षट्षष्ठि शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
षट्षष्ठिः
द्वितीया
षट्षष्ठिम्
तृतीया
षट्षष्ठ्या
चतुर्थी
षट्षष्ठ्यै / षट्षष्ठये
पञ्चमी
षट्षष्ठ्याः / षट्षष्ठेः
षष्ठी
षट्षष्ठ्याः / षट्षष्ठेः
सप्तमी
षट्षष्ठ्याम् / षट्षष्ठौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
षट्षष्ठिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
षट्षष्ठिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
षट्षष्ठ्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
षट्षष्ठ्यै / षट्षष्ठये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
षट्षष्ठ्याः / षट्षष्ठेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
षट्षष्ठ्याः / षट्षष्ठेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
षट्षष्ठ्याम् / षट्षष्ठौ