क्तवतुँ (पुं)


 
शसितवान् / शस्तवान् (शस्-भ्वादिः-श॑सुँ॑-हिंसायाम्)  धृष्टवान् / धर्षितवान् (धृष्-स्वादिः-ञिधृ॑षाँ॑-प्रागल्भ्ये)  दत्तवान् (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने)  दत्तवान् (दा)  दातवान् (दा-अदादिः-दा॒प्-लवने)  हितवान् (धा)  मितवान् (मा)  स्थितवान् (स्था)  हीनवान् (हा)  हानवान् (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ)  गीतवान् (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ)  गीतवान् (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ)  पीतवान् (पा)  पातवान् (पा-अदादिः-पा॒-रक्षणे)  श्राणवान् (श्रा-भ्वादिः-श्रा॑-पाके)  श्राणवान् (श्रा)  द्राणवान् (द्रा)  प्राणवान् (प्रा-अदादिः-प्रा॒-पूरणे)  घ्रातवान् / घ्राणवान् (घ्रा)  जीनवान् (ज्या-क्र्यादिः-ज्या॒-वयोहानौ)  वातवान् (वा)  दरिद्रितवान् (दरिद्रा)  ध्मातवान् (ध्मा)  शूनवान् (श्वि-भ्वादिः-टुओँश्वि॑-गतिवृद्ध्योः)  क्षितवान् / क्षीणवान् (क्षि)  सितवान् / सिनवान् (सि-स्वादिः-षि॒ञ्-बन्धने)  श्रितवान् (श्रि)  जितवान् (जि)  शयितवान् (शी)  डियितवान् / डयितवान् (डी)  डीनवान् (डी-दिवादिः-डी॒ङ्-विहायसा-गतौ)  लीनवान् (ली-क्र्यादिः-ली॒-श्लेषणे)  ह्रीतवान् / ह्रीणवान् (ह्री)  दीधितवान् (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः)  वेवितवान् (वेवी-अदादिः-वे॑वी॑ङ्-वेतिना-तुल्ये)  गूनवान् (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे)  दूनवान् (दु-भ्वादिः-दु॒-गतौ)  ऊर्णुतवान् (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने)  नुतवान् (नु)  हुतवान् (हु)  उक्तवान् (ब्रू)  पवितवान् / पूतवान् (पू-भ्वादिः-पू॑ङ्-पवने)  पूतवान् / पूनवान् (पू)  दूनवान् (दू)  सूनवान् (सू-दिवादिः-षू॑ङ्-प्राणिप्रसवे)  सूतवान् (सू)  नूतवान् (नू-तुदादिः-णू॑-स्तुतौ)  धूतवान् (धू-तुदादिः-धू॑-विधूनने)  जागरितवान् (जागृ)  ऋतवान् (ऋ)  वृतवान् (वृ)  कृतवान् (कृ)  भूर्णवान् (भॄ-क्र्यादिः-भॄ॑-भर्त्सने-भरनेऽप्येके)  वूर्णवान् (वॄ-क्र्यादिः-वॄ॑ञ्-वरणे)  मूर्णवान् (मॄ-क्र्यादिः-मॄ॑-हिंसायाम्)  पूर्तवान् (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः)  पूर्तवान् (पॄ-क्र्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः)  जीर्णवान् (जॄ)  तीर्णवान् (तॄ)  दितवान् (दो-दिवादिः-दो॒-अवखण्डने)  दत्तवान् (दे-भ्वादिः-दे॒ङ्-रक्षणे)  दातवान् (दै-भ्वादिः-दै॒प्-शोधने)  धीतवान् (धे)  सितवान् (सो-दिवादिः-षो॒-अन्तकर्मणि)  मितवान् (मे-भ्वादिः-मे॒ङ्-प्रणिदाने)  गीतवान् (गै)  पातवान् (पै-भ्वादिः-पै॒-शोषणे)  श्राणवान् (श्रै-भ्वादिः-श्रै॒-पाके)  द्राणवान् (द्रै-भ्वादिः-द्रै॒-स्वप्ने)  ध्राणवान् (ध्रै-भ्वादिः-ध्रै॒-तृप्तौ)  त्रातवान् / त्राणवान् (त्रै)  स्त्यानवान् (स्त्यै-भ्वादिः-स्त्यै॒-शब्दसङ्घातयोः)  स्त्यानवान् (स्त्यै-भ्वादिः-ष्ट्यै॒-शब्दसङ्घातयोः)  शीनवान् / श्यानवान् / शीतवान् (श्यै-भ्वादिः-श्यै॒ङ्-गतौ)  शातवान् / शितवान् (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे)  छातवान् / छितवान् (छो-दिवादिः-छो॒-छेदने)  ग्लानवान् (ग्लै)  उतवान् (वे)  हूतवान् (ह्वे)  वीतवान् (व्ये-भ्वादिः-व्ये॒ञ्-संवरणे)  क्षामवान् (क्षै-भ्वादिः-क्षै॒-क्षये)  वानवान् (वै-भ्वादिः-ओँ॑वै॑-शोषणे)  स्तातवान् (स्तै-भ्वादिः-ष्टै॒-वेष्टने-शोभायां-चेत्येके)  शक्तवान् / शकितवान् (शक्)  लङ्गितवान् (लन्ग्-भ्वादिः-ल॑गिँ॑-गत्यर्थः)  लगितवान् / लग्नवान् (लग्-भ्वादिः-ल॑गेँ॑-सङ्गे)  लाघितवान् (लाघ्-भ्वादिः-ला॑घृँ॒-सामर्थ्ये)  पक्ववान् (पच्)  वृक्णवान् (व्रश्च्)  अक्नवान् / अञ्चितवान् / अक्तवान् (अञ्च्)  लुचितवान् (लुञ्च्-भ्वादिः-लु॑ञ्चँ॑-अपनयने)  कुचितवान् (कुञ्च्-भ्वादिः-कु॑ञ्चँ॑-कौटिल्याल्पीभावयोः)  क्रुचितवान् (क्रुञ्च्-भ्वादिः-क्रु॑ञ्चँ॑-कौटिल्याल्पीभावयोः)  वक्तवान् (वञ्च्-भ्वादिः-व॑ञ्चुँ॑-गत्यर्थः)  ग्लुक्तवान् (ग्लुञ्च्-भ्वादिः-ग्लु॑ञ्चुँ॑-गतौ)  ग्लुक्तवान् (ग्लुच्-भ्वादिः-ग्लु॑चुँ॑-स्तेयकरणे)  उक्तवान् (वच्)  विचितवान् (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे)  विक्तवान् (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  पृष्टवान् (प्रछ्)  उष्टवान् (उछ्-तुदादिः-उ॑छीँ॑-विवासे)  स्फूर्णवान् / स्फूर्छितवान् (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फु॑र्छाँ॑-विस्तृतौ)  हूर्णवान् / हूर्छितवान् (हुर्छ्-भ्वादिः-हु॑र्छाँ॑-कौटिल्ये)  मूर्तवान् / मूर्छितवान् (मुर्छ्)  म्लेछितवान् / म्लिष्टवान् (म्लेछ्-भ्वादिः-म्ले॑छँ॑-अव्यक्ते-शब्दे)  वीतवान् / अजितवान् (अज्-भ्वादिः-अ॑जँ॑-गतिक्षपनयोः)  इष्टवान् (यज्)  सृष्टवान् (सृज्)  मृष्टवान् (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  भृष्टवान् (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्र॒स्जँ॒॑-पाके)  मग्नवान् (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ)  अक्तवान् (अञ्ज्-रुधादिः-अ॑ञ्जूँ॑-व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु-व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु)  भग्नवान् (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने)  स्फूर्ग्णवान् / स्फूर्जितवान् (स्फूर्ज्)  विग्नवान् (विज्-तुदादिः-ओँ॑वि॑जीँ॒-भयचलनयोः)  विक्तवान् (विज्-जुहोत्यादिः-वि॒जिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  कुक्तवान् (कुज्-भ्वादिः-कु॑जुँ॑-स्तेयकरणे)  भक्तवान् (भज्)  युक्तवान् (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे)  लुण्टितवान् (लुन्ट्-भ्वादिः-लु॑टिँ॑-स्तेये)  कट्टवान् (कट्-भ्वादिः-क॑टीँ॑-गतौ)  फणितवान् / फाण्टवान् (फण्-भ्वादिः-फ॑णँ॑-गतौ-गतिदीप्त्योः)  ऋतवान् (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ)  क्षतवान् (क्षण्-तनादिः-क्ष॑णुँ॒॑-हिंसायाम्)  क्षितवान् (क्षिण्-तनादिः-क्षि॑णुँ॒॑-हिंसायाम्-च)  कृत्तवान् (कृत्-तुदादिः-कृ॑तीँ॑-छेदने)  वृत्तवान् (वृत्)  मथितवान् (मन्थ्-भ्वादिः-म॑न्थँ॑-विलोडने)  मन्थितवान् (मन्थ्-भ्वादिः-म॑थिँ॑-हिंसासङ्क्लेशनयोः)  उदितवान् (वद्)  नुत्तवान् / नुन्नवान् (नुद्)  विन्नवान् (विद्-तुदादिः-वि॑दॢँ॒॑॑-लाभे)  वित्तवान् / विन्नवान् (विद्-रुधादिः-वि॒दँ॒-विचारणे)  विदितवान् (विद्)  विन्नवान् (विद्-दिवादिः-वि॒दँ॒-सत्तायाम्)  सन्नवान् (सद्-तुदादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु)  भिन्नवान् (भिद्)  जग्धवान् / जग्द्धवान् / अन्नवान् (अद्)  ह्लन्नवान् (ह्लाद्)  उत्तवान् / उन्नवान् (उन्द्-रुधादिः-उ॑न्दीँ॑-क्लेदने)  स्कन्नवान् (स्कन्द्-भ्वादिः-स्क॒न्दिँ॑र्-गतिशोषणयोः)  स्यन्नवान् (स्यन्द्-भ्वादिः-स्य॑न्दूँ॒-प्रस्रवणे)  बुन्नवान् (बुन्द्-भ्वादिः-उँ॑बु॑न्दिँ॒॑र्-निशामने)  अर्दितवान् (अर्द्-भ्वादिः-अ॑र्दँ॑-गतौ-याचने-च)  मिन्नवान् / मेदितवान् (मिद्)  रुदितवान् / रोदितवान् (रुद्)  मृदितवान् (मृद्)  क्लिन्नवान् (क्लिद्)  खिन्नवान् (खिद्-दिवादिः-खि॒दँ॒-दैन्ये)  तुन्नवान् (तुद्)  विद्धवान् (व्यध्-दिवादिः-व्य॒धँ॑-ताडने)  बद्धवान् (बन्ध्)  इद्धवान् (इन्ध्-रुधादिः-ञिइ॒न्धीँ॑-दीप्तौ)  शुधितवान् (शुन्ध्-भ्वादिः-शु॑न्धँ॑-शुद्धौ)  गुधितवान् (गुध्-दिवादिः-गु॑धँ॑-परिवेष्टने)  सिद्धवान् (सिध्-भ्वादिः-षि॑धूँ॑-शास्त्रे-माङ्गल्ये-च)  रद्धवान् (रध्-दिवादिः-र॒धँ॑-हिंसासंराद्ध्योः)  सिद्धवान् (सिध्)  युद्धवान् (युध्)  जनितवान् (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७)  जातवान् (जन्)  खातवान् (खन्)  स्वनितवान् / स्वान्तवान् (स्वन्)  स्वनितवान् / स्वान्तवान् (स्वन्-भ्वादिः-स्व॑नँ॑-अवतंसने-मित्)  कान्तवान् (कन्-भ्वादिः-क॑नीँ॑-दीप्तिकान्तिगतिषु)  मनितवान् / मतवान् (मन्-तनादिः-म॑नुँ॒-अवबोधने)  हतवान् (हन्)  मतवान् (मन्-दिवादिः-म॒नँ॒-ज्ञाने)  त्रुपितवान् (त्रुम्प्-भ्वादिः-त्रु॑म्पँ॑-हिंसार्थः)  तुपितवान् (तुम्प्-भ्वादिः-तु॑म्पँ॑-हिंसार्थः)  कम्पितवान् (कन्प्)  सुप्तवान् (स्वप्)  उप्तवान् (वप्)  कॢप्तवान् (कृप्)  गोपायितवान् / गुप्तवान् (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे)  त्रप्तवान् (त्रप्)  तृप्तवान् (तृप्)  दृप्तवान् (दृप्)  सृप्तवान् (सृप्)  लिप्तवान् (लिप्-तुदादिः-लि॒पँ॒॑-उपदेहे)  लुप्तवान् (लुप्-तुदादिः-लु॒पॢँ॒॑॑-छेदने)  गुफितवान् (गुम्फ्)  क्षीबितवान् (क्षीब्-भ्वादिः-क्षी॑बृँ॒-मदे)  लम्बितवान् (लन्ब्)  क्षुभितवान् / क्षुब्धवान् / क्षोभितवान् (क्षुभ्)  क्षुभितवान् / क्षुब्धवान् (क्षुभ्-दिवादिः-क्षु॑भँ॑-सञ्चलने)  क्षुभितवान् / क्षुब्धवान् (क्षुभ्-क्र्यादिः-क्षु॑भँ॑-सञ्चलने)  लुभितवान् (लुभ्-तुदादिः-लु॑भँ॑-विमोहने)  लुब्धवान् (लुभ्)  उभितवान् (उम्भ्-तुदादिः-उ॑म्भँ॑-पूरणे)  शुभितवान् (शुम्भ्-तुदादिः-शु॑म्भँ॑-शोभार्थे)  सृब्धवान् (सृम्भ्-भ्वादिः-षृ॑म्भुँ॑-हिंसार्थौ)  सिब्धवान् (सिभ्-भ्वादिः-षि॑भुँ॑-हिंसार्थः-इत्येके)  सृब्धवान् (सृभ्-भ्वादिः-षृ॑भुँ॑-हिंसार्थः)  स्तुब्धवान् (स्तुभ्-भ्वादिः-ष्टु॑भुँ॒-स्तम्भे)  लब्धवान् (लभ्)  गतवान् (गम्)  रतवान् (रम्)  हम्मितवान् (हम्म्-भ्वादिः-ह॑म्मँ॑-गतौ)  क्रान्तवान् (क्रम्)  कामितवान् / कान्तवान् (कामि)  क्षान्तवान् (क्षम्-भ्वादिः-क्ष॑मूँ॒ष्-सहने)  अमितवान् / आन्तवान् (अम्-भ्वादिः-अ॑मँ॑-गत्यादिषु-गतौ-शब्दे-सम्भक्तौ-च)  चायितवान् (चाय्-भ्वादिः-चा॑यृँ॒॑-पूजानिशामनयोः)  स्फीतवान् (स्फाय्-भ्वादिः-स्फा॑यीँ॒-वृद्धौ)  प्यानवान् / पीनवान् (प्याय्-भ्वादिः-ओँ॑प्या॑यीँ॒-वृद्धौ)  पूतवान् (पूय्-भ्वादिः-पू॑यीँ॒-विशरणे-दुर्गन्धे-च)  तूर्णवान् / त्वरितवान् (त्वर्)  पूर्णवान् (पूर्-दिवादिः-पू॑रीँ॒-आप्यायने)  फुल्लवान् / फलितवान् (फल्)  स्यूतवान् (सिव्)  ष्ठ्यूतवान् (ष्ठिव्)  क्ष्यूतवान् (क्षिव्-भ्वादिः-क्षि॑वुँ॑-निरसने)  क्षयूतवान् (क्षेव्-भ्वादिः-क्षे॑वुँ॑-निरसने)  धौतवान् (धाव्)  स्रूतवान् (स्रिव्-दिवादिः-स्रि॑वुँ॑-गतिशोषणयोः)  मवितवान् (मव्-भ्वादिः-म॑वँ॑-बन्धने)  अवितवान् (अव्)  द्यूनवान् / द्यूतवान् (दिव्)  ऊर्णवान् (उर्व्-भ्वादिः-उ॑र्वीँ॑-हिंसार्थः)  उशितवान् (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ)  कृशितवान् (कृश्-दिवादिः-कृ॑शँ॑-तनूकरणे)  दष्टवान् (दंश्)  भ्रष्टवान् (भ्रंश्-भ्वादिः-भ्रं॑शुँ॑-अवस्रंसने-इत्यपि-केचित्)  क्लिशितवान् / क्लिष्टवान् (क्लिश्-क्र्यादिः-क्लि॑शूँ॑-विबाधने)  क्लिशितवान् / क्लिष्टवान् (क्लिश्-दिवादिः-क्लि॑शँ॒-उपतापे)  नष्टवान् (नश्)  अष्टवान् (अश्-स्वादिः-अ॑शूँ॒-व्याप्तौ-सङ्घाते-च)  दृष्टवान् (दृश्)  शुष्कवान् (शुष्)  ख्यातवान् / क्शातवान् (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि)  तष्टवान् (तक्ष्)  त्वष्टवान् (त्वक्ष्-भ्वादिः-त्व॑क्षूँ॑-तनूकरणे)  कषितवान् / कष्टवान् (कष्-भ्वादिः-क॑षँ॑-हिंसार्थः)  घुष्टवान् (घुष्-भ्वादिः-घु॑षिँ॑र्-अविशब्दने-शब्द-इत्यन्ये-पेठुः)  हृष्टवान् / हृषितवान् (हृष्-भ्वादिः-हृ॑षुँ॑-अलीके)  हृषितवान् / हृष्टवान् (हृष्)  कुषितवान् (कुष्-क्र्यादिः-कु॑षँ॑-निष्कर्षे)  मुषितवान् (मुष्)  इष्टवान् (इष्)  मर्षितवान् (मृष्-दिवादिः-मृ॑षँ॒॑-तितिक्षायाम्)  श्लिष्टवान् (श्लिष्-भ्वादिः-श्लि॑षुँ॑-दाहे)  रुष्टवान् (रुष्-भ्वादिः-रु॑षँ॑-हिंसार्थः)  मृष्टवान् (मृष्)  पृष्टवान् (पृष्-भ्वादिः-पृ॑षुँ॑-सेचने-हिंसासङ्क्लेशनयोश्च)  कृष्टवान् (कृष्)  द्विष्टवान् (द्विष्)  उषितवान् (वस्)  वसितवान् (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने)  शिष्टवान् (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ)  भूतवान् (अस्)  अस्तवान् / असितवान् (अस्-दिवादिः-अ॑सुँ॑-क्षेपने)  शस्तवान् (शंस्)  कुसितवान् (कुंस्-दिवादिः-कुं॑सँ॑-संश्लेषणे-श्लेषणे-इत्यन्ये)  घस्तवान् (घस्-भ्वादिः-घ॑सॢँ॑-अदने)  वस्तवान् (वस्-दिवादिः-व॑सुँ॑-स्तम्भे)  असितवान् (अस्-भ्वादिः-अ॑सँ॒॑-गतिदीप्त्यादानेषु)  गृहीतवान् (ग्रह्)  नद्धवान् (नह्-दिवादिः-ण॒हँ॒॑-बन्धने)  दुग्धवान् (दुह्)  द्रुग्धवान् / द्रूढवान् (द्रुह्)  ऊढवान् (वह्)  सोढवान् (सह्)  लीढवान् (लिह्)  गूढवान् (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे)  तृढवान् (तृह्-तुदादिः-तृ॑हूँ॑-हिंसार्थः)  दृंहितवान् (दृन्ह्)  दृहितवान् (दृह्-भ्वादिः-दृ॑हँ॑-वृद्धौ)  गृढवान् (गृह्-भ्वादिः-गृ॑हूँ॒-ग्रहणे)  बेहितवान् (बृन्ह्)  बृहितवान् (बृह्-भ्वादिः-बृ॑हँ॑-वृद्धौ-बृहिँर्-वृहिँर्-वृद्धौ-शब्दे-च-इत्येके)  बाहितवान् / बाढवान् (बाह्-भ्वादिः-बा॑हृँ॒-प्रयत्ने)  गाढवान् (गाह्)  उखितवान् / ओखितवान् (उख्-भ्वादिः-उ॑खँ॑-गत्यर्थः)  पुषितवान् / पोषितवान् (पुष्-भ्वादिः-पु॑षँ॑-पुष्टौ)  तुसितवान् / तोसितवान् (तुस्-भ्वादिः-तु॑सँ॑-शब्दे)  पठितवान् (पठ्)  भ्राजितवान् (भ्राज्)  मीलितवान् (मील्)  मूषितवान् (मूष्-भ्वादिः-मू॑षँ॑-स्तेये)  रोषितवान् (रुष्-चुरादिः-रु॑षँ॑-रोषे)  वारितवान् / वृतवान् (वृ-चुरादिः-वृ॑ञ्-आवरणे)  वञ्चितवान् / वक्तवान् (वञ्च्)  मर्षितवान् (मृष्-चुरादिः-मृ॑षँ॒॑-तितिक्षायाम्)