क्तवतुँ (नपुं)


 
शसितवत् / शसितवद् / शस्तवत् / शस्तवद् (शस्-भ्वादिः-श॑सुँ॑-हिंसायाम्)  धृष्टवत् / धृष्टवद् / धर्षितवत् / धर्षितवद् (धृष्-स्वादिः-ञिधृ॑षाँ॑-प्रागल्भ्ये)  दत्तवत् / दत्तवद् (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने)  दत्तवत् / दत्तवद् (दा)  दातवत् / दातवद् (दा-अदादिः-दा॒प्-लवने)  हितवत् / हितवद् (धा)  मितवत् / मितवद् (मा)  स्थितवत् / स्थितवद् (स्था)  हीनवत् / हीनवद् (हा)  हानवत् / हानवद् (हा-जुहोत्यादिः-ओँ॑हा॒ङ्-गतौ)  गीतवत् / गीतवद् (गा-भ्वादिः-गा॒ङ्-गतौ)  गीतवत् / गीतवद् (गा-जुहोत्यादिः-गा॒-स्तुतौ)  पीतवत् / पीतवद् (पा)  पातवत् / पातवद् (पा-अदादिः-पा॒-रक्षणे)  श्राणवत् / श्राणवद् (श्रा-भ्वादिः-श्रा॑-पाके)  श्राणवत् / श्राणवद् (श्रा)  द्राणवत् / द्राणवद् (द्रा)  प्राणवत् / प्राणवद् (प्रा-अदादिः-प्रा॒-पूरणे)  घ्रातवत् / घ्रातवद् / घ्राणवत् / घ्राणवद् (घ्रा)  जीनवत् / जीनवद् (ज्या-क्र्यादिः-ज्या॒-वयोहानौ)  वातवत् / वातवद् (वा)  दरिद्रितवत् / दरिद्रितवद् (दरिद्रा)  ध्मातवत् / ध्मातवद् (ध्मा)  शूनवत् / शूनवद् (श्वि-भ्वादिः-टुओँश्वि॑-गतिवृद्ध्योः)  क्षीणवत् / क्षीणवद् / क्षितवत् / क्षितवद् (क्षि)  सितवत् / सितवद् / सिनवत् / सिनवद् (सि-स्वादिः-षि॒ञ्-बन्धने)  श्रितवत् / श्रितवद् (श्रि)  जितवत् / जितवद् (जि)  शयितवत् / शयितवद् (शी)  डियितवत् / डियितवद् / डयितवत् / डयितवद् (डी)  डीनवत् / डीनवद् (डी-दिवादिः-डी॒ङ्-विहायसा-गतौ)  लीनवत् / लीनवद् (ली-क्र्यादिः-ली॒-श्लेषणे)  ह्रीतवत् / ह्रीतवद् / ह्रीणवत् / ह्रीणवद् (ह्री)  दीधितवत् / दीधितवद् (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः)  वेवितवत् / वेवितवद् (वेवी-अदादिः-वे॑वी॑ङ्-वेतिना-तुल्ये)  गूनवत् / गूनवद् (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे)  दूनवत् / दूनवद् (दु-भ्वादिः-दु॒-गतौ)  ऊर्णुतवत् / ऊर्णुतवद् (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने)  नुतवत् / नुतवद् (नु)  हुतवत् / हुतवद् (हु)  उक्तवत् / उक्तवद् (ब्रू)  पवितवत् / पवितवद् / पूतवत् / पूतवद् (पू-भ्वादिः-पू॑ङ्-पवने)  पूतवत् / पूतवद् / पूनवत् / पूनवद् (पू)  दूनवत् / दूनवद् (दू)  सूनवत् / सूनवद् (सू-दिवादिः-षू॑ङ्-प्राणिप्रसवे)  सूतवत् / सूतवद् (सू)  नूतवत् / नूतवद् (नू-तुदादिः-णू॑-स्तुतौ)  धूतवत् / धूतवद् (धू-तुदादिः-धू॑-विधूनने)  जागरितवत् / जागरितवद् (जागृ)  ऋतवत् / ऋतवद् (ऋ)  वृतवत् / वृतवद् (वृ)  कृतवत् / कृतवद् (कृ)  भूर्णवत् / भूर्णवद् (भॄ-क्र्यादिः-भॄ॑-भर्त्सने-भरनेऽप्येके)  वूर्णवत् / वूर्णवद् (वॄ-क्र्यादिः-वॄ॑ञ्-वरणे)  मूर्णवत् / मूर्णवद् (मॄ-क्र्यादिः-मॄ॑-हिंसायाम्)  पूर्तवत् / पूर्तवद् (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः)  पूर्तवत् / पूर्तवद् (पॄ-क्र्यादिः-पॄ॑-पालनपूरणयोः)  जीर्णवत् / जीर्णवद् (जॄ)  तीर्णवत् / तीर्णवद् (तॄ)  दितवत् / दितवद् (दो-दिवादिः-दो॒-अवखण्डने)  दत्तवत् / दत्तवद् (दे-भ्वादिः-दे॒ङ्-रक्षणे)  दातवत् / दातवद् (दै-भ्वादिः-दै॒प्-शोधने)  धीतवत् / धीतवद् (धे)  सितवत् / सितवद् (सो-दिवादिः-षो॒-अन्तकर्मणि)  मितवत् / मितवद् (मे-भ्वादिः-मे॒ङ्-प्रणिदाने)  गीतवत् / गीतवद् (गै)  पातवत् / पातवद् (पै-भ्वादिः-पै॒-शोषणे)  श्राणवत् / श्राणवद् (श्रै-भ्वादिः-श्रै॒-पाके)  द्राणवत् / द्राणवद् (द्रै-भ्वादिः-द्रै॒-स्वप्ने)  ध्राणवत् / ध्राणवद् (ध्रै-भ्वादिः-ध्रै॒-तृप्तौ)  त्रातवत् / त्रातवद् / त्राणवत् / त्राणवद् (त्रै)  स्त्यानवत् / स्त्यानवद् (स्त्यै-भ्वादिः-स्त्यै॒-शब्दसङ्घातयोः)  स्त्यानवत् / स्त्यानवद् (स्त्यै-भ्वादिः-ष्ट्यै॒-शब्दसङ्घातयोः)  शीनवत् / शीनवद् / श्यानवत् / श्यानवद् / शीतवत् / शीतवद् (श्यै-भ्वादिः-श्यै॒ङ्-गतौ)  शातवत् / शातवद् / शितवत् / शितवद् (शो-दिवादिः-शो॒-तनूकरणे)  छातवत् / छातवद् / छितवत् / छितवद् (छो-दिवादिः-छो॒-छेदने)  ग्लानवत् / ग्लानवद् (ग्लै)  उतवत् / उतवद् (वे)  हूतवत् / हूतवद् (ह्वे)  वीतवत् / वीतवद् (व्ये-भ्वादिः-व्ये॒ञ्-संवरणे)  क्षामवत् / क्षामवद् (क्षै-भ्वादिः-क्षै॒-क्षये)  वानवत् / वानवद् (वै-भ्वादिः-ओँ॑वै॑-शोषणे)  स्तातवत् / स्तातवद् (स्तै-भ्वादिः-ष्टै॒-वेष्टने-शोभायां-चेत्येके)  शक्तवत् / शक्तवद् / शकितवत् / शकितवद् (शक्)  लङ्गितवत् / लङ्गितवद् (लन्ग्-भ्वादिः-ल॑गिँ॑-गत्यर्थः)  लगितवत् / लगितवद् / लग्नवत् / लग्नवद् (लग्-भ्वादिः-ल॑गेँ॑-सङ्गे)  लाघितवत् / लाघितवद् (लाघ्-भ्वादिः-ला॑घृँ॒-सामर्थ्ये)  पक्ववत् / पक्ववद् (पच्)  वृक्णवत् / वृक्णवद् (व्रश्च्)  अक्नवत् / अक्नवद् / अञ्चितवत् / अञ्चितवद् / अक्तवत् / अक्तवद् (अञ्च्)  लुचितवत् / लुचितवद् (लुञ्च्-भ्वादिः-लु॑ञ्चँ॑-अपनयने)  कुचितवत् / कुचितवद् (कुञ्च्-भ्वादिः-कु॑ञ्चँ॑-कौटिल्याल्पीभावयोः)  क्रुचितवत् / क्रुचितवद् (क्रुञ्च्-भ्वादिः-क्रु॑ञ्चँ॑-कौटिल्याल्पीभावयोः)  वक्तवत् / वक्तवद् (वञ्च्-भ्वादिः-व॑ञ्चुँ॑-गत्यर्थः)  ग्लुक्तवत् / ग्लुक्तवद् (ग्लुञ्च्-भ्वादिः-ग्लु॑ञ्चुँ॑-गतौ)  ग्लुक्तवत् / ग्लुक्तवद् (ग्लुच्-भ्वादिः-ग्लु॑चुँ॑-स्तेयकरणे)  उक्तवत् / उक्तवद् (वच्)  विचितवत् / विचितवद् (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे)  विक्तवत् / विक्तवद् (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  पृष्टवत् / पृष्टवद् (प्रछ्)  उष्टवत् / उष्टवद् (उछ्-तुदादिः-उ॑छीँ॑-विवासे)  स्फूर्णवत् / स्फूर्णवद् / स्फूर्छितवत् / स्फूर्छितवद् (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फु॑र्छाँ॑-विस्तृतौ)  हूर्णवत् / हूर्णवद् / हूर्छितवत् / हूर्छितवद् (हुर्छ्-भ्वादिः-हु॑र्छाँ॑-कौटिल्ये)  मूर्तवत् / मूर्तवद् / मूर्छितवत् / मूर्छितवद् (मुर्छ्)  म्लेछितवत् / म्लेछितवद् / म्लिष्टवत् / म्लिष्टवद् (म्लेछ्-भ्वादिः-म्ले॑छँ॑-अव्यक्ते-शब्दे)  वीतवत् / वीतवद् / अजितवत् / अजितवद् (अज्-भ्वादिः-अ॑जँ॑-गतिक्षपनयोः)  इष्टवत् / इष्टवद् (यज्)  सृष्टवत् / सृष्टवद् (सृज्)  मृष्टवत् / मृष्टवद् (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  भृष्टवत् / भृष्टवद् (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्र॒स्जँ॒॑-पाके)  मग्नवत् / मग्नवद् (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ)  अक्तवत् / अक्तवद् (अञ्ज्-रुधादिः-अ॑ञ्जूँ॑-व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु-व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु)  भग्नवत् / भग्नवद् (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने)  स्फूर्ग्णवत् / स्फूर्ग्णवद् / स्फूर्जितवत् / स्फूर्जितवद् (स्फूर्ज्)  विग्नवत् / विग्नवद् (विज्-तुदादिः-ओँ॑वि॑जीँ॒-भयचलनयोः)  विक्तवत् / विक्तवद् (विज्-जुहोत्यादिः-वि॒जिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  कुक्तवत् / कुक्तवद् (कुज्-भ्वादिः-कु॑जुँ॑-स्तेयकरणे)  भक्तवत् / भक्तवद् (भज्)  युक्तवत् / युक्तवद् (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे)  लुण्टितवत् / लुण्टितवद् (लुन्ट्-भ्वादिः-लु॑टिँ॑-स्तेये)  कट्टवत् / कट्टवद् (कट्-भ्वादिः-क॑टीँ॑-गतौ)  फणितवत् / फणितवद् / फाण्टवत् / फाण्टवद् (फण्-भ्वादिः-फ॑णँ॑-गतौ-गतिदीप्त्योः)  ऋतवत् / ऋतवद् (ऋण्-तनादिः-ऋ॑णुँ॒॑-गतौ)  क्षतवत् / क्षतवद् (क्षण्-तनादिः-क्ष॑णुँ॒॑-हिंसायाम्)  क्षितवत् / क्षितवद् (क्षिण्-तनादिः-क्षि॑णुँ॒॑-हिंसायाम्-च)  कृत्तवत् / कृत्तवद् (कृत्-तुदादिः-कृ॑तीँ॑-छेदने)  वृत्तवत् / वृत्तवद् (वृत्)  मथितवत् / मथितवद् (मन्थ्-भ्वादिः-म॑न्थँ॑-विलोडने)  मन्थितवत् / मन्थितवद् (मन्थ्-भ्वादिः-म॑थिँ॑-हिंसासङ्क्लेशनयोः)  उदितवत् / उदितवद् (वद्)  नुत्तवत् / नुत्तवद् / नुन्नवत् / नुन्नवद् (नुद्)  विन्नवत् / विन्नवद् (विद्-तुदादिः-वि॑दॢँ॒॑॑-लाभे)  वित्तवत् / वित्तवद् / विन्नवत् / विन्नवद् (विद्-रुधादिः-वि॒दँ॒-विचारणे)  विदितवत् / विदितवद् (विद्)  विन्नवत् / विन्नवद् (विद्-दिवादिः-वि॒दँ॒-सत्तायाम्)  सन्नवत् / सन्नवद् (सद्-तुदादिः-ष॒दॢँ॑-विशरणगत्यवसादनेषु)  भिन्नवत् / भिन्नवद् (भिद्)  जग्धवत् / जग्धवद् / जग्द्धवत् / जग्द्धवद् / अन्नवत् / अन्नवद् (अद्)  ह्लन्नवत् / ह्लन्नवद् (ह्लाद्)  उत्तवत् / उत्तवद् / उन्नवत् / उन्नवद् (उन्द्-रुधादिः-उ॑न्दीँ॑-क्लेदने)  स्कन्नवत् / स्कन्नवद् (स्कन्द्-भ्वादिः-स्क॒न्दिँ॑र्-गतिशोषणयोः)  स्यन्नवत् / स्यन्नवद् (स्यन्द्-भ्वादिः-स्य॑न्दूँ॒-प्रस्रवणे)  बुन्नवत् / बुन्नवद् (बुन्द्-भ्वादिः-उँ॑बु॑न्दिँ॒॑र्-निशामने)  अर्दितवत् / अर्दितवद् (अर्द्-भ्वादिः-अ॑र्दँ॑-गतौ-याचने-च)  मिन्नवत् / मिन्नवद् / मेदितवत् / मेदितवद् (मिद्)  रुदितवत् / रुदितवद् / रोदितवत् / रोदितवद् (रुद्)  मृदितवत् / मृदितवद् (मृद्)  क्लिन्नवत् / क्लिन्नवद् (क्लिद्)  खिन्नवत् / खिन्नवद् (खिद्-दिवादिः-खि॒दँ॒-दैन्ये)  तुन्नवत् / तुन्नवद् (तुद्)  विद्धवत् / विद्धवद् (व्यध्-दिवादिः-व्य॒धँ॑-ताडने)  बद्धवत् / बद्धवद् (बन्ध्)  इद्धवत् / इद्धवद् (इन्ध्-रुधादिः-ञिइ॒न्धीँ॑-दीप्तौ)  शुधितवत् / शुधितवद् (शुन्ध्-भ्वादिः-शु॑न्धँ॑-शुद्धौ)  गुधितवत् / गुधितवद् (गुध्-दिवादिः-गु॑धँ॑-परिवेष्टने)  सिद्धवत् / सिद्धवद् (सिध्-भ्वादिः-षि॑धूँ॑-शास्त्रे-माङ्गल्ये-च)  रद्धवत् / रद्धवद् (रध्-दिवादिः-र॒धँ॑-हिंसासंराद्ध्योः)  सिद्धवत् / सिद्धवद् (सिध्)  युद्धवत् / युद्धवद् (युध्)  जनितवत् / जनितवद् (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७)  जातवत् / जातवद् (जन्)  खातवत् / खातवद् (खन्)  स्वनितवत् / स्वनितवद् / स्वान्तवत् / स्वान्तवद् (स्वन्)  स्वनितवत् / स्वनितवद् / स्वान्तवत् / स्वान्तवद् (स्वन्-भ्वादिः-स्व॑नँ॑-अवतंसने-मित्)  कान्तवत् / कान्तवद् (कन्-भ्वादिः-क॑नीँ॑-दीप्तिकान्तिगतिषु)  मनितवत् / मनितवद् / मतवत् / मतवद् (मन्-तनादिः-म॑नुँ॒-अवबोधने)  हतवत् / हतवद् (हन्)  मतवत् / मतवद् (मन्-दिवादिः-म॒नँ॒-ज्ञाने)  त्रुपितवत् / त्रुपितवद् (त्रुम्प्-भ्वादिः-त्रु॑म्पँ॑-हिंसार्थः)  तुपितवत् / तुपितवद् (तुम्प्-भ्वादिः-तु॑म्पँ॑-हिंसार्थः)  कम्पितवत् / कम्पितवद् (कन्प्)  सुप्तवत् / सुप्तवद् (स्वप्)  उप्तवत् / उप्तवद् (वप्)  कॢप्तवत् / कॢप्तवद् (कृप्)  गोपायितवत् / गोपायितवद् / गुप्तवत् / गुप्तवद् (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे)  त्रप्तवत् / त्रप्तवद् (त्रप्)  तृप्तवत् / तृप्तवद् (तृप्)  दृप्तवत् / दृप्तवद् (दृप्)  सृप्तवत् / सृप्तवद् (सृप्)  लिप्तवत् / लिप्तवद् (लिप्-तुदादिः-लि॒पँ॒॑-उपदेहे)  लुप्तवत् / लुप्तवद् (लुप्-तुदादिः-लु॒पॢँ॒॑॑-छेदने)  गुफितवत् / गुफितवद् (गुम्फ्)  क्षीबितवत् / क्षीबितवद् (क्षीब्-भ्वादिः-क्षी॑बृँ॒-मदे)  लम्बितवत् / लम्बितवद् (लन्ब्)  क्षुभितवत् / क्षुभितवद् / क्षुब्धवत् / क्षुब्धवद् / क्षोभितवत् / क्षोभितवद् (क्षुभ्)  क्षुभितवत् / क्षुभितवद् / क्षुब्धवत् / क्षुब्धवद् (क्षुभ्-दिवादिः-क्षु॑भँ॑-सञ्चलने)  क्षुभितवत् / क्षुभितवद् / क्षुब्धवत् / क्षुब्धवद् (क्षुभ्-क्र्यादिः-क्षु॑भँ॑-सञ्चलने)  लुभितवत् / लुभितवद् (लुभ्-तुदादिः-लु॑भँ॑-विमोहने)  लुब्धवत् / लुब्धवद् (लुभ्)  उभितवत् / उभितवद् (उम्भ्-तुदादिः-उ॑म्भँ॑-पूरणे)  शुभितवत् / शुभितवद् (शुम्भ्-तुदादिः-शु॑म्भँ॑-शोभार्थे)  सृब्धवत् / सृब्धवद् (सृम्भ्-भ्वादिः-षृ॑म्भुँ॑-हिंसार्थौ)  सिब्धवत् / सिब्धवद् (सिभ्-भ्वादिः-षि॑भुँ॑-हिंसार्थः-इत्येके)  सृब्धवत् / सृब्धवद् (सृभ्-भ्वादिः-षृ॑भुँ॑-हिंसार्थः)  स्तुब्धवत् / स्तुब्धवद् (स्तुभ्-भ्वादिः-ष्टु॑भुँ॒-स्तम्भे)  लब्धवत् / लब्धवद् (लभ्)  गतवत् / गतवद् (गम्)  रतवत् / रतवद् (रम्)  हम्मितवत् / हम्मितवद् (हम्म्-भ्वादिः-ह॑म्मँ॑-गतौ)  क्रान्तवत् / क्रान्तवद् (क्रम्)  कामितवत् / कामितवद् / कान्तवत् / कान्तवद् (कामि)  क्षान्तवत् / क्षान्तवद् (क्षम्-भ्वादिः-क्ष॑मूँ॒ष्-सहने)  अमितवत् / अमितवद् / आन्तवत् / आन्तवद् (अम्-भ्वादिः-अ॑मँ॑-गत्यादिषु-गतौ-शब्दे-सम्भक्तौ-च)  चायितवत् / चायितवद् (चाय्-भ्वादिः-चा॑यृँ॒॑-पूजानिशामनयोः)  स्फीतवत् / स्फीतवद् (स्फाय्-भ्वादिः-स्फा॑यीँ॒-वृद्धौ)  प्यानवत् / प्यानवद् / पीनवत् / पीनवद् (प्याय्-भ्वादिः-ओँ॑प्या॑यीँ॒-वृद्धौ)  पूतवत् / पूतवद् (पूय्-भ्वादिः-पू॑यीँ॒-विशरणे-दुर्गन्धे-च)  तूर्णवत् / तूर्णवद् / त्वरितवत् / त्वरितवद् (त्वर्)  पूर्णवत् / पूर्णवद् (पूर्-दिवादिः-पू॑रीँ॒-आप्यायने)  फुल्लवत् / फुल्लवद् / फलितवत् / फलितवद् (फल्)  स्यूतवत् / स्यूतवद् (सिव्)  ष्ठ्यूतवत् / ष्ठ्यूतवद् (ष्ठिव्)  क्ष्यूतवत् / क्ष्यूतवद् (क्षिव्-भ्वादिः-क्षि॑वुँ॑-निरसने)  क्षयूतवत् / क्षयूतवद् (क्षेव्-भ्वादिः-क्षे॑वुँ॑-निरसने)  धौतवत् / धौतवद् (धाव्)  स्रूतवत् / स्रूतवद् (स्रिव्-दिवादिः-स्रि॑वुँ॑-गतिशोषणयोः)  मवितवत् / मवितवद् (मव्-भ्वादिः-म॑वँ॑-बन्धने)  अवितवत् / अवितवद् (अव्)  द्यूनवत् / द्यूनवद् / द्यूतवत् / द्यूतवद् (दिव्)  ऊर्णवत् / ऊर्णवद् (उर्व्-भ्वादिः-उ॑र्वीँ॑-हिंसार्थः)  उशितवत् / उशितवद् (वश्-अदादिः-व॑शँ॑-कान्तौ)  कृशितवत् / कृशितवद् (कृश्-दिवादिः-कृ॑शँ॑-तनूकरणे)  दष्टवत् / दष्टवद् (दंश्)  भ्रष्टवत् / भ्रष्टवद् (भ्रंश्-भ्वादिः-भ्रं॑शुँ॑-अवस्रंसने-इत्यपि-केचित्)  क्लिशितवत् / क्लिशितवद् / क्लिष्टवत् / क्लिष्टवद् (क्लिश्-क्र्यादिः-क्लि॑शूँ॑-विबाधने)  क्लिशितवत् / क्लिशितवद् / क्लिष्टवत् / क्लिष्टवद् (क्लिश्-दिवादिः-क्लि॑शँ॒-उपतापे)  नष्टवत् / नष्टवद् (नश्)  अष्टवत् / अष्टवद् (अश्-स्वादिः-अ॑शूँ॒-व्याप्तौ-सङ्घाते-च)  दृष्टवत् / दृष्टवद् (दृश्)  शुष्कवत् / शुष्कवद् (शुष्)  ख्यातवत् / ख्यातवद् / क्शातवत् / क्शातवद् (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि)  तष्टवत् / तष्टवद् (तक्ष्)  त्वष्टवत् / त्वष्टवद् (त्वक्ष्-भ्वादिः-त्व॑क्षूँ॑-तनूकरणे)  कषितवत् / कषितवद् / कष्टवत् / कष्टवद् (कष्-भ्वादिः-क॑षँ॑-हिंसार्थः)  घुष्टवत् / घुष्टवद् (घुष्-भ्वादिः-घु॑षिँ॑र्-अविशब्दने-शब्द-इत्यन्ये-पेठुः)  हृष्टवत् / हृष्टवद् / हृषितवत् / हृषितवद् (हृष्-भ्वादिः-हृ॑षुँ॑-अलीके)  हृषितवत् / हृषितवद् / हृष्टवत् / हृष्टवद् (हृष्)  कुषितवत् / कुषितवद् (कुष्-क्र्यादिः-कु॑षँ॑-निष्कर्षे)  मुषितवत् / मुषितवद् (मुष्)  इष्टवत् / इष्टवद् (इष्)  मर्षितवत् / मर्षितवद् (मृष्-दिवादिः-मृ॑षँ॒॑-तितिक्षायाम्)  श्लिष्टवत् / श्लिष्टवद् (श्लिष्-भ्वादिः-श्लि॑षुँ॑-दाहे)  रुष्टवत् / रुष्टवद् (रुष्-भ्वादिः-रु॑षँ॑-हिंसार्थः)  मृष्टवत् / मृष्टवद् (मृष्)  पृष्टवत् / पृष्टवद् (पृष्-भ्वादिः-पृ॑षुँ॑-सेचने-हिंसासङ्क्लेशनयोश्च)  कृष्टवत् / कृष्टवद् (कृष्)  द्विष्टवत् / द्विष्टवद् (द्विष्)  उषितवत् / उषितवद् (वस्)  वसितवत् / वसितवद् (वस्-अदादिः-व॑सँ॒-आच्छादने)  शिष्टवत् / शिष्टवद् (शास्-अदादिः-शा॑सुँ॑-अनुशिष्टौ)  भूतवत् / भूतवद् (अस्)  अस्तवत् / अस्तवद् / असितवत् / असितवद् (अस्-दिवादिः-अ॑सुँ॑-क्षेपने)  शस्तवत् / शस्तवद् (शंस्)  कुसितवत् / कुसितवद् (कुंस्-दिवादिः-कुं॑सँ॑-संश्लेषणे-श्लेषणे-इत्यन्ये)  घस्तवत् / घस्तवद् (घस्-भ्वादिः-घ॑सॢँ॑-अदने)  वस्तवत् / वस्तवद् (वस्-दिवादिः-व॑सुँ॑-स्तम्भे)  असितवत् / असितवद् (अस्-भ्वादिः-अ॑सँ॒॑-गतिदीप्त्यादानेषु)  गृहीतवत् / गृहीतवद् (ग्रह्)  नद्धवत् / नद्धवद् (नह्-दिवादिः-ण॒हँ॒॑-बन्धने)  दुग्धवत् / दुग्धवद् (दुह्)  द्रुग्धवत् / द्रुग्धवद् / द्रूढवत् / द्रूढवद् (द्रुह्)  ऊढवत् / ऊढवद् (वह्)  सोढवत् / सोढवद् (सह्)  लीढवत् / लीढवद् (लिह्)  गूढवत् / गूढवद् (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे)  तृढवत् / तृढवद् (तृह्-तुदादिः-तृ॑हूँ॑-हिंसार्थः)  दृंहितवत् / दृंहितवद् (दृन्ह्)  दृहितवत् / दृहितवद् (दृह्-भ्वादिः-दृ॑हँ॑-वृद्धौ)  गृढवत् / गृढवद् (गृह्-भ्वादिः-गृ॑हूँ॒-ग्रहणे)  बेहितवत् / बेहितवद् (बृन्ह्)  बृहितवत् / बृहितवद् (बृह्-भ्वादिः-बृ॑हँ॑-वृद्धौ-बृहिँर्-वृहिँर्-वृद्धौ-शब्दे-च-इत्येके)  बाहितवत् / बाहितवद् / बाढवत् / बाढवद् (बाह्-भ्वादिः-बा॑हृँ॒-प्रयत्ने)  गाढवत् / गाढवद् (गाह्)  उखितवत् / उखितवद् / ओखितवत् / ओखितवद् (उख्-भ्वादिः-उ॑खँ॑-गत्यर्थः)  पुषितवत् / पुषितवद् / पोषितवत् / पोषितवद् (पुष्-भ्वादिः-पु॑षँ॑-पुष्टौ)  तुसितवत् / तुसितवद् / तोसितवत् / तोसितवद् (तुस्-भ्वादिः-तु॑सँ॑-शब्दे)  पठितवत् / पठितवद् (पठ्)  भ्राजितवत् / भ्राजितवद् (भ्राज्)  मीलितवत् / मीलितवद् (मील्)  मूषितवत् / मूषितवद् (मूष्-भ्वादिः-मू॑षँ॑-स्तेये)  रोषितवत् / रोषितवद् (रुष्-चुरादिः-रु॑षँ॑-रोषे)  वारितवत् / वारितवद् / वृतवत् / वृतवद् (वृ-चुरादिः-वृ॑ञ्-आवरणे)  वञ्चितवत् / वञ्चितवद् / वक्तवत् / वक्तवद् (वञ्च्)  मर्षितवत् / मर्षितवद् (मृष्-चुरादिः-मृ॑षँ॒॑-तितिक्षायाम्)