क्तवतुँ (स्त्री)


 
शसितवती / शस्तवती (शस्-भ्वादिः-श॑सुँ॑-हिंसायाम्)  धृष्टवती / धर्षितवती (धृष्-स्वादिः-ञिधृ॑षाँ॑-प्रागल्भ्ये)  दत्तवती (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने)  दत्तवती (दा)  दातवती (दा-अदादिः-दा॒प्-लवने)  हितवती (धा)  मितवती (मा)  स्थितवती (स्था)  हीनवती (हा)  हानवती (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ)  गीतवती (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ)  गीतवती (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ)  पीतवती (पा)  पातवती (पा-अदादिः-पा॒-रक्षणे)  श्राणवती (श्रा-भ्वादिः-श्रा॑-पाके)  श्राणवती (श्रा)  द्राणवती (द्रा)  प्राणवती (प्रा-अदादिः-प्रा॒-पूरणे)  घ्रातवती / घ्राणवती (घ्रा)  जीनवती (ज्या-क्र्यादिः-ज्या॒-वयोहानौ)  वातवती (वा)  दरिद्रितवती (दरिद्रा)  ध्मातवती (ध्मा)  शूनवती (श्वि-भ्वादिः-टुओँश्वि॑-गतिवृद्ध्योः)  क्षितवती / क्षीणवती (क्षि)  सितवती / सिनवती (सि-स्वादिः-षि॒ञ्-बन्धने)  श्रितवती (श्रि)  जितवती (जि)  शयितवती (शी)  डियितवती / डयितवती (डी)  डीनवती (डी-दिवादिः-डी॒ङ्-विहायसा-गतौ)  लीनवती (ली-क्र्यादिः-ली॒-श्लेषणे)  ह्रीतवती / ह्रीणवती (ह्री)  दीधितवती (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः)  वेवितवती (वेवी-अदादिः-वे॑वी॑ङ्-वेतिना-तुल्ये)  गूनवती (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे)  दूनवती (दु-भ्वादिः-दु॒-गतौ)  ऊर्णुतवती (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने)  नुतवती (नु)  हुतवती (हु)  उक्तवती (ब्रू)  पवितवती / पूतवती (पू-भ्वादिः-पू॑ङ्-पवने)  पूतवती / पूनवती (पू)  दूनवती (दू)  सूनवती (सू-दिवादिः-षू॑ङ्-प्राणिप्रसवे)  सूतवती (सू)  नूतवती (नू-तुदादिः-णू॑-स्तुतौ)  धूतवती (धू-तुदादिः-धू॑-विधूनने)  जागरितवती (जागृ)  ऋतवती (ऋ)  वृतवती (वृ)  कृतवती (कृ)  भूर्णवती (भॄ-क्र्यादिः-भॄ॑-भर्त्सने-भरनेऽप्येके)  वूर्णवती (वॄ-क्र्यादिः-वॄ॑ञ्-वरणे)  मूर्णवती (मॄ-क्र्यादिः-मॄ॑-हिंसायाम्)  पूर्तवती (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः)  पूर्तवती (पॄ-क्र्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः)  जीर्णवती (जॄ)  तीर्णवती (तॄ)  दितवती (दो-दिवादिः-दो॒-अवखण्डने)  दत्तवती (दे-भ्वादिः-दे॒ङ्-रक्षणे)  दातवती (दै-भ्वादिः-दै॒प्-शोधने)  धीतवती (धे)  सितवती (सो-दिवादिः-षो॒-अन्तकर्मणि)  मितवती (मे-भ्वादिः-मे॒ङ्-प्रणिदाने)  गीतवती (गै)  पातवती (पै-भ्वादिः-पै॒-शोषणे)  श्राणवती (श्रै-भ्वादिः-श्रै॒-पाके)  द्राणवती (द्रै-भ्वादिः-द्रै॒-स्वप्ने)  ध्राणवती (ध्रै-भ्वादिः-ध्रै॒-तृप्तौ)  त्रातवती / त्राणवती (त्रै)  स्त्यानवती (स्त्यै-भ्वादिः-स्त्यै॒-शब्दसङ्घातयोः)  स्त्यानवती (स्त्यै-भ्वादिः-ष्ट्यै॒-शब्दसङ्घातयोः)  शीनवती / श्यानवती / शीतवती (श्यै-भ्वादिः-श्यै॒ङ्-गतौ)  शातवती / शितवती (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे)  छातवती / छितवती (छो-दिवादिः-छो॒-छेदने)  ग्लानवती (ग्लै)  उतवती (वे)  हूतवती (ह्वे)  वीतवती (व्ये-भ्वादिः-व्ये॒ञ्-संवरणे)  क्षामवती (क्षै-भ्वादिः-क्षै॒-क्षये)  वानवती (वै-भ्वादिः-ओँ॑वै॑-शोषणे)  स्तातवती (स्तै-भ्वादिः-ष्टै॒-वेष्टने-शोभायां-चेत्येके)  शक्तवती / शकितवती (शक्)  लङ्गितवती (लन्ग्-भ्वादिः-ल॑गिँ॑-गत्यर्थः)  लगितवती / लग्नवती (लग्-भ्वादिः-ल॑गेँ॑-सङ्गे)  लाघितवती (लाघ्-भ्वादिः-ला॑घृँ॒-सामर्थ्ये)  पक्ववती (पच्)  वृक्णवती (व्रश्च्)  अक्नवती / अञ्चितवती / अक्तवती (अञ्च्)  लुचितवती (लुञ्च्-भ्वादिः-लु॑ञ्चँ॑-अपनयने)  कुचितवती (कुञ्च्-भ्वादिः-कु॑ञ्चँ॑-कौटिल्याल्पीभावयोः)  क्रुचितवती (क्रुञ्च्-भ्वादिः-क्रु॑ञ्चँ॑-कौटिल्याल्पीभावयोः)  वक्तवती (वञ्च्-भ्वादिः-व॑ञ्चुँ॑-गत्यर्थः)  ग्लुक्तवती (ग्लुञ्च्-भ्वादिः-ग्लु॑ञ्चुँ॑-गतौ)  ग्लुक्तवती (ग्लुच्-भ्वादिः-ग्लु॑चुँ॑-स्तेयकरणे)  उक्तवती (वच्)  विचितवती (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे)  विक्तवती (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  पृष्टवती (प्रछ्)  उष्टवती (उछ्-तुदादिः-उ॑छीँ॑-विवासे)  स्फूर्णवती / स्फूर्छितवती (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फु॑र्छाँ॑-विस्तृतौ)  हूर्णवती / हूर्छितवती (हुर्छ्-भ्वादिः-हु॑र्छाँ॑-कौटिल्ये)  मूर्तवती / मूर्छितवती (मुर्छ्)  म्लेछितवती / म्लिष्टवती (म्लेछ्-भ्वादिः-म्ले॑छँ॑-अव्यक्ते-शब्दे)  वीतवती / अजितवती (अज्-भ्वादिः-अ॑जँ॑-गतिक्षपनयोः)  इष्टवती (यज्)  सृष्टवती (सृज्)  मृष्टवती (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  भृष्टवती (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्र॒स्जँ॒॑-पाके)  मग्नवती (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ)  अक्तवती (अञ्ज्-रुधादिः-अ॑ञ्जूँ॑-व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु-व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु)  भग्नवती (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने)  स्फूर्ग्णवती / स्फूर्जितवती (स्फूर्ज्)  विग्नवती (विज्-तुदादिः-ओँ॑वि॑जीँ॒-भयचलनयोः)  विक्तवती (विज्-जुहोत्यादिः-वि॒जिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  कुक्तवती (कुज्-भ्वादिः-कु॑जुँ॑-स्तेयकरणे)  भक्तवती (भज्)  युक्तवती (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे)  लुण्टितवती (लुन्ट्-भ्वादिः-लु॑टिँ॑-स्तेये)  कट्टवती (कट्-भ्वादिः-क॑टीँ॑-गतौ)  फणितवती / फाण्टवती (फण्-भ्वादिः-फ॑णँ॑-गतौ-गतिदीप्त्योः)  ऋतवती (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ)  क्षतवती (क्षण्-तनादिः-क्ष॑णुँ॒॑-हिंसायाम्)  क्षितवती (क्षिण्-तनादिः-क्षि॑णुँ॒॑-हिंसायाम्-च)  कृत्तवती (कृत्-तुदादिः-कृ॑तीँ॑-छेदने)  वृत्तवती (वृत्)  मथितवती (मन्थ्-भ्वादिः-म॑न्थँ॑-विलोडने)  मन्थितवती (मन्थ्-भ्वादिः-म॑थिँ॑-हिंसासङ्क्लेशनयोः)  उदितवती (वद्)  नुत्तवती / नुन्नवती (नुद्)  विन्नवती (विद्-तुदादिः-वि॑दॢँ॒॑॑-लाभे)  वित्तवती / विन्नवती (विद्-रुधादिः-वि॒दँ॒-विचारणे)  विदितवती (विद्)  विन्नवती (विद्-दिवादिः-वि॒दँ॒-सत्तायाम्)  सन्नवती (सद्-तुदादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु)  भिन्नवती (भिद्)  जग्धवती / जग्द्धवती / अन्नवती (अद्)  ह्लन्नवती (ह्लाद्)  उत्तवती / उन्नवती (उन्द्-रुधादिः-उ॑न्दीँ॑-क्लेदने)  स्कन्नवती (स्कन्द्-भ्वादिः-स्क॒न्दिँ॑र्-गतिशोषणयोः)  स्यन्नवती (स्यन्द्-भ्वादिः-स्य॑न्दूँ॒-प्रस्रवणे)  बुन्नवती (बुन्द्-भ्वादिः-उँ॑बु॑न्दिँ॒॑र्-निशामने)  अर्दितवती (अर्द्-भ्वादिः-अ॑र्दँ॑-गतौ-याचने-च)  मिन्नवती / मेदितवती (मिद्)  रुदितवती / रोदितवती (रुद्)  मृदितवती (मृद्)  क्लिन्नवती (क्लिद्)  खिन्नवती (खिद्-दिवादिः-खि॒दँ॒-दैन्ये)  तुन्नवती (तुद्)  विद्धवती (व्यध्-दिवादिः-व्य॒धँ॑-ताडने)  बद्धवती (बन्ध्)  इद्धवती (इन्ध्-रुधादिः-ञिइ॒न्धीँ॑-दीप्तौ)  शुधितवती (शुन्ध्-भ्वादिः-शु॑न्धँ॑-शुद्धौ)  गुधितवती (गुध्-दिवादिः-गु॑धँ॑-परिवेष्टने)  सिद्धवती (सिध्-भ्वादिः-षि॑धूँ॑-शास्त्रे-माङ्गल्ये-च)  रद्धवती (रध्-दिवादिः-र॒धँ॑-हिंसासंराद्ध्योः)  सिद्धवती (सिध्)  युद्धवती (युध्)  जनितवती (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७)  जातवती (जन्)  खातवती (खन्)  स्वनितवती / स्वान्तवती (स्वन्)  स्वनितवती / स्वान्तवती (स्वन्-भ्वादिः-स्व॑नँ॑-अवतंसने-मित्)  कान्तवती (कन्-भ्वादिः-क॑नीँ॑-दीप्तिकान्तिगतिषु)  मनितवती / मतवती (मन्-तनादिः-म॑नुँ॒-अवबोधने)  हतवती (हन्)  मतवती (मन्-दिवादिः-म॒नँ॒-ज्ञाने)  त्रुपितवती (त्रुम्प्-भ्वादिः-त्रु॑म्पँ॑-हिंसार्थः)  तुपितवती (तुम्प्-भ्वादिः-तु॑म्पँ॑-हिंसार्थः)  कम्पितवती (कन्प्)  सुप्तवती (स्वप्)  उप्तवती (वप्)  कॢप्तवती (कृप्)  गोपायितवती / गुप्तवती (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे)  त्रप्तवती (त्रप्)  तृप्तवती (तृप्)  दृप्तवती (दृप्)  सृप्तवती (सृप्)  लिप्तवती (लिप्-तुदादिः-लि॒पँ॒॑-उपदेहे)  लुप्तवती (लुप्-तुदादिः-लु॒पॢँ॒॑॑-छेदने)  गुफितवती (गुम्फ्)  क्षीबितवती (क्षीब्-भ्वादिः-क्षी॑बृँ॒-मदे)  लम्बितवती (लन्ब्)  क्षुभितवती / क्षुब्धवती / क्षोभितवती (क्षुभ्)  क्षुभितवती / क्षुब्धवती (क्षुभ्-दिवादिः-क्षु॑भँ॑-सञ्चलने)  क्षुभितवती / क्षुब्धवती (क्षुभ्-क्र्यादिः-क्षु॑भँ॑-सञ्चलने)  लुभितवती (लुभ्-तुदादिः-लु॑भँ॑-विमोहने)  लुब्धवती (लुभ्)  उभितवती (उम्भ्-तुदादिः-उ॑म्भँ॑-पूरणे)  शुभितवती (शुम्भ्-तुदादिः-शु॑म्भँ॑-शोभार्थे)  सृब्धवती (सृम्भ्-भ्वादिः-षृ॑म्भुँ॑-हिंसार्थौ)  सिब्धवती (सिभ्-भ्वादिः-षि॑भुँ॑-हिंसार्थः-इत्येके)  सृब्धवती (सृभ्-भ्वादिः-षृ॑भुँ॑-हिंसार्थः)  स्तुब्धवती (स्तुभ्-भ्वादिः-ष्टु॑भुँ॒-स्तम्भे)  लब्धवती (लभ्)  गतवती (गम्)  रतवती (रम्)  हम्मितवती (हम्म्-भ्वादिः-ह॑म्मँ॑-गतौ)  क्रान्तवती (क्रम्)  कामितवती / कान्तवती (कामि)  क्षान्तवती (क्षम्-भ्वादिः-क्ष॑मूँ॒ष्-सहने)  अमितवती / आन्तवती (अम्-भ्वादिः-अ॑मँ॑-गत्यादिषु-गतौ-शब्दे-सम्भक्तौ-च)  चायितवती (चाय्-भ्वादिः-चा॑यृँ॒॑-पूजानिशामनयोः)  स्फीतवती (स्फाय्-भ्वादिः-स्फा॑यीँ॒-वृद्धौ)  प्यानवती / पीनवती (प्याय्-भ्वादिः-ओँ॑प्या॑यीँ॒-वृद्धौ)  पूतवती (पूय्-भ्वादिः-पू॑यीँ॒-विशरणे-दुर्गन्धे-च)  तूर्णवती / त्वरितवती (त्वर्)  पूर्णवती (पूर्-दिवादिः-पू॑रीँ॒-आप्यायने)  फुल्लवती / फलितवती (फल्)  स्यूतवती (सिव्)  ष्ठ्यूतवती (ष्ठिव्)  क्ष्यूतवती (क्षिव्-भ्वादिः-क्षि॑वुँ॑-निरसने)  क्षयूतवती (क्षेव्-भ्वादिः-क्षे॑वुँ॑-निरसने)  धौतवती (धाव्)  स्रूतवती (स्रिव्-दिवादिः-स्रि॑वुँ॑-गतिशोषणयोः)  मवितवती (मव्-भ्वादिः-म॑वँ॑-बन्धने)  अवितवती (अव्)  द्यूनवती / द्यूतवती (दिव्)  ऊर्णवती (उर्व्-भ्वादिः-उ॑र्वीँ॑-हिंसार्थः)  उशितवती (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ)  कृशितवती (कृश्-दिवादिः-कृ॑शँ॑-तनूकरणे)  दष्टवती (दंश्)  भ्रष्टवती (भ्रंश्-भ्वादिः-भ्रं॑शुँ॑-अवस्रंसने-इत्यपि-केचित्)  क्लिशितवती / क्लिष्टवती (क्लिश्-क्र्यादिः-क्लि॑शूँ॑-विबाधने)  क्लिशितवती / क्लिष्टवती (क्लिश्-दिवादिः-क्लि॑शँ॒-उपतापे)  नष्टवती (नश्)  अष्टवती (अश्-स्वादिः-अ॑शूँ॒-व्याप्तौ-सङ्घाते-च)  दृष्टवती (दृश्)  शुष्कवती (शुष्)  ख्यातवती / क्शातवती (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि)  तष्टवती (तक्ष्)  त्वष्टवती (त्वक्ष्-भ्वादिः-त्व॑क्षूँ॑-तनूकरणे)  कषितवती / कष्टवती (कष्-भ्वादिः-क॑षँ॑-हिंसार्थः)  घुष्टवती (घुष्-भ्वादिः-घु॑षिँ॑र्-अविशब्दने-शब्द-इत्यन्ये-पेठुः)  हृष्टवती / हृषितवती (हृष्-भ्वादिः-हृ॑षुँ॑-अलीके)  हृषितवती / हृष्टवती (हृष्)  कुषितवती (कुष्-क्र्यादिः-कु॑षँ॑-निष्कर्षे)  मुषितवती (मुष्)  इष्टवती (इष्)  मर्षितवती (मृष्-दिवादिः-मृ॑षँ॒॑-तितिक्षायाम्)  श्लिष्टवती (श्लिष्-भ्वादिः-श्लि॑षुँ॑-दाहे)  रुष्टवती (रुष्-भ्वादिः-रु॑षँ॑-हिंसार्थः)  मृष्टवती (मृष्)  पृष्टवती (पृष्-भ्वादिः-पृ॑षुँ॑-सेचने-हिंसासङ्क्लेशनयोश्च)  कृष्टवती (कृष्)  द्विष्टवती (द्विष्)  उषितवती (वस्)  वसितवती (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने)  शिष्टवती (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ)  भूतवती (अस्)  अस्तवती / असितवती (अस्-दिवादिः-अ॑सुँ॑-क्षेपने)  शस्तवती (शंस्)  कुसितवती (कुंस्-दिवादिः-कुं॑सँ॑-संश्लेषणे-श्लेषणे-इत्यन्ये)  घस्तवती (घस्-भ्वादिः-घ॑सॢँ॑-अदने)  वस्तवती (वस्-दिवादिः-व॑सुँ॑-स्तम्भे)  असितवती (अस्-भ्वादिः-अ॑सँ॒॑-गतिदीप्त्यादानेषु)  गृहीतवती (ग्रह्)  नद्धवती (नह्-दिवादिः-ण॒हँ॒॑-बन्धने)  दुग्धवती (दुह्)  द्रुग्धवती / द्रूढवती (द्रुह्)  ऊढवती (वह्)  सोढवती (सह्)  लीढवती (लिह्)  गूढवती (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे)  तृढवती (तृह्-तुदादिः-तृ॑हूँ॑-हिंसार्थः)  दृंहितवती (दृन्ह्)  दृहितवती (दृह्-भ्वादिः-दृ॑हँ॑-वृद्धौ)  गृढवती (गृह्-भ्वादिः-गृ॑हूँ॒-ग्रहणे)  बेहितवती (बृन्ह्)  बृहितवती (बृह्-भ्वादिः-बृ॑हँ॑-वृद्धौ-बृहिँर्-वृहिँर्-वृद्धौ-शब्दे-च-इत्येके)  बाहितवती / बाढवती (बाह्-भ्वादिः-बा॑हृँ॒-प्रयत्ने)  गाढवती (गाह्)  उखितवती / ओखितवती (उख्-भ्वादिः-उ॑खँ॑-गत्यर्थः)  पुषितवती / पोषितवती (पुष्-भ्वादिः-पु॑षँ॑-पुष्टौ)  तुसितवती / तोसितवती (तुस्-भ्वादिः-तु॑सँ॑-शब्दे)  पठितवती (पठ्)  भ्राजितवती (भ्राज्)  मीलितवती (मील्)  मूषितवती (मूष्-भ्वादिः-मू॑षँ॑-स्तेये)  रोषितवती (रुष्-चुरादिः-रु॑षँ॑-रोषे)  वारितवती / वृतवती (वृ-चुरादिः-वृ॑ञ्-आवरणे)  वञ्चितवती / वक्तवती (वञ्च्)  मर्षितवती (मृष्-चुरादिः-मृ॑षँ॒॑-तितिक्षायाम्)