एकषष्ठि शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकषष्ठिः
द्वितीया
एकषष्ठिम्
तृतीया
एकषष्ठ्या
चतुर्थी
एकषष्ठ्यै / एकषष्ठये
पञ्चमी
एकषष्ठ्याः / एकषष्ठेः
षष्ठी
एकषष्ठ्याः / एकषष्ठेः
सप्तमी
एकषष्ठ्याम् / एकषष्ठौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकषष्ठिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकषष्ठिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकषष्ठ्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकषष्ठ्यै / एकषष्ठये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकषष्ठ्याः / एकषष्ठेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकषष्ठ्याः / एकषष्ठेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकषष्ठ्याम् / एकषष्ठौ