ब्रू)  जागरित्वा (जागृ)  वृत्वा (वृ)  कृत्वा (कृ)  जरित्वा / जरीत्वा (जॄ)  भूर्त्वा (भॄ-क्र्यादिः-भॄ॑-भर्त्सने-भरनेऽप्येके)  वूर्त्वा (वॄ-क्र्यादिः-वॄ॑ञ्-वरणे)  तीर्त्वा (तॄ)  गीत्वा (गै)  पात्वा (पै-भ्वादिः-पै॒-शोषणे)  शात्वा / शित्वा (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे)  छात्वा / छित्वा (छो-दिवादिः-छो॒-छेदने)  उत्वा (वे)  हूत्वा (ह्वे)  शक्त्वा (शक्)  व्रश्चित्वा (व्रश्च्)  अक्त्वा / अञ्चित्वा (अञ्च्)  उक्त्वा (वच्)  विचित्वा (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे)  लुञ्चित्वा / लुचित्वा (लुञ्च्-भ्वादिः-लु॑ञ्चँ॑-अपनयने)  वञ्चित्वा / वक्त्वा / वचित्वा (वञ्च्-भ्वादिः-व॑ञ्चुँ॑-गत्यर्थः)  ग्लुञ्चित्वा / ग्लुक्त्वा (ग्लुञ्च्-भ्वादिः-ग्लु॑ञ्चुँ॑-गतौ)  ग्लोचित्वा / ग्लुक्त्वा / ग्लुचित्वा (ग्लुच्-भ्वादिः-ग्लु॑चुँ॑-स्तेयकरणे)  विक्त्वा (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  पृष्ट्वा (प्रछ्)  विजित्वा (विज्-तुदादिः-ओँ॑वि॑जीँ॒-भयचलनयोः)  विक्त्वा (विज्-जुहोत्यादिः-वि॒जिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  वीत्वा / अजित्वा (अज्-भ्वादिः-अ॑जँ॑-गतिक्षपनयोः)  इष्ट्वा (यज्)  भृष्ट्वा (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्र॒स्जँ॒॑-पाके)  सृष्ट्वा (सृज्)  मङ्क्त्वा / मक्त्वा (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ)  अञ्जित्वा / अङ्क्त्वा / अक्त्वा (अञ्ज्-रुधादिः-अ॑ञ्जूँ॑-व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु-व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु)  भङ्क्त्वा / भक्त्वा (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने)  मार्जित्वा / मृष्ट्वा (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  कोजित्वा / कुक्त्वा / कुजित्वा (कुज्-भ्वादिः-कु॑जुँ॑-स्तेयकरणे)  भक्त्वा (भज्)  युक्त्वा (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे)  अर्णित्वा / ऋत्वा (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ)  क्षणित्वा / क्षत्वा (क्षण्-तनादिः-क्ष॑णुँ॒॑-हिंसायाम्)  क्षेणित्वा / क्षित्वा / क्षिणित्वा (क्षिण्-तनादिः-क्षि॑णुँ॒॑-हिंसायाम्-च)  वर्तित्वा / वृत्त्वा (वृत्)  मन्थित्वा / मथित्वा (मन्थ्-भ्वादिः-म॑न्थँ॑-विलोडने)  मन्थित्वा (मन्थ्-भ्वादिः-म॑थिँ॑-हिंसासङ्क्लेशनयोः)  उदित्वा (वद्)  रुदित्वा (रुद्)  विदित्वा (विद्)  वित्त्वा (विद्-दिवादिः-वि॒दँ॒-सत्तायाम्)  जग्ध्वा / जग्द्ध्वा (अद्)  स्कन्त्वा / स्कन्त्त्वा (स्कन्द्-भ्वादिः-स्क॒न्दिँ॑र्-गतिशोषणयोः)  स्यन्दित्वा / स्यन्त्वा / स्यन्त्त्वा (स्यन्द्-भ्वादिः-स्य॑न्दूँ॒-प्रस्रवणे)  मृदित्वा (मृद्)  क्लेदित्वा / क्लित्त्वा / क्लिदित्वा (क्लिद्)  खित्त्वा (खिद्-दिवादिः-खि॒दँ॒-दैन्ये)  तुत्त्वा (तुद्)  विद्ध्वा (व्यध्-दिवादिः-व्य॒धँ॑-ताडने)  बद्ध्वा (बन्ध्)  गुधित्वा (गुध्-दिवादिः-गु॑धँ॑-परिवेष्टने)  सेधित्वा / सिद्ध्वा / सिधित्वा (सिध्-भ्वादिः-षि॑धूँ॑-शास्त्रे-माङ्गल्ये-च)  रधित्वा / रद्ध्वा (रध्-दिवादिः-र॒धँ॑-हिंसासंराद्ध्योः)  सेधित्वा / सिद्ध्वा / सिधित्वा (सिध्)  युद्ध्वा (युध्)  हत्वा (हन्)  मत्वा (मन्-दिवादिः-म॒नँ॒-ज्ञाने)  मनित्वा / मत्वा (मन्-तनादिः-म॑नुँ॒-अवबोधने)  जनित्वा (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७)  जनित्वा (जन्)  सुप्त्वा (स्वप्)  उप्त्वा (वप्)  कल्पित्वा / कॢप्त्वा (कृप्)  गोपायित्वा / गोपित्वा / गुप्त्वा / गुपित्वा (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे)  त्रपित्वा / त्रप्त्वा (त्रप्)  तर्पित्वा / तृप्त्वा (तृप्)  दर्पित्वा / दृप्त्वा (दृप्)  सृप्त्वा (सृप्)  लिप्त्वा (लिप्-तुदादिः-लि॒पँ॒॑-उपदेहे)  लुप्त्वा (लुप्-तुदादिः-लु॒पॢँ॒॑॑-छेदने)  गुम्फित्वा / गुफित्वा (गुम्फ्)  सृम्भित्वा / सृब्ध्वा (सृम्भ्-भ्वादिः-षृ॑म्भुँ॑-हिंसार्थौ)  लोभित्वा / लुब्ध्वा / लुभित्वा (लुभ्)  लोभित्वा / लुभित्वा (लुभ्-तुदादिः-लु॑भँ॑-विमोहने)  सेभित्वा / सिब्ध्वा / सिभित्वा (सिभ्-भ्वादिः-षि॑भुँ॑-हिंसार्थः-इत्येके)  सर्भित्वा / सृब्ध्वा (सृभ्-भ्वादिः-षृ॑भुँ॑-हिंसार्थः)  स्तोभित्वा / स्तुब्ध्वा / स्तुभित्वा (स्तुभ्-भ्वादिः-ष्टु॑भुँ॒-स्तम्भे)  लब्ध्वा (लभ्)  गत्वा (गम्)  रमित्वा / रत्वा (रम्)  क्रमित्वा / क्रन्त्वा / क्रान्त्वा (क्रम्)  कामयित्वा / कमित्वा / कान्त्वा (कामि)  क्षमित्वा / क्षान्त्वा (क्षम्-भ्वादिः-क्ष॑मूँ॒ष्-सहने)  देवित्वा / द्यूत्वा (दिव्)  स्रेवित्वा / स्रूत्वा (स्रिव्-दिवादिः-स्रि॑वुँ॑-गतिशोषणयोः)  मवित्वा (मव्-भ्वादिः-म॑वँ॑-बन्धने)  अवित्वा (अव्)  दष्ट्वा (दंश्)  क्लिशित्वा / क्लिष्ट्वा (क्लिश्-क्र्यादिः-क्लि॑शूँ॑-विबाधने)  क्लिशित्वा / क्लिष्ट्वा (क्लिश्-दिवादिः-क्लि॑शँ॒-उपतापे)  कर्शित्वा / कृशित्वा (कृश्-दिवादिः-कृ॑शँ॑-तनूकरणे)  नशित्वा / नंष्ट्वा / नष्ट्वा (नश्)  अशित्वा / अष्ट्वा (अश्-स्वादिः-अ॑शूँ॒-व्याप्तौ-सङ्घाते-च)  दृष्ट्वा (दृश्)  कुषित्वा (कुष्-क्र्यादिः-कु॑षँ॑-निष्कर्षे)  ख्यात्वा / क्शात्वा (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि)  तक्षित्वा / तष्ट्वा (तक्ष्)  मुषित्वा (मुष्)  एषित्वा / इष्ट्वा (इष्)  मर्षित्वा / मृषित्वा (मृष्-दिवादिः-मृ॑षँ॒॑-तितिक्षायाम्)  श्लेषित्वा / श्लिष्ट्वा / श्लिषित्वा (श्लिष्-भ्वादिः-श्लि॑षुँ॑-दाहे)  रोषित्वा / रुष्ट्वा / रुषित्वा (रुष्-भ्वादिः-रु॑षँ॑-हिंसार्थः)  मर्षित्वा / मृष्ट्वा / मृषित्वा (मृष्)  पर्षित्वा / पृष्ट्वा (पृष्-भ्वादिः-पृ॑षुँ॑-सेचने-हिंसासङ्क्लेशनयोश्च)  कृष्ट्वा (कृष्)  द्विष्ट्वा (द्विष्)  उषित्वा (वस्)  वसित्वा (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने)  शासित्वा / शिष्ट्वा (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ)  भूत्वा (अस्)  घस्त्वा (घस्-भ्वादिः-घ॑सॢँ॑-अदने)  शंसित्वा / शस्त्वा (शंस्)  वसित्वा / वस्त्वा (वस्-दिवादिः-व॑सुँ॑-स्तम्भे)  असित्वा (अस्-भ्वादिः-अ॑सँ॒॑-गतिदीप्त्यादानेषु)  गृहीत्वा (ग्रह्)  नद्ध्वा (नह्-दिवादिः-ण॒हँ॒॑-बन्धने)  दुग्ध्वा (दुह्)  द्रोहित्वा / द्रुग्ध्वा / द्रूढ्वा / द्रुहित्वा (द्रुह्)  ऊढ्वा (वह्)  लीढ्वा (लिह्)  सहित्वा / सोढ्वा (सह्)  तर्हित्वा / तृढ्वा (तृह्-तुदादिः-तृ॑हूँ॑-हिंसार्थः)  गूहित्वा / गूढ्वा (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे)  गर्हित्वा / गृढ्वा (गृह्-भ्वादिः-गृ॑हूँ॒-ग्रहणे)  डिपित्वा (डिप्-तुदादिः-डि॑पँ॑-क्षेपे)  कुटित्वा (कुट्-तुदादिः-कु॑टँ॑-कौटिल्ये)  कृडित्वा (कृड्-तुदादिः-कृ॑डँ॑-घनत्वे)  लेखित्वा / लिखित्वा (लिख्)  द्योतित्वा / द्युतित्वा (द्युत्)  पठित्वा (पठ्)  भ्राजित्वा (भ्राज्)  मीलित्वा (मील्)  मूषित्वा (मूष्-भ्वादिः-मू॑षँ॑-स्तेये)  दत्त्वा (दा)  दित्वा (दो-दिवादिः-दो॒-अवखण्डने)  दत्त्वा (दे-भ्वादिः-दे॒ङ्-रक्षणे)  दात्वा (दा-अदादिः-दा॒प्-लवने)  दात्वा (दै-भ्वादिः-दै॒प्-शोधने)  मित्वा (मा)  मित्वा (मा-जुहोत्यादिः-मा॒ङ्-माने-शब्दे-च)  मित्वा (मा-दिवादिः-मा॒ङ्-माने)  मित्वा (मे-भ्वादिः-मे॒ङ्-प्रणिदाने)  स्थित्वा (स्था)  धीत्वा (धे)  वारयित्वा / वृत्वा (वृ-चुरादिः-वृ॑ञ्-आवरणे)  वञ्चयित्वा / वञ्चित्वा / वक्त्वा / वचित्वा (वञ्च्)  मर्षयित्वा / मर्षित्वा / मृषित्वा (मृष्-चुरादिः-मृ॑षँ॒॑-तितिक्षायाम्)  मित्वा (मि-स्वादिः-डुमि॒ञ्-प्रक्षेपने)  क्षयित्वा (क्षि-स्वादिः-क्षि॑-क्षीऽ-हिंसायाम्-क्षिर्भाषायामित्येके)  लीत्वा (ली)  मीत्वा (मी-क्र्यादिः-मी॒ञ्-हिंसायाम्-बन्धने-माने)  धूत्वा (धू-स्वादिः-धू॑ञ्-कम्पने-इत्येके)  वीत्वा (व्ये-भ्वादिः-व्ये॒ञ्-संवरणे)  सित्वा (सो-दिवादिः-षो॒-अन्तकर्मणि)  ध्यात्वा (ध्यै)  सनित्वा / सत्वा (सन्-तनादिः-ष॑नुँ॒॑-दाने)  वशित्वा (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ)  शामयित्वा (शम्-चुरादिः-श॑मँ॒-आलोचने-शमो-दर्शने-न-मित्-१९५२)  आपयित्वा / आपित्वा (आप्-चुरादिः-आ॑पॢँ॑-व्याप्तौ)