एकाविंशति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकाविंशतिः
द्वितीया
एकाविंशतिम्
तृतीया
एकाविंशत्या
चतुर्थी
एकाविंशत्यै / एकाविंशतये
पञ्चमी
एकाविंशत्याः / एकाविंशतेः
षष्ठी
एकाविंशत्याः / एकाविंशतेः
सप्तमी
एकाविंशत्याम् / एकाविंशतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकाविंशतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकाविंशतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकाविंशत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकाविंशत्यै / एकाविंशतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकाविंशत्याः / एकाविंशतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकाविंशत्याः / एकाविंशतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकाविंशत्याम् / एकाविंशतौ