द्वशीति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
द्वशीतिः
द्वितीया
द्वशीतिम्
तृतीया
द्वशीत्या
चतुर्थी
द्वशीत्यै / द्वशीतये
पञ्चमी
द्वशीत्याः / द्वशीतेः
षष्ठी
द्वशीत्याः / द्वशीतेः
सप्तमी
द्वशीत्याम् / द्वशीतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
द्वशीतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
द्वशीतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
द्वशीत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
द्वशीत्यै / द्वशीतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
द्वशीत्याः / द्वशीतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
द्वशीत्याः / द्वशीतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
द्वशीत्याम् / द्वशीतौ